A
Accetto, Matej
Az Európai Unió bírói hatalmának múltja és lehetséges jövője

Matej Accetto jogot tanult a Ljubljanai Egyetemen, ahol 2000-ben szerezte LL.B. diplomáját, majd 2001-ben LL.M. diplomát kapott a Harvard Jogi Karán és jogi doktorátust 2006-ban a Ljubljanai Egyetemen, ahol jelenleg európai jogi adjunktus (docens). Releváns pozíciói és tisztségei közé tartozik az Európai Unió Bírósága (2003), a Lord Slynn of Hadley Európai Jogi Alapítvány ösztöndíja (2003–04) és a posztdoktori Monica Partridge Vendéghallgatói Ösztöndíj a Cambridge-i Egyetemen, a Fitzwilliam College-ban (2006).

see author`s profile
A
Anurov, Vasily N.
A választottbírósági szerződés autonómiája: A széleskörű értelmezés veszélye

Vasily N. Aurov a jogtudomány kandidátusa, a Moszkvai Állami Jogi Akadémia Nemzetközi Magánjogi Karának előadója, a Kereskedelmi Választottbíróság választott bírója a vilniusi bíróságon. Továbbá Ásványi nyersanyag-jog és -politika szakirányú kitüntetéses jogi mesterdiploma birtokosa (Dundee, Skócia).

e-mail: vasily.anurov@googlemail.com

see author`s profile
A
Azud, Ján

A nemzetközi jog professzora, fő szakterülete a nemzetközi kapcsolatok problematikája, az űrjog és az emberi jogok. A Szlovák Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének társalapítója. Csehszlovákiát, majd később Szlovákiát számos nemzetközi szervezetben képviselte. Az Állandó Nemzetközi Választott Bíróság (Hága), a Nemzetközi Békeügyi Intézet és más szervezetek tagja. Jelenleg a besztercebányai Matej Bel Egyetem Diplomáciai és Jogtörténeti Tanszékének vezetője és a Szlovák Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének vezető tudományos munkatársa.

see author`s profile
B
Bakeš, Milan
A KÜLFÖLDI BERUHÁZÁSOK ADÓVONZATAI

Milan Bakeš a pénzügyi jog professzora a prágai Károly Egyetem Jogi Karán és a UCLA vendégprofesszora Los Angelesben. Szakterületén számos monográfiát és több mint 150 értekezést publikált. Legfontosabb monográfiái közé tartozik „A pénzügyi jog elméleti kérdései” [Teoretické otázky finančního práva] (Károly Egyetem, Prága, 1979) és az „Adózás és befektetés” (Nemzetközi Pénzügyi Dokumentációs Központ (IBFD), Amsterdam). Oktatási és tudományos tevékenységén kívül pénzügyi jogra specializálódott ügyvédként is praktizál.

see author`s profile
B
Bán, Dániel
Az alá nem írt választottbírósági szerződés aspektusainak megváltoztatása

Bán Dániel ügyvéd a Perényi és Bán Ügyvédi Irodánál (Budapest). Külső óraadó a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén. Alapítótagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének. Kutatási területe: szerződési jog, nemzetközi magánjog, választott bíróság.

e-mail: bandaniel@ajk.pte.hu

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
A választottbíráskodás lengyelországi jogi kerete és jellege

Prof. dr. habil. dr. h.c. Bogusław Banaszak: A jogtudományok professzora, három egyetem tiszteletbeli professzora, az alkotmányjog szakértője, a Wrocławi Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének vezetője. B. Banaszak professzor a lengyel miniszterelnök Törvényhozó Tanácsának elnöke volt (2006-2010). Az Európai Tudományos, Művészeti és Irodalmi Akadémiának (Párizs) is tagja. Banaszak professzor több mint 300 publikációt írt, ebből 20-at angol, 50-et pedig német nyelven, köztük két széles körben elismert könyvet a lengyel alkotmányjogról és a Nemzetközi Jogi Enciklopédiákat (Kluwers 2005). Számos tudományos folyóirat szerkesztőségének tagja, és több mint 60 előadást tartott szerte Európában, Latin- és Észak-Amerikában.

see author`s profile
B
Barancová, Helena

Prof. Dr. Helena Barancová, jogi doktor, DrSc., a Nagyszombati Egyetem Jogi Karának dékánja, a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék vezetője. 24 tudományos monográfiát, több mint 360 tudományos és szakértői tanulmányt és cikket írt. Ezeknek körülbelül egyharmada külföldön jelent meg. A szélesebb tudományos és szakmai körökben a nemzetközi és európai munkajogi témában írt számos könyvéről és szakcikkéről ismert. Az európai és nemzetközi munkajog témájában végzett tudományos munkájáért 2008 novemberében a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese kitüntetést adományozott neki.

see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Közérdek kontra magánérdek – meghúzható-e a jogi határ?

Dr. Michal Bartoň, jogi doktor, Ph.D. az olmützi Palacký Egyetem Jogi Kara Alkotmányjogi Tanszékének segédkutatója, ahol 2006/2007-ben a hallgatóügyi dékánhelyettes tisztjét is betöltötte. A Cseh Kormány Törvényhozó Tanácsa Munkabizottságának tagja, a Palacký Egyetem Jogi Kara Egyetemi Szenátusának elnöke, és a Palacký Egyetem Egyetemi Szenátusa Törvényhozó Bizottságának elnöke.

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
A választottbírósági eljárás a jogvédelem és a bírósági eljáráshoz való jog (minden egyén joga ahhoz, hogy az esetét bíróság bírálja el) szemszögéből: Az autonómia és a méltányos bírósági eljáráshoz való jog jelentősége Autonómia a vállalatok és fogyasztók közötti választottbírósági eljárás esetén: Valóban megfelel az európai fogyasztóvédelmi modell az elvárásoknak?Bizalom és titoktartás a beruházási vitákkal kapcsolatos választottbírósági eljárásokban, közérdek és a választottbíróságok jogköreKözrend és közérdek a nemzetközi jogban és az európai uniós jogszabályokban

Egyetemi professzor, jogi doktor, Mgr., okleveles mérnök-közgazdász, Dr.h.c. elismert és gyakorló jogász Prágában (fiókiroda New Jerseyben, USA), a Bělohlávek Ügyvédi Iroda főmunkatársa, az Osztravai Egyetem Közgazdasági Kara Jogi Tanszékének munkatársa, a brünni Masaryk Egyetem Jogi Kara Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének munkatársa (vendég), a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Cseh Nemzeti Bizottsága Választott Bírói Bizottságának elnöke, választott bíró Prágában, Bécsben, Kijevben, stb. A Svájci Választottbírósági Egyesület (ASA), a Decentralizált Végrehajtási Rendszer (DIS) és az Osztrák Választottbírói Szövetség tagja. A Jogászok Világszövetsége (WJA) első alelnöke (Washington D.C./USA).

see author`s profile
B
Brodec, Jan

Dr. Jan Brodec, jogi doktor, LL.M, PhD., előadó a Károly Egyetem Jogi Karán. Nemzetközi magánjogról és nemzetközi kereskedelmi jogról tart előadásokat. Ügyvédként is dolgozik. Praxisában többnyire nemzetközi magánjogi esetekkel foglalkozik.

see author`s profile
B
Burketová, Veronika
Verseny, de milyen áron? A versenynek a banki piacok fejlődésében és stabilitásában játszott szerepével kapcsolatos nézet, EU-s feltételek figyelembe vételével

JUDr. Veronika Burketová jogi mesterdiplomával és PhD-vel rendelkezik. Prágai ügyvédként nemzetközi vállalatok és bankok számára nyújt tanácsadást; kutatása során a versenyhelyzetek nemzetközi piacokra kifejtett hatására szakosodott a prágai Károly Egyetemen és a Sydney-i Műszaki Egyetemen.

e-mail: veronika.burketova@seznam.cz

see author`s profile
Černý, Filip
Néhány gondolat a jóhiszeműségről, a joggal való visszaélésről és a befektetési döntőbíráskodások jogérvényességéről

Dr. Filip Černý 1982-ben született, jogi gyakornokként dolgozik a prágai Bělohlávek ügyvédi irodában, és PhD tanulmányait folytatja nemzetközi jogból a prágai Károly Egyetem Jogi Karán, ahol jogi doktori (Juris Utrisque Doctor) diplomáját is szerezte 2010-ben. 2007-ben végzett a Masaryk Egyetem (Brünn) Jogi Karán, 2006-ban pedig elvégzett egy csereprogramot a rotterdami Erasmus Egyetem Jogi Karán. Érdeklődési körébe tartozik a választott bíráskodás és a nemzetközi közjog, különös tekintettel a befektetési ügyekben való választott bíráskodásra.

see author`s profile
C
Cornel, Marian
Korlátozó jogerős ítéletek: A Felek autonómiájának használata a teljes mentesség és a korlátozott mentességre vonatkozó szabad szabvány összehangolására, amelyet a Svéd Legfelsőbb Bíróság alkalmazott a Sedelmayer ügyben hozott döntése során

Marian Cornel a Stockholmi Választott bíróság és Peres Ügyek Központjának (SALC) munkatársa. Amerikában képzett ügyvéd, New York államban szerzett szakvizsgával. A nemzetközi kereskedelmi választott bírói jogi mesterdiplomáját a Stockholmi Egyetemen szerezte. 

e-mail: cornel.marian@salc.se

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Bíróságválasztási szerződések nemzetközi beruházási választottbíráskodás esetén

Dr. Marcin Czepelak előadó a krakkói Jagelló Egyetemen és az Európai Bizottság szakértője, a PRM III csoport tagja.

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Választottbírósági ideiglenes intézkedések és a meghallgatáshoz való jog

Matija Damjan, Ph.D., kutatási munkatárs a Ljubljanai Egyetem Jogi Karának Összehasonlító Jogi Tanszékén. Kutatási munkájában elsősorban a magánjog és a kereskedelmi jog területeivel foglalkozik. Tagja volt annak a szakértői csoportnak, amely elkészítettea 2008-ban életbe lépett szlovén választott bíráskodási törvény tervezetét.

see author`s profile
D
Dobiáš, Petr

Dr. Petr Dobiáš, jogi doktor, PhD., jelenleg vezető előadói pozíciót tölt be a prágai Károly Egyetemen. Kutatási tevékenysége során elsősorban a befektetési ügyekkel kapcsolatos választott bíráskodással és az európai nemzetközi magánjoggal foglalkozik (szerződésjog, különös tekintettel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Római Egyezményre és a Róma I. rendeletre). Petr Dobiáš társszerzője a Nemzetközi kereskedelmi jog című kiadványnak.

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
A legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása a jogkört (illetékességet) szabályozó rendelkezésekre az Austrian Airlines kontra Szlovákia választottbírósági határozat tükrében

Grzegorz Domański a Varsói Egyetem professzora és a Domański Zakrzewski Palinka Ügyvédi Iroda társtulajdonosa Varsóban. Grzegorz választott bíróként dolgozik és választott bírósági eljárásokban képviseli az ügyfeleket, beleértve a befektetési szerződésekkel kapcsolatos jogvitákat. Befektetőket és alperest egyaránt képviselt már. 

see author`s profile
E
Ehle, Bernd
A szemléltető eszközök hatékony használata a választottbíráskodás során

Dr. Bernd Ehle jogi mesterdiplomával rendelkezik (Northwestern), a választottbírók minősített intézményének a tagja (MCIArb), ügyvéd Genfben és Németországban, illetve partner a LALIVE vállalatnál (Genf/Zürich). A szerző nemzetközi jogi vitákra szakosodott, és számos nemzetközi választott bírósági eljárásban vett részt tanácsadóként és választott bíróként, különféle eljárási és anyagi jogszabályok hatálya alatt. Az ASA, a svájci választott bírósági szervezet Genfi Csoportjának társelnöke, valamint bizottsági tag a választott bírók minősített intézményének európai ágazatában (CIArb).

e-mail: behle@lalive.ch

see author`s profile
E
Engström, Dan
Korlátozó jogerős ítéletek: A Felek autonómiájának használata a teljes mentesség és a korlátozott mentességre vonatkozó szabad szabvány összehangolására, amelyet a Svéd Legfelsőbb Bíróság alkalmazott a Sedelmayer ügyben hozott döntése során

Dan Engström az első, kizárólag peres ügyek és viták megoldására szakosodott svéd jogi iroda, a Stockholmi Választott bíróság és Peres Ügyek Központjának (SALC) irodavezető partnere. A SALC tagjaként Svédországban és külföldön tanácsadóként és választott bíróként működik.

e-mail: dan.engstrom@salc.se

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
A KÜLFÖLDI BEFEKTETŐ ÉS A VENDÉGLÁTÓ ÁLLAM: AZ ÉRDEKEK EGYENSÚLYBA HOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Insur Zabirovich Farkhutdinov, jogi doktor, az Orosz Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének (nemzetközi jogi kutatások szektor) vezető kutatója, az Eurasian Law Journal (Moszkva) főszerkesztője. Szakterületei: nemzetközi közjog, nemzetközi befektetési jog, állami szuverenitás. Külföldi befektetések jogi szabályozásának szempontjairól szóló monográfiák és cikkek szerzője.

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav

Prof. Dr. Jaroslav Fenyk, jogi doktor, Ph.D., DSc. 1961-ben született, a brünni Masaryk Egyetem Jogi Karának főállású büntetőjog, büntetőeljárás jog, kriminológia és kriminalisztika professzora, a prágai Károly Egyetem Jogi Karának részmunkaidős professzora, óraadó a magyarországi Miskolci Egyetem Jogi Karán, és rendszeresen tart előadásokat más külföldi egyetemeken is (Bécs, Chicago, Pozsony, stb.). Körülbelül 20 tudományos könyvet és több mint 100 cikket és tanulmányt publikált. Ügyvédként dolgozik, a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának első helyettes államügyésze, a Cseh Köztársaság Kormánya Törvényhozó Testületének tagja, és az Európai Közösség Cseh Pénzügyi Érdekvédelmi Szövetségének elnöke volt. A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) tagja, és az Európai Csalásellenes (OLAF) Hivatal Felügyelő Bizottságának póttagja.

see author`s profile
F
Fyrbach, David
A választottbíróságok előzetes kérdésbenyújtási jogköre az EU bíróságok előtt, beruházási választottbírósági eljárások keretén belül

David Fyrbach a ROWAN LEGAL Ügyvédi Iroda társtulajdonosa, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás és a befektetésekkel kapcsolatos jogviták területén. David a befektetési jogvitákban és nemzetközi kereskedelmi választott bírósági eljárásokban kormányokat és befektető társaságokat képviselő csoportok tagja.

see author`s profile
G
Guglya, Leonila
A KÜLFÖLDI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGOK HATÁROZATAINAK ELISMERÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT ÉRINTŐ HATÁROZATOK NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉSE (HANGSÚLYOZVA MINDAZON ESEMÉNYEKET, AMELYEKRE A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGOK ÁLTAL A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS VITÁS KÉRDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA SORÁN SOR KERÜL) – VÉGVESZÉLYBEN AZ ORSZÁGOK SZUVERENITÁSA, VAGY [EGYELŐRE MÉG CSAK] FOKOZOTT VESZÉLYFORRÁS?Lemondás döntőbírósági eljárásban az eljárás érvénytelenítéséről: Progresszív globális fejlődés, a valóság és az Orosz Föderáció perspektívái (Különböző helyek – hasonló álmok?)VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZOLGÁLATI BEOSZTÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS: ÚJDONSÁGOK AZ OROSZ FÖDERÁCIÓBÓL

Leonila Guglya a Genfi Egyetem Jogi Kara Nemzetközi Magánjog Tanszéke által lebonyolított Multidiszciplináris nemzetközi befektetésekkel kapcsolatos választott bíráskodás projekt kutatási munkatársa. A Közép-európai Egyetemen (Budapest, Magyarország) szerzett S.J.D. (a jogtudományok doktora) fokozatot, MIS diplomát nemzetközi vitarendezésből a genfi Nemzetközi Vitarendezés programban (Genf, Svájc); LL.M. fokozatot nemzetközi üzleti jogból a Közép-európai Egyetemen, valamint szakjogász és okleveles jogász képesítést a „Kyiv-Mohyla Academy” egyetemen (Kijev, Ukrajna).

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Bohuslav Halfar az Osztravai Műszaki Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Jogi Tanszékének vezetője. Gazdasági bűncselekményekre szakosodott. Az utóbbi években intenzíven foglalkozott a nemzetközi bűnözés, a büntetőjogi ügyekben nyújtott nemzetközi jogsegély kérdéseivel, valamint a rendvédelmi szervezetek és bíróságok hatáskörével (illetékességével) a határon átnyúló (nemzetközi) elemeket tartalmazó bűncselekmények vonatkozásában. Büntetőügyi védőügyvédként is dolgozik, és 1989-ig kilenc évet töltött bíróként (büntető ügyekben) az Osztravai Kerületi Bíróságon mint elsőfokú bíróságon. Tagja a Jogászok Világszövetségének (WJA, Washington, DC, USA), stb.

see author`s profile
H
Halonen, Laura
A beruházási megállapodásokkal kapcsolatos választottbírósági viszontkeresetek elérhetőségéről

Laura Halonen Anglia és Wales Legfelsőbb Bíróságának ügyésze és a genfi Lalive munkatársa. Szakterülete a nemzetközi közjog és a nemzetközi választott bíráskodás, ezen belül különösképpen a befektetésekkel kapcsolatos választott bíráskodás.

see author`s profile
H
Havlíček, Jan

A szerző nemzetközi és belföldi vitás ügyekre szakosodott választott bíró, a brnoi Masaryk Egyetem Jogtudományi Karán posztgraduális hallgató, a nemzetközi kereskedelem tanegység szakértője a Masaryk Egyetem Gazdasági és Jogi Tanulmányok Központjában, valamint számos nemzetközi választott bírósági intézmény tagja (honlap: www.janhavlicek.com).

e-mail: info@janhavlicek.com

see author`s profile
H
Hrnčiříková, Miluše

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., előadó az olmützi Palacky Egyetem Jogtudományi Karának Kereskedelmi Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszékén.

e-mail: miluse.hrncirikova@upol.cz

see author`s profile
H
Hučková, Regina
A döntőbírák autonómiája – Ex Aequo et Bono alapon történő döntéshozatalVálasztottbíráskodás – a vitarendezés tartósan kiaknázatlan lehetősége?

Dr. Regina Palková, jogi doktor, PhD. a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Jogi Kara Kereskedelmi Jog és Gazdasági Jog Tanszékének kutatási munkatársa. Posztgraduális tanulmányait 2009-ben fejezte be, amikor sikeresen megvédte disszertációját, melynek témája: „Választott bírósági eljárások kereskedelmi ügyekben – a jelenlegi helyzet és javaslat a jövőbeli jogi fejlődésre”. Kutatási munkájában továbbra is a választott bíráskodás témájához tartozó kérdésekkel, valamint tágabb összefüggésben a peren kívüli vitarendezéssel foglalkozik. A „Peren kívüli (alternatív) vitarendezés Szlovákiában” elnevezésű ösztöndíj projektet irányítja.

see author`s profile
J
Jančářová, Ilona
A közép-európai perspektívát az országhatáron átnyúló környezeti hatások formálj

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., egyetemi előadó a Masaryk Egyetem Jogtudományi Karának Környezetjogi és Földtörvényi Tanszékén. A szerző a környezeti felelősségre, a globális felmelegedés jogi vonatkozásaira és a hulladékgazdálkodásra szakosodott. Csehországban és külföldön publikál. 

e-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz

see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
A KÜLFÖLDI BERUHÁZÁSOK ADÓVONZATAI

Zdeněk Karfík jogász, a Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája mellett működő választott bíróság és a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Kamarája mellett működő választott bíróság választott bírója, valamint a Cseh Köztársaság Pénzügyminisztériuma Fellebbviteli Bizottságának tagja. Hosszú ideje a prágai Károly Egyetem Jogi Karának külső munkatársa. Jogi praxisában a pénzügyi, a polgári és a kereskedelmi jogra specializálódott. Ezen a területen számos cikket publikált.

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
A KÜLFÖLDI BERUHÁZÁSOK ADÓVONZATAI

Marie Karfíková a prágai Károly Egyetem Jogi Karának pénzügyi jog professzora. Tudományos munkájában az adójogra és a biztosítási jogra specializálódott. Szakmai folyóiratokban rendszeresen publikál cikkeket ebben a témában. Számos tankönyv és monográfia társszerzője. 1999 és 2006 között tagja volt a Cseh Köztársaság Törvényhozó Tanácsának, 2006 óta a Cseh Nemzeti Bank Fellebbviteli Bizottságának tagja, 2009 óta pedig a Nyilvános Audit Felügyeleti Tanács elnökségének tagja. Választott bíróként is dolgozik a Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája mellett működő választott bíróságon és a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Kamarája mellett működő választott bíróságon.

see author`s profile
K
Kecskés, László
Az alá nem írt választottbírósági szerződés aspektusainak megváltoztatása

Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén; a Magyar Tudományos Akadémia doktora; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság elnöke (Budapest). Kutatási területe: polgári jog, nemzetközi magánjog, választott bíróság, európai uniós jog és jogszabályok közelítése.

e-mail: kecskeslaszlo@ajk.pte

see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALKOTMÁNYOS ALAPJAI, VALAMINT A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS MINT ALTERNATÍV VITAMEGOLDÁSI MÓD ALKALMAZÁSA OROSZORSZÁGBAN ÉS A FÁK MÁS TAGÁLLAMAIBAN

Vladimir Khvalei, MCI választott bíró, a Baker & McKenzie moszkvai irodájának társtulajdonosa, és a cég CIS Vitarendezési Gyakorló Csoportját vezeti. Khvalei úr az ICC Nemzetközi Választott Bíróság alelnöke, az ICC Russia Választott Bírói Bizottságának elnöke, és az ausztriai, oroszországi, belorussziai és kazahsztáni választott bíráskodási intézmények választott bíróinak listáján is szerepel.

see author`s profile
K
Klíma, Karel

Prof. Dr. Karel Klíma, jogi doktor, CSc., dr. habil. Egyetemi előadó, jelenleg a pilseni Nyugat-bohémiai Egyetem Jogi Karának Alkotmányjog Tanszékét vezeti. Régóta tagja a Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság (IACL) Tanácsának, az Összehasonlító Jogtudományi Akadémia tagja. Tagja a Jogászok Világszövetségének és a csehországi szervezet elnöke.

see author`s profile
K
Klimek, Libor
Európai elfogatóparancs: Eszköz a közrend érvényesítésére az EU szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségében

JUDr. Libor Klimek a Pozsonyi Jogi Főiskola Jogtudományi Karán diplomázott 2010-ben. Ezután a pozsonyi Páneurópai Egyetem (korábban Pozsonyi Jogi Főiskola) Jogtudományi Karán kezdett PhD-tanulmányokba. Számos bel- és külföldi publikáció szerzője. Kutatásai, tanulmányai és írásai középpontjában legfőképp a büntetőjog nemzetközi és európai vonatkozásai állnak.

e-mail: libor.klimek@yahoo.com

see author`s profile
K
Knief, Inken
A döntőbírák kötelezettsége – bírói védettség kontra szerződéses kötelezettség

Dr. Inken Knief a müncheni Hogen Lovells választott bírósági csoport vezető munkatársa. Gyakorlatot a nemzetközi választott bíróság területén szerzett, különféle nemzeti választott bírósági rendszerekben és intézményi szabályok között.

e-mail: inken.knief@hoganlovells.com

see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Választottbírósági eljárás nem egyenrangú partnerek esetén – Az igazságosság mezsgyéjén A választottbírósági eljárások alkotmányos korlátai

(MA), PhD hallgató a Masaryk Egyetem Jogi Karának Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság tanácsadója. Korábban az emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős miniszterhelyettes és a Kormányhivatal Emberi Jogok Osztályának igazgatója.

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Nemzetközi befektetési jog: Elérkezett a hagyományos rendszerű kétoldalú befektetési egyezmények megváltoztatásának ideje?

Dr. Oleksiy Kononov. Végzettsége: A Donyecki Nemzeti Egyetem Közgazdasági és Jogi Kara, Donyeck, Ukrajna – szakjogász (2003); Közép-európai Egyetem Jogi Tanulmányok Tanszéke, Budapest, Magyarország – LL.M. (2007), S.J.D. (2010). Korábban jogi gyakornok Ukrajnában.

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar

Prof. Dr. Oskar Krejčí, CSc. 1948-ban született, a prágai Nemzetközi és Közkapcsolatok Főiskolájának alkancellárja, a pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa, emellett a besztercebányai Matej Bel Egyetem Politikatudomány és Nemzetközi Kapcsolatok Karán tanít. Körülbelül húsz tudományos könyvet és több mint ezer különböző tanulmányt és cikket publikált. A csehszlovák szövetségi kormány két miniszterelnökének volt a tanácsadója.

see author`s profile
K
Kubas, Andrzej
see author`s profile
L
Lalive, Pierre
A beruházási megállapodásokkal kapcsolatos választottbírósági viszontkeresetek elérhetőségéről

Pierre Lalive professzor a Lalive főmunkatársa és alapítója, több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi jog és a választott bíráskodás területén. Választott bíróként vagy tanácsadóként több száz nemzetközi választott bírósági eljárásban vett részt. Praxisának meghatározó részét az államközi és az állam kontra befektető jogviták jelentik. Lalive professzor számos egyetemi pozíciót töltött be Svájcban és külföldön, és több mint 200 publikációja jelent meg.

see author`s profile
L
Leaua, Crenguta
A felek autonómiájának alkalmazhatósága a döntőbírák kinevezésében

Crenguta Leaua, Dr. iur. a bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági jog órájának előadója és a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem (Románia) Nemzetközi kereskedelmi választott bíróság tanegység meghívott óraadója; a Román Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Nemzetközi Kereskedelmi Választott bíróság alelnöke; a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Választott bírósági Bizottságának a román nemzeti ICC Bizottságot képviselő tagja; a bukaresti Leaua & Asociatii jogi vállalat irodavezető partnere Romániában.

e-mail: crenguta.leaua@leaua.ro

see author`s profile
M
Maisner, Martin
A döntőbíró kötelezettségei és függetlensége

JUDr. Martin Maisner, PhD., partner a ROWAN LEGAL irodánál. Az infokommunikációs jog és jogviták kezelése, az erőforrás-kihelyezés és a kibervédelem (CyberSecurity) területeinek neves szakértője. Számos írása és cikke jelent meg, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat; illetve rendszeresen tanít számos egyetemen, ideértve a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetemet, a brnoi Masaryk Egyetemet és a pozsonyi Páneurópai Egyetemet. Továbbá mind belföldi, mind nemzetközi választott bírósági ügyek tevékeny választott bírója, ideértve a különleges infokommunikációs és szellemi alkotásokkal összefüggő ügyeket, valamint Prágában, Genfben, Zürichben, Hágában és Londonban képviselt ügyfeleket választott bírói eljárás keretében.

e-mail: maisner@rowanlegal.com

see author`s profile
M
Marková, Hana
A beruházásösztönzési feltételek megszegésének költségvetési jogi következményei

Dr. Hana Marková, jogi doktor, docens, CSc., a prágai Károly Egyetem Jogi Karán a pénzügyi jog és a pénzügyi tudományok segédprofesszora (docens). A kar dékánhelyettese. Tanítási és kutatási tevékenységet is folytat. Szakterületei: költségvetési jog, adójog és az önkormányzatok pénzügyi teljesítménye. Ezekben a témákban számos cikket is publikált szakmai folyóiratokban.

see author`s profile
M
Martynenka, Ihar
Közrend és a kulturális örökség védelme: Az UNESCO és az UNIDROIT egyezmények érvényesítése a FÁK-államokban

Ihar Martynenka a Yanka Kupala Hrodnai Állami Egyetem Polgári Jog és Eljárás Tanszékének elnöke (Fehéroroszország), docens, a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának (ICOMOS) fehérorosz bizottságának tagja, valamint a FÁK-országok történelmi és kulturális örökségének védelmével kapcsolatos nemzetközi és belföldi jogrendszerek nemzetközi szintű projektjének vezetője. Tudományos érdeklődési köre: a kulturális örökségvédelem problémája és az európai országok kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos törvényhozásának összehasonlító elemzése. A jogtudomány területén 24 év munkatapasztalattal rendelkezik, ebből 14 évet a legfőbb ügyész irodájában töltött. 210 tudományos cikk szerzője, 6 könyve 12 országban jelent meg.

e-mail: martinenko@tut.by

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Közérdek kontra magánérdek – meghúzható-e a jogi határ?

Doc. Dr. Pavel Mates, jogi doktor, CSc., közigazgatási jog előadó a pilseni Nyugat-bohémiai Egyetem Jogi Karán és a prágai Pénzügyi és Közigazgatási Egyetemen. Szakterületei a közigazgatási bírságok és az információs rendszerek – ezekben a témákban több monográfiát és jelentős számú cikket publikált tudományos kiadványokban. Foglalkozik a közigazgatási jog titkosságának védelmével is, különös tekintettel a rendőrségi műveletekre és más közszolgálati testületek munkájára. A törvénytervezetek elkészítéséért felelős kormánytestületek aktív tagja.

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Az EU Alapjogi Chartája és a közrend a nemzetközi választottbírósági jogban

A Közjog Tanszék / Jean Monnet Tanszék munkatársa (kutató és előadó); 1. és 2. államvizsga jogból; munkatapasztalat (gyakornok) a bajor EU-képviseleten Brüsszelben; doktori disszertációját a német szövetségi tagállamok külkapcsolataiból írja. Kutatási területei: EU jog, nemzetközi közjog és magánjog, választott bíráskodás

see author`s profile
M
Merezhko, Oleksandr
Közrend (Ordre Public), kötelező normák és a törvények megkerülése az ukrán nemzetközi magánjogban

Oleksandr Merezhko
Oleksandr Merezhko egyetemi tanár, Dr hab., a Kijevi Állami Nyelvi Egyetem Jogtudományi Tanszékének vezetője, egyetemi tanár a Krakkói Andrzej Frycz Modrzewski Egyetemen, és számtalan nemzetközi köz- és magánjogi írás szerzője.

e-mail: amerezhko@yahoo.com

see author`s profile
M
Mrázek, Josef
Közrend (Ordre Public) és a Jus Cogens normái

Dr. Josef Mrázek, DrSc. a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Állam és Jogtudományi Intézete; a pilseni Nyugat-Csehországi Egyetem Jogtudományi Kara (Cseh Köztársaság).

e-mail: josef.mrazek@telecom.cz

see author`s profile
N
Natov, Nikolay
A döntőbírák autonómiája az ügy lényegi kérdéseire alkalmazandó jog megállapításánál

Nikolay Natov nemzetközi magánjogot oktató egyetemi tanár a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Jogtudományi Karán Bulgáriában; Bulgáriát képviselő választott bíró és békebíró a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjában (ICSID); a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Nemzetközi Kereskedelmi Választott bíróság választott bírója 1993 és 2007 között; 2008 óta a Jogi Hatások Szövetség Nemzetközi Választott bíróságának elnöke (Szófia, Bulgária); Nemzetközi Kereskedelmi Kamara alkalmi választott bírója – 3 eset; 4 könyv és több mint 100 cikk szerzője a nemzetközi magánjog különböző területeiről (bolgár és angol nyelven).

e-mail: natov.nikolay@gmail.com

see author`s profile
O
Olík, Miloš
A választottbíróságok előzetes kérdésbenyújtási jogköre az EU bíróságok előtt, beruházási választottbírósági eljárások keretén belül

Miloš Olík a ROWAN LEGAL Ügyvédi Iroda társtulajdonosa, jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetésekkel kapcsolatos jogviták, a nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás és az alternatív vitarendezés különböző formáinak területén. Befektetési jogvitákban kormányérdekeket, és nemzetközi kereskedelmi választott bírósági eljárásokban multinacionális vállalatokat képviselő csoportokat vezetett különböző szabályzatok (ICC, ICSD, SCC és UNCITRAL) szerint. A Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája és Mezőgazdasági Kamarája mellett működő választott bíróság választott bírója a .cz doménnel kapcsolatos jogvitákban.

see author`s profile
O
Ostřanský, Josef
Dohányipari befektetési viták – nyilvánosságra vonatkozó szabályok, a nemzetközi törvények töredezettsége és a Calvo doktrína visszhangjai

Josef Ostřanský az Ambruz & Dark, Deloitte Legal munkatársa. A dániai Aarhus Egyetem Jogtudományi Iskolájában, illetve a csehországi Masaryk Egyetem Jogtudományi Karán tanult, ahol mesterfokozatot szerzett. Jelenleg a Nemzetközi vitarendezés mesterfokozatot (MIDS) szeretné megszerezni a Genfi Főiskola és Egyetemen. Leginkább a nemzetközi befektetési jogra, a választott bíróságra és a nemzetközi magánjogra összpontosít.

e-mail: josef.ostransky@graduateinstitute.cz

see author`s profile
P
Pauknerová, Monika

Prof. Dr. Monika Pauknerová, jogi doktor, CSc., DSc., a prágai Károly Egyetem Jogi Kara Nemzetközi Magánjog és Nemzetközi Kereskedelmi Jog Tanszékének és a pilseni Nyugat-bohémiai Egyetem Jogi Karának professzora, a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiája Állam- és Jogtudományi Intézetének kutatója. Tagja a Nemzetközi Magánjog Európai Csoportjának és a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémiának (IACL); az IACL Cseh Nemzeti Bizottságának elnöke. 1985 óta választott bíró, és több mint 140 publikációja jelent meg.

see author`s profile
P
Pilich, Mateusz
A viták érdemi részére a Felek erre irányuló rendelkezésének hiányában alkalmazandó jog (Megjegyzések a lengyel törvényhez)

Mateusz Pilich, Dr. iur. a Varsói Egyetem Jogtudományi Tanszékének Nemzetközi Magán- és Kereskedelmi jog szakának egyetemi tanársegédje és elnöke (Lengyelország); a Lengyel Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán a Tanulmányok és Elemzések Irodának a tagja.

e-mail: m.pilich@wpia.uw.edu.pl

see author`s profile
P
Pörnbacher, Karl
A döntőbírák kötelezettsége – bírói védettség kontra szerződéses kötelezettség

Karl Pörnbacher a Hogan Lovells müncheni irodájának partnere, és az iroda német választott bírósági praxisának elnöke. Munkájának középpontjában a nemzeti és nemzetközi választottbíróság, a peres ügyek és az alternatív vitarendezési módok állnak. Gyakorlata van olyan vitás ügyekben, amelyek a projektek, energia, fúziók és felvásárlások (M&A), biztosítások és viszontbiztosítások,valamint általános kereskedelmi kapcsolatok területeiről származnak. Pörnbacher a Német-Lengyel Kereskedelmi Kamara mellett működő Választott bíróságnak az elnöke. Különös tapasztalatának köszönhetően gyakran vesz részt Lengyelországot és más közép- és kelet-európai országot érintő, határon átnyúló vitás ügyekben, választott bíróként és tanácsadóként egyaránt.

e-mail: karl.poernbacher@hoganlovells.com

see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Az EU Alapjogi Chartája és a közrend a nemzetközi választottbírósági jogban

A Regensburgi Egyetem főállású professzora, a Közjog, Összehasonlító Jogtudomány, Európai Uniós Jog és Gazdasági Közigazgatási Jog Tanszék vezetője. A Jean Monnet Tanszék ad personam vezetője (az Európai Unió) jogi kapcsolatai Közép-, Kelet- és Dél-Kelet-Európával), az európai uniós jogi Jean Monnet Tanszék korábbi vezetője, évekig a Párizsi I. és II. Egyetem vendégprofesszora, több alkalommal a Strasbourgi, a Római (La Sapienza) és a Bolognai Egyetem vendégprofesszora. A moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem német jogi tanulmányainak igazgatója, az isztambuli Bahcesehir Egyetem EU Jog Központjának igazgatója, a Bolognai Tudományos Akadémia levelező tagja, az orosz és szlovén Alkotmányjogi Társaságok tiszteletbeli tagja.

see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda

Prof. Dr. Naděžda Rozehnalová, jogi doktor, CSc. a Masaryk Egyetem Jogi Karának nemzetközi és európai jog professzora. Szakterületei: nemzetközi magánjog, nemzetközi kereskedelmi jog és választott bíráskodás. Számos tudományos monográfiája és cikke jelent meg szakmai folyóiratokban a Cseh Köztársaságban és külföldön egyaránt. 2007 óta a Masaryk Egyetem Jogi Karának dékánja. 

see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Az ICSID keretén belül kinevezett választottbíróság határozatának hatályon kívül helyezése alapvető eljárási szabály súlyos megsértése miatt (ICSID Egyezmény 52. cikk (1) bek. d) pont)

Matthias Scherer a genfi LALIVE társtulajdonosa. A szerző köszönetet mond Guillaume Aréou úrnak és George Walker úrnak, a LALIVE jogi ösztöndíjasainak, hogy segítséget nyújtottak az értekezés elkészítésében.

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
HÁROM CÉLKITŰZÉS A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE TERÉN

A Genfi Egyetem vezető előadója, a Nemzetközi és Fejlesztési Tanulmányok Intézetének munkatársa, a genfi Nemzetközi Vitarendezés egyetemi program (MIDS) igazgatója, a Nemzetközi Vitarendezés folyóirat főszerkesztője. Jelen esszé egy korábbi változata megjelent „Theoretical Musings on the Roles of Dispute Resolution Systems – With Special Consideration of Online Dispute Resolution” címmel az ADR IN BUSINESS-ben (A. Ingen-Housz, szerk., 2010). A kutatást a Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány támogatta.

see author`s profile
S
Simon, Pavel
Választottbírósági eljárás nem egyenrangú partnerek esetén – Az igazságosság mezsgyéjén A választottbírósági eljárások alkotmányos korlátai

Jogi doktor, a Cheb Kerületi Bíróság bírója, jelenleg a Cseh Legfelsőbb Bíróság tagja, az európai nemzetközi polgári eljárásjogi kommentár szerzője (Drápal, Bureš et al.: Občanský soudní řád. Komentář

see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Az emberi jogok és alkotmányos értékek elfogadása a Szlovák Köztársaság bíróságai általi választottbírósági határozatok felülvizsgálata során

Egyetemi tanár, jelenleg a pozsonyi Páneurópai Egyetem Nemzetközi és Európai Jog Tanszékének vezetője. Szakterületei: európai jog és alkotmányjog. Aktuális kutatása az európai uniós jog bírósági védelmére koncentrál az Európai Bíróság és az EU tagállamok nemzeti bíróságai előtt.

see author`s profile
S
Steindl, Barbara Helene
A Felek autonómiája a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) 2012-es választottbírósági szabályai szerint

RA Mag. Barbara Helene Steindl posztgraduális jogi tanulmányait (LL.M.) a Columbián végezte, a választott bírók minősített intézményének a tagja (MCIArb). Tanácsadó és választott bíró nemzetközi választott bíróságokon minden fontosabb választott bírói szabályozás alatt. Munkáinak nagy része az építkezések, befektetésvédelem, határokon átnyúló kereskedelem, terjesztés és sport választott bíróság területeit érintik. Steindl a Bécsi Ügyvédi Kamara tagja, és teljesítette a New York-i szakvizsgát. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Nemzetközi Választott bíróságának korábbi tanácsadó-helyettese, és a Londoni Választott bíróság (LCIA) Nemzetközi Fiatal Választott bírósági Csoportjának (YIAG) közép-európai képviselője. Angol, francia és német nyelven dolgozik.

e-mail: b.steindl@bkp.at

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
A döntőbírák autonómiája – Ex Aequo et Bono alapon történő döntéshozatalVálasztottbíráskodás – a vitarendezés tartósan kiaknázatlan lehetősége?

Prof. Dr. Jozef Suchoža, jogi doktor, DrSc. elismert szaktekintély a kereskedelmi jog területén. Számos tudományos monográfia, szakcikk és tanulmány szerzője, valamint az első átfogó szlovák kereskedelmi jogi tankönyv társszerzője. A prágai Cseh Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézete Tudományos Tanácsának tagja, nemzetközi választott bíró, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott bíróság és a Cseh Köztársaság Gazdasági és Mezőgazdasági kamarája mellett működő választott bíróság listatagja. Jelenleg a Szlovák Kutatási és Fejlesztési Ügynökség (APVV) által finanszírozott projektért felelős projektmenedzserként dolgozik, amely a szlovákiai peren kívüli megegyezéssel foglalkozik (LPP-0076-09 – Peren kívüli/alternatív vitarendezés Szlovákiában).

see author`s profile
Świątkowski, Marek
A legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása a jogkört (illetékességet) szabályozó rendelkezésekre az Austrian Airlines kontra Szlovákia választottbírósági határozat tükrében

Marek Świątkowski a varsói székhelyű Domański Zakrzewski Palinka Ügyvédi Iroda társtulajdonosa. Fő területei a fúziók és fevásárlások, valamint a befektetési szerződésekhez kapcsolódó választott bíráskodás. Befektetőket és alperest egyaránt képviselt már befektetési szerződésekhez kapcsolódó jogvitákban. 

see author`s profile
T
Tomášek, Michal

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc. az európai jog professzora, az Európai Jog Tanszék vezetője. A prágai Károly Egyetemen, a párizsi Sorbonne-on, a Pekingi Egyetemen és a Virginiai Egyetemen diplomázott. Számos európai és kínai joggal foglalkozó könyv szerzője vagy társszerzője, többek között: Toward Constitutionalism and Democracy in Central and Eastern Europe (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Bruxelles, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Tübingen, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Würzburg, 2005) és La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Santiago de Compostela, 2006).

see author`s profile
V
Valdhans, Jiří

Dr. Jiří Valdhans, jogi doktor, Ph.D., a Masaryk Egyetem Jogi Kara Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének kutató munkatársa. Szakterületei: nemzetközi magánjog, nemzetközi kereskedelmi jog és választott bíráskodás. Jelenlegi kutatásában elsősorban a külföldi elemeket tartalmazó nem szerződéses kötelezettségekkel foglalkozik. A Cseh Köztársaságban és külföldön is publikál.

see author`s profile
V
Viktorova, Natalia
Közrend az orosz bíróságok gyakorlatában

Doc. iur. Natalia Viktorova adjunktus a Moszkvai Állami Jogi Akadémián. Szakterülete: nemzetközi magánjog , nemzetközi befektetési jog, nemzetközi befektetési választott bíróság.

e-mail: vozgik@mail.mipt.ru

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
Törekvés a befektető kontra állam választottbíróságok nagyobb doktrinális átláthatóságára: A választottbírói határozatok törlése a CMS, Enron és Sempra esetében

Andreas von Staden a svájci St. Galleni Egyetem Nemzetközi Szervezetének segédprofesszora. Legfőbb kutatási területei az emberi jogok, a nemzetközi befektetési jog, az intézményi tervezés és az államtól független kormányzati megegyezések demokratikus legitimitása. A St. Galleni Egyetem előtt kutató munkatársként dolgozott a frankfurti székhelyű „The Formation of Normative Orders” kutatócsoportban. A Princeton Egyetemen szerezte meg a nagydoktori (Ph.D.), a Princeton, Yale és a Hamburgi Egyetemen pedig az egyetemi végzettségét.

see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
A beruházásösztönzési feltételek megszegésének költségvetési jogi következményei

Miroslava Zajíčková, Mgr., jelenleg a prágai Károly Egyetem Jogi Kara Pénzügyi Jog és Pénzügyi Tudományok Tanszékének PhD hallgatója. Szakterületei: adójog, költségvetési jog – elsősorban az EU jogalkotás összefüggésében –, valamint az Európai Unió tagállamai adórendszerének tanulmányozása és azok összehasonlítása. 2009 óta a GAUK 9815/2009 „The tax base in selected countries of the European Union” („Az adóalap az Európai Unió egyes országaiban”) ösztöndíj fő kutatója.

see author`s profile
Z
Zawicki, Kamil
see author`s profile
Żukowski, Łukasz
A választottbíráskodás lengyelországi jogi kerete és jellege

Dr. Łukasz Żukowski Wrocław-ban született 1975-ben, és 1999-ben szerzett egyetemi diplomát a Wrocławi Egyetem Jogi, Közigazgatási és Közgazdasági Karán. Jelenleg a Wrocławi Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusaként dolgozik. A lengyel alkotmányjogról és az emberi jogokról jelentek meg cikkei. Fő érdeklődési területe a közpénzek alkotmányos szabályozása. Disszertációjában a lengyel központi bank helyzetéről értekezik Lengyelország eurózónához való csatlakozását követően, az alkotmányjog tükrében.

see author`s profile