A
Abashidze, Aslan
Proces posilování systému institucí vytvořených mezinárodními smlouvami na ochranu lidských právTeoretické úvahy o interakci mezinárodního rozhodčího řízení a soudů v mezinárodním právu
see author`s profile
A
Accetto, Matej
Minulý a možný budoucí vývoj soudnictví v Evropské uniiMinulý a možný budoucí vývoj soudnictví v Evropské unii

Matej Accetto studoval právo na Univerzitě v Lublani, pregraduální studium završil titulem LL.B. v roce 2000; v roce 2001 získal titul LL.M. na Právnické fakultě Harvardské univerzity a v roce 2006 si udělal doktorát z oboru právo na Univerzitě v Lublani, kde působí jako docent v oboru evropského práva. Mezi další významné události z jeho odborné kariéry patří stáž u Soudního dvora Evropské unie (2003), stáž u Nadace evropského práva Lorda Slynna z Hadley [Lord Slynn of Hadley European Law Foundation] (2003–04) a postgraduální stáž v rámci grantu Monica Partridge Visiting Fellowship na Univerzitě v Cambridge, Fitzwilliam College (2006).

e-mail: matej.accetto@pf.uni-lj.si

see author`s profile
A
Antonov, Jaroslav Valerievich
Právní aspekty elektronického zadávání zakázek a mezinárodní doprava a přepravaPrávní nástroje e-demokracie při budování civilní společnosti v mezinárodní praxiPrávní nástroje E-justice zajišťující nezávislost a nestrannost rozhodců ve světle mezinárodní praxe
see author`s profile
A
Anurov, Vasily N.
Autonomie rozhodčí smlouvy: nebezpečí široké interpretaceŽalobní důvod v investičním rozhodčím řízení

Vasily N. Anurov je kandidátem právních věd, přednáší na Fakultě mezinárodního práva soukromého Moskevské státní právnické akademie a je rozhodcem u Soudu pro obchodní arbitráž ve Vilniusu. Rovněž získal titul LL.M. v oboru práva a politiky nerostných surovin, s vyznamenáním (Dundee, Skotsko).

E-mail: vasily.anurov@googlemail.com

see author`s profile
A
Augustínyová, Gabriela
Nezastupitelná úloha nevládních organizací při konstituování a fungování Mezinárodního trestního tribunálu
see author`s profile
A
Azud, Ján

Profesor mezinárodního práva, se zaměřením především na problematiku mezinárodních vztahů, kosmického práva a lidských práv. Spoluzakladatel Kabinetu právních věd Slovenské akademie věd. Československo a později Slovensko zastupoval v řadě mezinárodních organizací. Je členem Stálého rozhodčího soudu [Permanent Court of Arbitration] (den Haag), Mezinárodního mírového institutu a dalších. V současné době je vedoucím katedry diplomacie a právní historie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici [SVK] a vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd.

e-mail: usapazud@savba.sk

see author`s profile
B
Bagnaru, Alina Mioara Cobuz
Odpovědnost rozhodců
see author`s profile
B
Bakeš, Milan
Daňové aspekty zahraničních investicPrávní úprava mezinárodních institucí a vliv na finanční trhy

Milan Bakeš je profesorem finančního práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a hostujícím profesorem na UCLA v Los Angeles. Ve svém oboru publikoval řadu monografií a více než 150 odborných článků. Mezi jeho nejvýznamnější monografie patří Teoretické otázky finančního práva [Karlova univerzita, Praha, 1979) a Taxation and Investment [překlad titulu: Daně a investice] (IBFD Amsterdam).  Kromě pedagogické a akademické činnosti se rovněž věnuje advokacii se specializací na finanční právo.

e-mail: bakes@prf.cuni.cz

see author`s profile
B
Bán, Dániel
Měnící se problematika nepodepsaných rozhodčích smluv

Dániel Bán, advokát; advokátní kancelář Perényi & Bán (Budapešť), externí přednášející; katedra občanského práva, Právnická fakulta, zakládající člen „Magánjogot Oktatók Egyesülete“ (Společnosti učitelů občanského práva) na Univerzitě v Pécsi; odborné zaměření: smluvní právo, mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení.

E-mail: bandaniel@ajk.pte.hu

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
Právní rámec a povaha rozhodčího soudnictví v Polsku

Prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Banaszak: profesor právních věd, profesor honoris causa tří univerzit, odborník na ústavní právo; je vedoucím katedry ústavního práva na Univerzitě ve Vratislavi. Prof. B. Banaszak byl v minulosti prezidentem polské legislativní rady u úřadu předsedy vlády (2006-2010). Je rovněž členem Evropské akademie věd, umění a literatury [European Academy of Science, Art and Literature] (Paříž). Prof. Banaszak napsal více než 300 publikací, včetně 20 v angličtině a 50 v němčině, včetně dvou vysoce ceněných knih o polském ústavním právu a mezinárodních právnických encyklopediích (Kluwers 2005). Je členem redakční rady několika odborných časopisů a jeho přednášková činnost zahrnuje více než 60 přednášek v různých zemí Evropy, Latinské Ameriky a Severní Ameriky.

e-mail: kaprakon@prawo.uni.wroc.pl

see author`s profile
B
Barancová, Helena
Aktuální legislativa Mezinárodní organizace práce s ohledem na právo EUProblémy slovenského pracovního práva ve světle požadavků komunitárního práva

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity, vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Je autorkou 24 akademických monografií a více než 360 akademických a odborných studií a článků. Z tohoto počtu byla přibližně jedna třetina publikována v zahraničí. V širší akademické a odborné komunitě je známa díky řadě svých knih a odborných článků o mezinárodním a evropském pracovním právu. Za vědeckou činnost v oboru evropského a mezinárodního pracovního práva jí byl v listopadu 2008 udělen Řád vicepremiéra Slovenské republiky.

e-mail:

see author`s profile
B
Bardina, Marina P.
K určování hmotného práva v mezinárodním rozhodčím řízení v obchodních věcech dle ruského práva, pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu pro obchodní věci (ICAC) a rozhodčí praxe
see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Veřejný versus soukromý zájem - je možné mezi nimi právně definovat hranice?

JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. je odborným asistentem na katedře ústavního práva na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde v letech 2006/2007 rovněž zastával funkci proděkana pro záležitosti studentů. Je členem pracovního výboru Legislativní rady vlády České republiky, předsedou Akademického senátu Právnické fakulty Palackého univerzity a předsedou legislativního výboru Akademického senátu Palackého univerzity.

e-mail: michal.barton@upol.cz

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
Aplikace práva v rozhodčím řízení, ex aequo et bono a amiable compositeurAutonomie ve spotřebitelských sporech v rozhodčím řízení: je evropský model ochrany spotřebitele skutečně přiměřený?Důvěrnost a neveřejnost v rozhodčím řízení v investičních sporech, veřejný zájem a rozsah oprávnění rozhodčích senátůInstitucionalizovaná podpora a ochrana investic v energeticePrávo rozhodné pro předmět sporu v mezinárodním rozhodčím řízení a aktuální vývoj v evropském mezinárodním právu soukromém: kolizní pravidla a použitelnost Římské úmluvy, Nařízení Řím I a jiných standardů komunitárního práva v mezinárodním rozhodčím řízeníPrávo rozhodné pro smlouvy v mezinárodní dopravě a přepravě: právo EU a mezinárodní smlouvyRegulace finančních trhů a praní špinavých peněz: aktuální trendy evropské a mezinárodní spolupráceRozhodčí řízení z pohledu práva na právní ochranu a práva na soudní řízení (právo každého, aby jeho případ řešil soud): Význam autonomie a rozsah práva na spravedlivý procesSídlo rozhodčího řízení a pomocná a kontrolní funkce soudůSubjektivní a objektivní nestrannost rozhodců a osob pověřených jmenováním rozhodců (appointing authority) jako součást procesního veřejného pořádku (ordre public) v rozhodčím řízeníVeřejný pořádek a veřejný zájem v mezinárodním právu a v právu EU

Univ. profesor, Dr.iur., Mgr., Dipl. Ing. oec/MB, Dr.h.c. Advokát s oprávněním k výkonu praxe v Praze/CZE (pobočka N.J./Spojené státy), starší partner advokátní kanceláře AK Bělohlávek, katedra práva, Ekonomická fakulta, Ostrava, CZE, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZE (hostující profesor), předseda Komise ICC [Mezinárodní obchodní komora] pro mezinárodní arbitráž, Národní výbor CZE, rozhodce v Praze, Vídni, Kyjevě atd. Člen ASA, DIS, Rakouské rozhodčí asociace. Prezident WJA - Světové asociace právníků [World Jurist Association], Washington, D.C./Spojené státy americké.

e-mail: office@ablegal.cz

see author`s profile
B
Brodec, Jan
Pronikání za hradbu právnické osoby a některé aspekty mezinárodního práva soukromého v mezinárodním insolvenčním řízení

JUDr. Jan Brodec, LL.M PhD. vyučuje na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Přednáší o mezinárodním právu soukromém a právu mezinárodního obchodu. Je rovněž advokátem. Ve své praxi se zabývá převážně případy z oboru mezinárodního práva soukromého.

e-mail: hbrodec@seznam.cz

see author`s profile
B
Burketová, Veronika
Konkurence za jakou cenu? Pohled na evropské bankovní trhy

JUDr. Veronika Burketová, LL.M., Ph.D., advokátka působící v Praze a poskytující poradenství mezinárodním společnostem a bankám; v rámci své odborné činnosti na Karlově univerzitě v Praze a Technické univerzitě v Sydney se specializovala na otázky soutěžního práva, které ovlivňují větší počet národních trhů.

E-mail: veronika.burketova@seznam.cz

see author`s profile
Čeladník, Filip
Anglický přístup k odvoláním v místě sudiště: Neměly by se soudy vzdát v souladu se Vzorovým zákonem meritoriního přezkumu?
see author`s profile
Černý, Filip
Krátký let Fénixe: několik zamyšlení nad dobrou vírou, zneužitím práv a legalitou v investičním rozhodčím řízeníNěkolik zamyšlení nad společnou evropskou úpravou prodeje

JUDr. Filip Černý (*1982) pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři prof. Bělohlávka v Praze, Česká republika, a věnuje se postgraduálnímu studiu (PhD) v oboru mezinárodního práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde rovněž v roce 2010 získal titul JUDr. V roce 2007 ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Brno), v roce 2006 studoval v rámci výměnného programu Erasmus na Právnické fakultě Univerzity v Rotterdamu. Zájmová oblast: rozhodčí řízení a mezinárodní právo veřejné, se zvláštním zaměřením na rozhodčí řízení v oblasti ochrany investic.

e-mail: filip.cerny@ablegal.cz

see author`s profile
C
Cornel, Marian
Omezená absoluta: využití principu smluvní autonomie k odstranění rozporů mezi absolutní imunitou a liberálním standardem omezené (restriktivní) imunity přijatým švédským Nejvyšším soudem v rozhodnutí Sedelmayer

Marian Cornel je přidruženým členem Střediska pro rozhodčí a soudní řízení ve Stockholmu [Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC)] Advokatbyrå. Je advokátem ve Spojených státech s oprávněním vystupovat před soudy státu New York. Na Stockholmské univerzitě získal titul LL.M. v oboru mezinárodní obchodní arbitráže.

E-mail: cornel.marian@salc.se

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Právo použitelné na smlouvu o přepravě dle Nařízení Řím ISmluvní volba fora v mezinárodním investiční rozhodčím řízení

Dr. Marcin Czepelak vyučuje na Jagellonské univerzitě v Krakově a působí jako odborný poradce Evropské komise – člen skupiny PRM III.

e-mail: marcin.czepelak@interia.pl

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Předběžná opatření vydávaná v rámci rozhodčího řízení a právo být slyšen

Matija Damjan, Ph.D. je vědeckým pracovníkem Institutu pro srovnávací právo Právnické fakulty Univerzity v Lublani. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na oblasti soukromého a obchodního práva. Byl členem odborné skupiny, která připravila koncept slovinského zákona o rozhodčím řízení, jenž byl následně v roce 2008 přijat.

e-mail: matija.damjan@pf.uni-lj.si

see author`s profile
D
Dermendjiev, Ivaylo
Má právo EU vliv na nezávislost a nestrannost rozhodce?
see author`s profile
D
Dobiáš, Petr
Charakteristické rysy nezávislosti a nestrannosti rozhodců v pojistných věcechZásady evropského pojišťovacího smluvního práva ve srovnání s českým právem pojistných smluv

JUDr. Petr Dobiáš, PhD. v současné době zastává funkci odborného asistenta na Karlově univerzitě v Praze. Ve své odborné činnosti se věnuje především investičnímu rozhodčímu řízení a evropskému mezinárodnímu právu soukromému (smluvnímu právu, zejména dle Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a Nařízení Řím I). Petr Dobiáš je spoluautorem publikace Mezinárodní obchodní právo.

e-mail: dobias@prf.cuni.cz

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
Aplikace doložky nejvyšších výhod na ustanovení o soudní příslušnosti ve světle rozhodčího nálezu ve věci Austrian Airlines v. Slovensko

Grzegorz Domański je profesorem na Univerzitě ve Varšavě a partnerem advokátní kanceláře Domański Zakrzewski Palinka ve Varšavě. Grzegorz vykonává funkci rozhodce a zastupuje klienty v rozhodčích řízeních, včetně sporů z dohod o ochraně investic. Zastupoval jak investory, tak žalované státy.

e-mail: Grzegorz.Domanski@dzp.pl

see author`s profile
D
Drličková, Klára
Právo rozhodné pro rozhodčí smlouvu - „Lex Arbitri“ nebo „Lex Causae“ smlouvy hlavní?
see author`s profile
D
Dumbryte, Aiste
Nezastupitelná úloha nevládních organizací při konstituování a fungování Mezinárodního trestního tribunálu
see author`s profile
D
Dunmore, Michael
Výkon rozhodčích nálezů: úloha soudů v místě sídla rozhodčího řízení
see author`s profile
E
Ehle, Bernd
Účinné používání vizuálních prostředků v mezinárodním rozhodčím řízení

Dr. Bernd Ehle, LL.M. (Northwestern), MCIArb, Avocat (Ženeva), Rechtsanwalt (Německo), je partnerem advokátní kanceláře LALIVE (Ženeva/Curych). Autor se specializuje na mezinárodní spory a působí jako právní zástupce a rozhodce v řadě mezinárodních rozhodčích řízení vedených dle nejrůznějších procesních a hmotněprávních norem. Vykonává funkci spolupředsedy Ženevské skupiny ASA, Švýcarské rozhodčí asociace, a je členem výboru Evropské pobočky Autorizovaného rozhodčího institutu (CIArb).

E-mail: behle@lalive.ch

see author`s profile
E
Engström, Dan
Omezená absoluta: využití principu smluvní autonomie k odstranění rozporů mezi absolutní imunitou a liberálním standardem omezené (restriktivní) imunity přijatým švédským Nejvyšším soudem v rozhodnutí Sedelmayer

Dan Engström je řídícím partnerem Střediska pro rozhodčí a soudní řízení ve Stockholmu [Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC)] Advokatbyrå, které je první advokátní kanceláří ve Švédsku s praxí výlučně omezenou na soudní řízení a řešení sporů. Členové SALC působí jako právní zástupci a rozhodci ve Švédsku i v zahraničí.

E-mail: dan.engstrom@salc.se

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
Zahraniční investor a hostitelský stát: potřeba vyvážení zájmů

Insur Zabirovich Farkhutdinov, doktor práv, vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva (odbor mezinárodního právního výzkumu) Ruské akademie věd, šéfredaktor Eurasian Law Journal [Časopis pro eurasijské právo] (Moskva). Oblasti specializace: mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo ochrany investic, státní suverenita. Autor monografií a článků o některých aspektech právní úpravy zahraničních investic.

e-mail: insur_il@rambler.ru

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav
Evropský prokurátor – krok směrem k vzájemnému uznávání nebo vznik evropské federální justice?

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. (*1961) je na plný úvazek profesorem trestního práva, trestního procesu, kriminologie a kriminalistiky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dále na částečný úvazek profesorem na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a soukromým univerzitním profesorem na Právnické fakultě Univerzity v Miškovci v Maďarsku; pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách (Vídeň, Chicago, Bratislava atd.). Publikoval již přibližně 20 vědeckých knih a více než 100 článků a vědeckých studií. Je advokátem, v minulosti vykonával funkci prvního náměstka Nejvyššího státního zástupce České republiky, byl také členem Legislativní rady vlády České republiky a je prezidentem Asociace českých právníků na ochranu finančních zájmů ES. Je členem Mezinárodní asociace pro trestní právo (AIDP) a náhradním členem Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

e-mail: jaroslav.fenyk@law.muni.cz

see author`s profile
F
Florescu, Cristina Ioana
Excesivní judicializace, překážka pro efektivní rozhodčí řízení
see author`s profile
F
Fonseca, Elena Zucconi Galli
Nestrannost rozhodců v italském právním systému: rozbor občanského soudního řádu a pravidel stálých rozhodčích institucíRozhodce versus soudce
see author`s profile
F
Fyrbach, David
Kompetence tribunálů pro investiční rozhodčí řízení domáhat se u evropských soudů předběžných rozhodnutí

David Fyrbach je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se zvláštní specializací na mezinárodní obchodní arbitráž a spory z investic. David je členem týmů, které zastupují státy a obchodní společnosti ve sporech z investic a v mezinárodním rozhodčím řízení v obchodních věcech.

e-mail: fyrbach@rowanlegal.com

see author`s profile
G
Gheorghe, Carmen Adriana
Reklama a ochrana. Srovnávací rozbor evropské právní ochrany přiznávané spotřebitelům v oblasti úvěrů a zážitků
see author`s profile
G
Grmelová, Nicole
Institucionální rámec boje proti praní špinavých peněz v Evropské unii
see author`s profile
G
Grygar, Jiří
Vzájemná interakce arbitráže a mediace ve vztahu k justici
see author`s profile
G
Guglya, Leonila
Mezinárodní přezkoumávání rozhodnutí týkajících se uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (s důrazem na vývoj v rámci prostředí mezinárodního investičního rozhodčího řízení) - hrozba pro suverenitu států, nebo spíše (dosud) přeceňované rizikoStřety zájmů v rozhodčím řízení: zprávy z Ruské federaceVzdání se práva na zrušení rozhodčího nálezu v rozhodčím řízení: progresivní vývoj v celosvětovém měřítku, realita současné Ruské federace a perspektivy do budoucna (Jiné postele – podobné sny?)

Leonila Guglya je přidruženou vědeckou pracovnicí Multidisciplinárního projektu mezinárodní investiční arbitráže vedeného katedrou mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě Univerzity v Ženevě. Je držitelkou titulu S.J.D. (doktor právní vědy), titulu uděleného Středoevropskou univerzitou (Budapešť, Maďarsko); titulu MIS v oboru Mezinárodní řešení sporů uděleného v rámci Ženevského magisterského programu mezinárodního řešení sporů (Ženeva, Švýcarsko); titulu LL.M. v oboru mezinárodního obchodního práva uděleného Středoevropskou univerzitou; je rovněž držitelkou titulů specialista v oboru právo a bakalář v oboru právo udělených Univerzitou – Akademií Kyjev-Mohyla (Kyjev, Ukrajina).

e-mail: leonila.guglya.alumni@mids.ch

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Bohuslav Halfar je vedoucím katedry práva na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Specializuje se na hospodářskou trestnou činnost. V posledních letech se také intenzivně zabýval otázkami mezinárodní kriminality, mezinárodní právní pomoci v trestních věcech a pravomoci (působnosti) orgánů činných v trestním řízení a soudů ve vztahu k trestným činům s mezinárodním prvkem. Je také obhájcem v trestním řízení a do roku 1989 působil devět let jako soudce (pro trestní věci) u Okresního soudu v Ostravě jako soudu prvního stupně. Je rovněž členem WJA – Světové asociace právníků (Washington, DC, Spojené státy americké) atd.

e-mail|: bohuslav.halfar@vsb.cz

see author`s profile
H
Halonen, Laura
O přípustnosti protinároků v investičním rozhodčím řízení

Laura Halonen je advokátkou u Nejvyššího soudu pro Anglii a Wales a přidruženou advokátkou kanceláře Lalive v Ženevě. Specializuje se na mezinárodní právo veřejné a mezinárodní rozhodčí řízení, se zvláštním důrazem na investiční arbitráž.

e-mail: lhalonen@lalive.ch

see author`s profile
H
Hamerník, Pavel
Nestátní rozhodování sporů Rozhodčím soudem pro sport jako inspirující alternativa pro efektivní způsoby rozhodování sporů
see author`s profile
H
Havlíček, Jan
Několik zamyšlení nad společnou evropskou úpravou prodejePodjatost rozhodce

Autor je rozhodcem pro mezinárodní a vnitrostátní spory, postgraduálním studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, znalcem v Centru ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity pro modul Mezinárodní obchod a členem řady mezinárodních rozhodčích institucí (profil: www.janhavlicek.com).

E-mail: info@janhavlicek.com

see author`s profile
H
Horník, Jiří
Zachraňovat národní letecké společnosti?
see author`s profile
H
Hrnčiříková, Miluše
Několik zamyšlení nad společnou evropskou úpravou prodeje

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., přednášející na katedře obchodního práva a mezinárodního práva soukromého Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

E-mail: miluse.hrncirikova@upol.cz

see author`s profile
H
Hučková, Regina
Autonomie rozhodců a rozhodování na základě zásady ex aequo et bonoRozhodčí řízení - permanentně nevyužitá šance v řešení sporů?

JUDr. Regina Palková, PhD. je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva a hospodářského práva Právnické fakulty Univerzity Pavola Jozefa Šafárika v Košicích. Postgraduální studium ukončila v roce 2009 úspěšnou obhajobou své disertační práce na téma: „Rozhodčí řízení v obchodních věcech – současný stav a návrhy budoucího vývoje práva“. Ve své vědecké práci se i nadále zabývá problémy v oblasti rozhodčího řízení, jakož i problematikou mimosoudního řešení sporů obecně. Je manažerkou grantového projektu „Mimosoudní (alternativní) řešení sporů na Slovensku“.

e-mail: regina.palkova@upjs.sk

see author`s profile
J
Jančářová, Ilona
Hodnocení přeshraničních dopadů ze středoevropského hlediska

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., přednáší na katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Autorka se specializuje na odpovědnost v oblasti životního prostředí, právní aspekty globálního oteplování a nakládání s odpady. Publikuje v České republice i v zahraničí.

E-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz

see author`s profile
J
Jelonek-Jarco, Barbara
Vliv porušení pravidel o nezávislosti a nestrannosti na vykonatelnost a účinky rozhodčího nálezu
see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
Daňové aspekty zahraničních investicÚloha nadací na počátku 21. století

Zdeněk Karfík je advokátem, rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a členem rozkladové komise Ministerstva financí České republiky; je dlouholetým externím pracovníkem na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Ve své advokátní praxi se specializuje na finanční, občanské a obchodní právo. V tomto oboru publikoval již řadu článků.

e-mail: karfik@volny.cz

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
Daňové aspekty zahraničních investicÚloha nadací na počátku 21. století

Marie Karfíková je profesorkou finančního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své akademické práci se specializuje na daňové a pojišťovací právo. Pravidelně publikuje články na toto téma v odborných časopisech. Jako spoluautorka se podílela na řadě učebnic a monografií. V období let 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady České republiky; od roku 2006 je členkou rozkladové komise České národní banky a od roku 2009 je členkou Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. Je rovněž rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

e-mail: karfikova@prf.cuni.cz

see author`s profile
K
Kecskés, László
Měnící se problematika nepodepsaných rozhodčích smluv

László Kecskés, profesor a vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity v Pécsi; doktor maďarské Akademie věd; předseda Rozhodčího soudu při maďarské Obchodní a průmyslové komoře (Budapešť). Oblasti odborného zaměření: občanské právo, mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení, právo EU a sbližování právních řádů.

E-mail: kecskeslaszlo@ajk.pte

see author`s profile
K
Kennedy, Jesse
Ochranná regulatorní opatření ve smluvním právu ochrany investic
see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
Ústavněprávní základy rozhodčího řízení a arbitrabilita sporů v Rusku a v jiných zemích Společenství nezávislých států

Vladimir Khvalei, MCIArb [člen Chartered Institute of Arbitrators], je partnerem moskevské pobočky advokátní kanceláře Baker & McKenzie a vedoucím její Skupiny pro řešení sporů ve SNS. Pan Khvalei je Viceprezidentem Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC), předsedá Rozhodčí komisi ICC v Rusku a je rovněž zapsán na seznamu rozhodců rozhodčích institucí v Rakousku, Rusku, Bělorusku a v Kazachstánu.

e-mail: vladimir.khvalei@bakermckenzie.com

see author`s profile
K
Klee, Lukáš
Construction Dispute BoardsFIDIC a jeho význam ve stavebnictví
see author`s profile
K
Klíma, Karel
Evropské právo – očekávaný model nebo realita?Fenomén vlivu Evropského soudu pro lidská práva na ústavní systémy členských států Rady EvropyÚstavněprávní prostředí a fenomén arbitráže

Prof. nzw. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. je univerzitním pedagogem, toho času vedoucím katedry ústavního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je také dlouholetým členem Rady Mezinárodní asociace ústavního práva (IACL), členem Akademie srovnávacího práva, členem Světové asociace právníků a jejím prezidentem pro Českou republiku.

e-mail: khklima@mbox.vol.cz

see author`s profile
K
Klimek, Libor
Evropský policejní úřad (Europol): Minulost, současnost & budoucnostEvropský zatýkací rozkaz: procesní nástroj vymáhání veřejného pořádku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropské uniePřeshraniční trestná činnost týkající se motorových vozidel: odpověď Evropské unieÚčinný výkon sankcí pro zneužívání trhu v EU: zavedení trestněprávních sankcí

JUDr. Libor Klimek absolvoval v roce 2010 Právnickou fakultu Bratislavské vysoké školy práva. Následně se stal postgraduálním studentem Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě (dříve známé pod názvem Bratislavská vysoká škola práva). Je autorem několika publikací, domácích i zahraničních. Veškerá jeho vědecká činnost, články a publikace jsou zaměřeny výlučně na mezinárodní a evropské aspekty trestního práva.

E-mail: libor.klimek@yahoo.com

see author`s profile
K
Kliment, Luboš
Úmluva CMR, nařízení Brusel I a „prázdná mezinárodní pravomoc“. Určování místní příslušnosti vnitrostátních soudů ve sporech z mezinárodní přepravy zboží
see author`s profile
K
Knief, Inken
Odpovědnost rozhodců – soudcovská imunita versus smluvní odpovědnost

Dr. Inken Knief je advokátkou v rámci skupiny pro rozhodčí řízení advokátní kanceláře Hogan Lovells v Mnichově. Ve své praxi se věnuje mezinárodnímu rozhodčímu řízení vedenému dle nejrůznějších pravidel přijatých samotnými rozhodčími institucemi a dle národních rozhodčích režimů.

E-mail: inken.knief@hoganlovells.com

see author`s profile
K
Kociubiński, Jakub
Letecká doprava jako nástroj regionálního rozvoje v zemích EU Střední a Východní Evropy – změny a výzvy ve veřejných službách
see author`s profile
K
Kohajda, Michael
Právní úprava mezinárodních institucí a vliv na finanční trhy
see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Arbitráž v nerovnocenných vztazích - Na hraně spravedlnosti; Ústavní limity rozhodčího řízení

Mgr., Ph. D., studentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, katedře ústavního práva a politologie, asistentka u Nejvyššího správního soudu; bývalá náměstkyně ministra pro lidská práva a národnostní menšiny a ředitelka sekce pro lidská práva na Úřadu vlády.

e-mail: kolackova@nssoud.cz

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Mezinárodní investiční právo: Je čas změnit tradiční systém bilaterálních investičních dohod?

Dr. Oleksiy Kononov – vzdělání: Fakulta ekonomie a práva na Doněcké národní univerzitě v Doněcku, Ukrajina – specialista v oboru právo (2003); katedra právních studií Středoevropské univerzity v Budapešti, Maďarsko – LL.M. (2007), S.J.D. (2010). Dříve se věnoval praktickému výkonu advokacie na Ukrajině.

e-mail: kononov.oleksiy@gmail.com

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar
Evropská unie a NATO: spolupráce, konkurence, nebo jednota?Geopolitika a mezinárodní právo

Prof. Dr. Oskar Krejčí, CSc. (*1948) je prorektorem na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, vědeckým pracovníkem Institutu politologie Slovenské akademie věd v Bratislavě a pedagogem na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Publikoval přibližně dvacet odborných knih a více než tisíc různých studií a článků. Byl poradcem dvou předsedů československé federální vlády.

e-mail: oskar.krejci@umb.sk

see author`s profile
K
Kubas, Andrzej
Dva příklady interakce mezi státními soudy a rozhodčím řízením: rozhodování o pravomoci rozhodčího soudu k rozhodnutí ve věci samé a předběžný petit v rozhodčím řízeníRozsah nutně použitelných ustanovení procesního a hmotného práva závazných pro rozhodčí soud
see author`s profile
L
Lalive, Pierre
O přípustnosti protinároků v investičním rozhodčím řízení

Profesor Pierre Lalive je starším partnerem a zakladatelem advokátní kanceláře Lalive, s více než padesátiletými zkušenostmi v oblasti mezinárodního práva a rozhodčího řízení. Působil jako rozhodce nebo právní zástupce ve stovkách mezinárodních rozhodčích řízení. V rámci své činnosti se zaměřuje především na spory mezi státy navzájem a spory mezi investory na jedné straně a státy na druhé straně. Profesor Lalive zastával řadu akademických funkcí ve Švýcarsku i v zahraničí a je autorem více než 200 publikací.

e-mail: mscherer@lalive.ch

see author`s profile
L
Lapaš, Davorin
Mezinárodní nevládní organizace (INGOs) jako účastník mezinárodního legislativního procesu: příklady z oblasti životního prostředí a práva kosmického prostoru
see author`s profile
L
Lazaroiu, Petre
Interakce rozhodčího řízení a ústavních soudů
see author`s profile
L
Leaua, Crenguta
Aplikovatelnost zásady autonomie vůle stran při jmenování rozhodců

Crenguta Leaua Dr. iur.; přednášející na katedře obchodního práva Vysoké školy ekonomické v Bukurešti a hostující přednášející v oboru mezinárodní obchodní arbitráže na Univerzitě Petru Maior v Târgu Mureş v Rumunsku; viceprezidentka Soudu pro mezinárodní obchodní arbitráž při rumunské Obchodní a průmyslové komoře; členka Rozhodčí komise Mezinárodní obchodní komory (ICC) jako zástupkyně rumunského národního Výboru ICC; hlavní partnerka advokátní kanceláře „Leaua & Asociatii“ v Bukurešti v Rumunsku.

E-mail: crenguta.leaua@leaua.ro

see author`s profile
L
Lhotský, Jan
Mechanismy OSN na ochranu lidských práv: posílení smluvních výborů ve světle návrhu na vytvoření Světového soudu pro lidská práva
see author`s profile
L
Lojda, Jiří
Význam úmluvy CMR pro kombinované přepravy
see author`s profile
M
Maisner, Martin
Odpovědnost a nezávislost rozhodce

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je renomovaným odborníkem na právo a řešení sporů v odvětví informací, komunikací a technologií, oblast outsourcingu a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady publikací a článků, přednáší a vystupuje na mezinárodních konferencích; pravidelně přednáší na řadě univerzit, včetně pražské Vysoké školy ekonomické, Masarykovy univerzity v Brně a Panevropské univerzity v Bratislavě. Současně se aktivně věnuje výkonu funkce rozhodce v tuzemských i mezinárodních rozhodčích sporech, včetně specializovaných případů z odvětví informací, komunikací a technologií a duševního vlastnictví; zastupuje klienty v rozhodčích řízeních v Praze, Ženevě, Curychu, Haagu a Londýně.

E-mail: maisner@rowanlegal.com

see author`s profile
M
Makarius, Vít
Povaha důkazního břemene v mezinárodním rozhodčím řízení v obchodních věcech
see author`s profile
M
Marková, Hana
Institucionální rámec boje proti praní špinavých peněz v Evropské uniiRozpočtově-právní důsledky porušení podmínek investičních pobídek

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., je docentkou finančního práva a finanční vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je proděkankou fakulty. Zabývá se pedagogickou a vědeckou činností. Oblast specializace: rozpočtové právo, daňové právo a finanční činnost samospráv. Na tato témata publikovala rovněž řadu článků v odborných časopisech.

e-mail: markova@prf.cuni.cz

see author`s profile
M
Martynenka, Ihar
Veřejný pořádek a ochrana kulturního dědictví: vymáhání úmluv UNESCO a UNIDROIT v zemích Společenství nezávislých států

Ihar Martynenka je vedoucím katedry občanského práva hmotného a procesního na Grodněnské státní univerzitě Janky Kupaly (Bělorusko), docentem, členem běloruského výboru Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) a vedoucím projektu mezinárodních a národních právních systémů ochrany historického a kulturního dědictví zemí SNS. V rámci své odborné činnosti se zabývá problémy ochrany kulturního dědictví a srovnávací analýzou právních předpisů evropských zemí týkajících se ochrany kulturního dědictví. Již 24 let se pracovně věnuje právní vědě, z toho 14 let působil v Úřadu veřejného prokurátora. Je autorem 210 odborných článků, včetně 6 knih publikovaných ve 12 zemích.

E-mail: martinenko@tut.by

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Může být sociální stát štíhlý?Veřejný versus soukromý zájem - je možné mezi nimi právně definovat hranice?

Doc. JUDr. Pavel Mates CSc. přednáší správní právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Vysoké škole finanční a správní v Praze, specializuje se na správní sankce a právo informačních systémů – na toto téma publikoval několik monografií a velký počet článků ve vědeckých publikacích. Zabývá se rovněž ochranou soukromí ve správním právu, se zvláštním zaměřením na činnost policie a fungování jiných státních orgánů. Je aktivním členem vládních orgánů pověřených přípravou legislativy.

e-mail: mate@ksp.zcu.cz

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Listina základních práv Evropské unie a veřejných pořádek v mezinárodním rozhodčím právu

Spolupracovnice katedry veřejného práva / Jean Monnet (vědecká pracovnice a přednášející); 1. a 2. státní zkouška z práva; pracovní zkušenosti (koncipient) z bavorského zastoupení EU v Bruselu; příprava doktorské disertační práce na téma zahraniční vztahy spolkových zemí SRN; vědecká práce zaměřena na: právo EU, mezinárodní právo veřejné a soukromé, rozhodčí řízení.

e-mail: elisabeth.meindl@jura.uni-regensburg.de

see author`s profile
M
Merezhko, Oleksandr
Veřejný pořádek (ordre public), kogentní normy a obcházení zákona v ukrajinském mezinárodním právu soukromém

Oleksandr Merezhko – profesor, Dr hab., vedoucí katedry práva na Kyjevské národní lingvistické univerzitě, profesor na Krakovské univerzitě Andrzeje Frycze Modrzewskiho a autor řady prací věnovaných otázkám mezinárodního práva veřejného a soukromého.

E-mail: amerezhko@yahoo.com

see author`s profile
M
Moškvan, Dominik
Spojování bodů: harmonizace evropského insolvenčního práva coby způsob, jak přilákat přímé zahraniční investice
see author`s profile
M
Mrázek, Josef
Veřejný pořádek (ordre public) a normy jus cogens

Dr. Josef Mrázek, DrSc., působí v Institutu státu a práva Akademie věd České republiky a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v České republice.

E-mail: josef.mrazek@telecom.cz

see author`s profile
M
Mrljić, Robert
Mezinárodní nevládní organizace (INGOs) jako účastník mezinárodního legislativního procesu: příklady z oblasti životního prostředí a práva kosmického prostoru
see author`s profile
N
Natov, Nikolay
Autonomie rozhodců při určování práva rozhodného pro meritum věciEvropská unie a zahraniční investice – několik otázek po přijetí nového nařízení

Nikolay Natov, profesor mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě Univerzity sv. Klimenta Ohridského v Sofii v Bulharsku; rozhodce a smírčí soudce pro Bulharsko u ICSID; v letech 1993 až 2007 rozhodce u CA/BCCI; od roku 2008 předseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Sdružení právní vzájemnosti (Sofie, Bulharsko); ad hoc rozhodce u Mezinárodní obchodní komory (ICC) – tři případy; autor čtyř knih, více než 100 článků zabývajících se různými aspekty mezinárodního práva soukromého (v bulharštině a v angličtině).

E-mail: natov.nikolay@gmail.com

see author`s profile
N
Nováčková, Daniela
Ekonomické nástroje mezinárodního obchodu aplikované na SlovenskuPrávní nástroje fiskální a měnové stability EU
see author`s profile
N
Nový, Daniel
Construction Dispute Boards
see author`s profile
N
Nový, Zdeněk
Úloha UNIDROIT při unifikaci mezinárodního obchodního práva se zvláštním zřetelem k Principům mezinárodních obchodních smluv
see author`s profile
O
Olík, Miloš
Kompetence tribunálů pro investiční rozhodčí řízení domáhat se u evropských soudů předběžných rozhodnutí

Miloš Olík je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti sporů z investic, mezinárodního rozhodčího řízení v obchodních věcech a různých druhů alternativního řešení sporů. Vede týmy právníků, které hájí zájmy států v investičních sporech a zastupují nadnárodní korporace v mezinárodních komerčních arbitrážích vedených dle různých rozhodčích pravidel (ICC, ICSID, SCC a UNCITRAL). Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve sporech z domény.cz.

e-mail: olik@rowanlegal.com

see author`s profile
O
Ostřanský, Josef
Tabákové investiční spory – veřejný pořádek, fragmentace mezinárodního práva a ozvěny Calvovy doktríny

Josef Ostřanský je přidruženým advokátem advokátní kanceláře Ambruz & Dark, Deloitte Legal. Studoval na Právnické fakultě Aarhus Universitet v Dánsku, a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v České republice, kde získal magisterský titul. V současné době je studentem Ženevského magisterského programu mezinárodního řešení sporů (MIDS) na Vysokoškolském institutu a univerzitě v Ženevě. Zaměřuje se především na právo ochrany mezinárodních investic a rozhodčí řízení, jakož i na mezinárodní právo veřejné.

E-mail: josef.ostransky@graduateinstitute.cz

see author`s profile
P
Patti, Salvatore
Rozhodování podle zásad přiměřenosti kontinentálními soudy a rozhodčími soudy
see author`s profile
P
Pauknerová, Monika
Imperativní normy a české právo

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., je profesorkou mezinárodního práva soukromého a mezinárodního obchodního práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, a dále vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva, v.v.i., Akademie věd České republiky. Je členkou Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé a Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL); předsedkyní Českého národního komitétu IACL atd.; Prof. Pauknerová také již od roku 1985 vykonává funkci rozhodce a je autorkou více než 140 publikací.

e-mail: pauknero@prf.cuni.cz

see author`s profile
P
Pilich, Mateusz
Právo rozhodné pro meritum sporu předloženého k projednání a rozhodnutí v rozhodčím řízení v případě absence určení rozhodného práva stranami

Mateusz Pilich, Dr. iur., docent – vedoucí katedry mezinárodního práva soukromého a obchodního na Právnické fakultě Varšavské univerzity v Polsku; člen Studijního a analytického úřadu u Nejvyššího soudu Polské republiky.

E-mail: m.pilich@wpia.uw.edu.pl

see author`s profile
P
Plašil, Filip
Úmluva CMR, nařízení Brusel I a „prázdná mezinárodní pravomoc“. Určování místní příslušnosti vnitrostátních soudů ve sporech z mezinárodní přepravy zboží
see author`s profile
P
Poláček, Bohumil
Rozhodování sporů z mezinárodní říční a námořní dopravy v rozhodčím řízení
see author`s profile
P
Pörnbacher, Karl
Odpovědnost rozhodců – soudcovská imunita versus smluvní odpovědnost

Karl Pörnbacher je partnerem mnichovské pobočky advokátní kanceláře Hogan Lovells a vedoucím německé sekce firmy pro rozhodčí řízení. Ve své práci se zaměřuje na vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí a soudní řízení a alternativní řešení sporů. Má praxi v oboru řešení sporů v oblasti projektů, energetiky, fúzí a akvizic, pojištění a zajištění a všeobecných obchodních vztahů. Karl Pörnbacher je předsedou rozhodčího soudu při Německo-polské obchodní komoře. Vzhledem ke svým specifickým zkušenostem často vystupuje v přeshraničních sporech, jejichž účastníkem je Polsko a jiné země střední a východní Evropy, a to jako rozhodce i jako právní zástupce.

E-mail: karl.poernbacher@hoganlovells.com

see author`s profile
P
Potocnik, Corinna
Může rozhodčí soud žádat o podporu národní soudy za účelem získání vyjádření SD EU k předběžné otázce ve věcech soutěžního práva EU?
see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Listina základních práv Evropské unie a veřejných pořádek v mezinárodním rozhodčím právu

Profesor na plný úvazek na Univerzitě v Řezně, katedře veřejného práva, srovnávacího práva, práva EU a hospodářského správního práva, Jean Monnet Chair ad personam (právní vztahy EU se zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy), dříve Jean Monnet Chair práva EU; již dlouhou dobu hostující profesor na Univerzitách Paříž I a Paříž II; v minulosti byl rovněž hostujícím profesorem na Univerzitách ve Štrasburku, v Římě (La Sapienza), na Boloňské univerzitě; vedoucí studií německého práva na Moskevské státní Lomonosovově univerzitě; vedoucí Centra práva EU na Bahcesehir univerzitě v Istanbulu; korespondent Boloňské akademie věd; čestný člen Ruské a Slovinské asociace ústavního práva

e-mail: rainer.arnold@jura.uni-regensburg.de

see author`s profile
R
Rasia, Carlo
Nestrannost rozhodců v italském právním systému: rozbor občanského soudního řádu a pravidel stálých rozhodčích institucíRozhodce versus soudce
see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda
Několik poznámek k volbě práva

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - profesorka mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Oblasti specializace: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní právo obchodní, rozhodčí řízení. Autorka řady odborných monografií a článků v odborných časopisech v České republice i v zahraničí. Od roku 2007 je děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

e-mail: nadezda.rozehnalova@law.muni.cz

see author`s profile
R
Ručka, Ondřej
FIDIC a jeho význam ve stavebnictví
see author`s profile
S
Safta, Marieta
Interakce rozhodčího řízení a ústavních soudů
see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Ekonomické či fi nanční krize jako procesní obrana v obchodním a investičním rozhodčím řízeníŘízení o zrušení rozhodčího nálezu před střediskem ICSID z důvodu významného odklonu od základního procesního pravidla (Článek 52 odst. 1 písm. (d) Úmluvy ICSID)

Matthias Scherer, Partner, LALIVE (Ženeva). Autor by rád poděkoval panu Guillaumovi Aréou a panu Georgi Walkerovi, studentům vykonávajícím praxi v advokátní kanceláři LALIVE, za jejich pomoc při přípravě tohoto příspěvku.

e-mail: mscherer@lalive.ch

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
Tři snahy o urovnání sporů

Odborný asistent na Univerzitě v Ženevě, podporoval Graduate Institute of International and Development Studies [Postgraduální institut mezinárodních a rozvojových studií]; výkonný ředitel Geneva Master in International Dispute Settlement [Postgraduální studium mezinárodního řešení sporů v Ženevě] (MIDS); šéfredaktor Journal of International Dispute Settlement [Časopis pro mezinárodní řešení sporů]. Dřívější verze této eseje byla publikována pod názvem „Theoretical Musings on the Roles of Dispute Resolution Systems – With Special Consideration of Online Dispute Resolution“ [překlad titulu: Teoretické úvahy o úloze systémů řešení sporů – se zvláštním zřetelem na řešení sporů on-line], v ADR IN BUSINESS [Alternativní řešení sporů v obchodním styku] (A. Ingen-Housz, ed, 2010). Výzkum podporuje Swiss National Science Foundation [Švýcarská národní vědecká nadace].

e-mail:thomas.schultz@graduateinstitute.ch

see author`s profile
S
Sękowska-Kozłowska, Katarzyna
Úloha nevládních organizací v rámci individuálních postupů pro podání před orgány podle Úmluvy OSN o lidských právech
see author`s profile
S
Sergeev, Alexander
Interakce rozhodčího řízení a státních soudů: Sílící konfrontace nebo pokojná koexistence?
see author`s profile
S
Shmatenko, Leonid
Ohrožuje lex mercatoria aplikaci hmotného práva?Regulační opatření v podobě jednotného balení tabákových výrobků ve světle mezinárodních obchodních úmluv
see author`s profile
S
Simon, Pavel
Arbitráž v nerovnocenných vztazích - Na hraně spravedlnosti; Ústavní limity rozhodčího řízení

JUDr., soudce Okresního soudu v Chebu, v současné době přidělen k Nejvyššímu soudu České republiky. Autor komentáře k Evropskému mezinárodnímu civilnímu právu procesnímu in Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád. Komentář

e-mail: pavel.simon@nssoud.cz

see author`s profile
S
Sippel, Harald
Dvojí požadavek nebo duplicitní standard? Srovnání nezávislosti a nestrannosti rozhodců s nezávislostí a nestranností soudců v Rakousku a v NěmeckuMůže rozhodčí soud žádat o podporu národní soudy za účelem získání vyjádření SD EU k předběžné otázce ve věcech soutěžního práva EU?
see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Uznání lidských práv a ústavních hodnot při přezkumu rozhodčích nálezů soudy Slovenské republiky

Je univerzitním pedagogem, toho času vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Oblasti specializace: evropské právo a ústavní právo. Ve své současné vědecké práci se zaměřuje na soudní ochranu práva Evropské unie u Soudního dvora a u národních soudů členských států EU.

e-mail: miroslavslastan@gmail.com

see author`s profile
S
Smbatyan, Anait
Teoretické úvahy o interakci mezinárodního rozhodčího řízení a soudů v mezinárodním právu
see author`s profile
Šmíd, Jan
Může být sociální stát štíhlý?
see author`s profile
S
Steindl, Barbara Helene
Autonomie stran dle rozhodčích pravidel ICC 2012

RA Mag. Barbara Helene Steindl, LL.M. (Columbia) MCIArb působí jako právní zástupkyně a rozhodce v mezinárodních rozhodčích řízeních vedených dle všech hlavních rozhodčích pravidel. Ve své praxi se zaměřuje především na rozhodčí řízení v oblasti výstavby, ochrany investic, přeshraničního obchodu, distribuce a sportu. Barbara Steindl je členkou advokátní komory ve Vídni a složila advokátní zkoušky při Newyorské komoře. Dříve působila jako právní zástupkyně u Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC); nyní vykonává funkci zástupkyně YIAG pro střední Evropu u LCIA. Právní služby poskytuje v jazyce anglickém, francouzském a německém.

E-mail: b.steindl@bkp.at

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
Autonomie rozhodců a rozhodování na základě zásady ex aequo et bonoRozhodčí řízení - permanentně nevyužitá šance v řešení sporů?

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. je uznávanou autoritou v oboru obchodního práva. Je autorem několika odborných monografií a velkého množství odborných článků a studií; je rovněž spoluautorem první ucelené slovenské učebnice obchodního práva. Je členem Vědecké rady Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v Praze a mezinárodním rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu u Slovenské obchodní a průmyslové komory a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V současné době vykonává funkci projektového manažera projektu financovaného slovenskou Agenturou pro podporu výzkumu a vývoje (APVV), který je zaměřen na otázku mimosoudního řešení sporů na Slovensku (LPP-0076-09 – Mimosoudní/alternativní řešení sporů na Slovensku).

e-mail: regina.palkova@upjs.sk

see author`s profile
S
Svatoš, Martin
Interakce mezi mediátorem a soudcem: Uplatní se WIN-WIN přístup?Nezávislost a nestrannost rozhodců a mediátorů – Kastor a Polux ve světě alternativních způsobů řešení sporů?
see author`s profile
Świątkowski, Marek
Aplikace doložky nejvyšších výhod na ustanovení o soudní příslušnosti ve světle rozhodčího nálezu ve věci Austrian Airlines v. Slovensko

Marek Świątkowski je partnerem advokátní kanceláře Domański Zakrzewski Palinka ve Varšavě. Marek se ve své praxi zaměřuje především na fúze & akvizice a arbitráže z dohod o ochraně investic. Ve sporech z dohod o ochraně investic zastupuje jak investory, tak žalované státy.

e-mail: Marek.Swiatkowski@dzp.pl

see author`s profile
T
Tereshchenko, Tatiana
Interakce rozhodčího řízení a státních soudů: Sílící konfrontace nebo pokojná koexistence?Smlouvy v mezinárodní přepravě: co je zapotřebí vědět při uzavírání smlouvy
see author`s profile
T
Tomášek, Michal
Lidská práva jako prostředek europeizace trestního práva

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc. - profesor evropského práva, vedoucí katedry evropského práva. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, Univerzitu Sorbonne v Paříži, Pekingskou univerzitu v Číně a Univerzitu ve Virginii. Je autorem nebo spoluautorem řady knih o evropském a čínském právu, včetně Toward Constitutionalism and Democracy in Central and Eastern Europe [překlad titulu: Směrem ke konstitucionalismu a demokracii ve střední a východní Evropě] (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Bruxelles, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Tübingen, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Würzburg, 2005) a La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Santiago de Compostela, 2006).

e-mail: tomasekm@prf.cuni.cz

see author`s profile
T
Trzaska, Agnieszka
Dva příklady interakce mezi státními soudy a rozhodčím řízením: rozhodování o pravomoci rozhodčího soudu k rozhodnutí ve věci samé a předběžný petit v rozhodčím řízení
see author`s profile
V
Valdhans, Jiří
Několik poznámek k volbě práva

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Oblasti specializace: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní právo obchodní, rozhodčí řízení. Ve své vědecké práci se v současné době zaměřuje především na mimosmluvní závazkové vztahy s cizím prvkem. Publikuje v České republice i v zahraničí.

e-mail: jiri.valdhans@law.muni.cz

see author`s profile
V
Vassilakakis, Evangelos
Námitky proti rozhodcům a vazba na fungování rozhodčích senátů
see author`s profile
V
Viktorova, Natalia
Veřejný pořádek v praxi ruských soudů

Doc. iur. Natalia Viktorova, docentka na Moskevské státní právnické akademii. Oblasti její specializace jsou mezinárodní právo soukromé, mezinárodní právo ochrany investic a mezinárodní investiční arbitráž.

E-mail: vozgik@mail.mipt.ru

see author`s profile
V
Vomáčka, Vojtěch
Hodnocení přeshraničních dopadů ze středoevropského hlediska

Mgr. Vojtěch Vomáčka is a Ph.D. Candidate at the Department of Environmental Law and  Land Law at the Faculty of Law of Masaryk University. Areas of specialization: enforcement of the EU environmental law, environmental rights.

e-mail: vojtech.vomacka@nssoud.cz

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
Snaha o větší doktrinální průhlednost v investičním rozhodčím řízení: Zrušení rozhodčích nálezů v případech CMS, Enron a Sempra

Andreas von Staden je docentem u Mezinárodní organizace při Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří lidská práva, právo mezinárodních investic, institucionální design a demokratická legitimita uspořádání vlády nad rámec státu. Předtím, než nastoupil na fakultě v St. Gallen, pracoval jako odborný asistent ve vědecké skupině „The Formation of Normative Orders“ [Tvorba normativních řádů] se sídlem ve Frankfurtu. Je držitelem titulu Ph.D. z Univerzity v Princetonu a magisterských titulů z univerzit v Princetonu, Yale a Hamburku.

e-mail: Andreas.vonstaden@unisg.c

see author`s profile
V
Vrbová, Veronika
Spojování bodů: harmonizace evropského insolvenčního práva coby způsob, jak přilákat přímé zahraniční investice
see author`s profile
W
Willheim, Johannes
Může rozhodčí soud žádat o podporu národní soudy za účelem získání vyjádření SD EU k předběžné otázce ve věcech soutěžního práva EU?
see author`s profile
W
Wyraz, Ewelina
Res judicata: Rozdíly mezi mezinárodním rozhodčím řízením a řízením před soudy
see author`s profile
Z
Zaccaria, Márton Leó
Spory ohledně rovného zacházení v zaměstnání: ADR a úloha orgánu rozhodujícího spory ohledně rovného zacházení
see author`s profile
Z
Zahradníková, Radka
Vyloučení rozhodce v institucionálním rozhodčím řízení a rozhodčím řízení ad hoc s důrazem na novou úpravu v novelizovaném UNCITRAL řádu
see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
Rozpočtově-právní důsledky porušení podmínek investičních pobídek

Mgr. Miroslava Zajíčková, kandidátka na titul Ph.D. na katedře finančního práva a finanční vědy na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Oblast specializace: daňové právo, rozpočtové právo, především v kontextu právních předpisů EU, jakož i studium daňových systémů členských států Evropské unie a jejich komparace. Od roku 2009 je vedoucím pracovníkem grantu GAUK č. 9815/2009 nazvaného „Daňový základ ve vybraných zemích Evropské unie“.

e-mail: zajickova@prf.cuni.cz

see author`s profile
Z
Zámožík, Jozef
see author`s profile
Z
Zawadzka, Julita
Vliv porušení pravidel o nezávislosti a nestrannosti na vykonatelnost a účinky rozhodčího nálezu
see author`s profile
Z
Zawicki, Kamil
Rozsah nutně použitelných ustanovení procesního a hmotného práva závazných pro rozhodčí soud
see author`s profile
Żukowski, Łukasz
Právní rámec a povaha rozhodčího soudnictví v Polsku

Dr. Łukasz Żukowski se narodil ve Vratislavi v roce 1975. Magisterské studium ukončil na Fakultě práva, správy a ekonomie Univerzity ve Vratislavi v roce 1999. V současné době je zaměstnán jako docent na katedře ústavního práva na Univerzitě ve Vratislavi. Dr. Żukowski je autorem článků o polském ústavním právu a lidských právech. Hlavní oblastí jeho zájmu je ústavní regulace veřejných fondů. Ve své disertační práci se věnoval otázce postavení polské centrální banky dle ústavního práva v kontextu přístupu Polska k eurozóně.

e-mail: lzukowski1@wp.pl

see author`s profile