A
Abashidze, Aslan
Komentarz teoretyczny odnośnie interakcji między międzynarodowym postępowaniem arbitrażowym i sądami w prawie międzynarodowymProces wzmacniania systemu instytucji utworzonych na mocy międzynarodowych umów dotyczących ochrony praw człowieka
see author`s profile
A
Accetto, Matej
Przeszłość i możliwe kierunki rozwoju orzecznictwa Unii Europejskiej w przyszłości

Matej Acceto studiował prawo na Uniwersytecie w Lublanie, uzyskując w 2000 roku tytuł magistra prawa; następnie w 2001 roku uzyskał tytuł LLM w Harvard Law School (Szkoła Prawa Uniwersytetu Harvard), a w 2006 roku tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lublanie, gdzie pracuje jako asystent profesora (docent) prawa europejskiego. Piastował również następujące stanowiska lub był członkiem następujących organizacji: staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2003), stypendium naukowe w Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (2003-2004). Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora odbył staż u Monica Partridge na Uniwersytecie Cambridge, w szkole Fitzwilliam College (2006).

see author`s profile
A
Antonov, Jaroslav Valerievich
Instrumenty prawne e-demokracji a budowanie społeczeństwa obywatelskiego w praktyce międzynarodowejNarzędzia prawne portalu e-sprawiedliwość gwarantujące niezawisłość i bezstronność arbitrów w świetle praktyki międzynarodowejPrawne aspekty elektronicznego przyznawania zamówień a transport i przewóz międzynarodowy
see author`s profile
A
Anurov, Vasily N.
Autonomia umowy arbitrażowej: ryzyko szerokiej wykładniPodstawa skargi w inwestycyjnym postępowaniu arbitrażowym

Vasily N. Anurov jest dyplomantem prawoznawstwa, wykładowcą na Wydziale Prawa Międzynarodowego Prywatnego moskiewskiej Państwowej Akademii Prawa, arbitrem Wileńskiego Sądu Arbitrażu Handlowego. Ponadto otrzymał tytuł LL.M. z wyróżnieniem w zakresie prawa i polityki geologicznej (Dundee, Szkocja).

e-mail: vasily.anurov@goolemail.com

see author`s profile
A
Augustínyová, Gabriela
Niezastąpiona rola organizacji pozarządowych w ukonstytuowaniu i funkcjonowaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego
see author`s profile
A
Azud, Ján

Profesor prawa międzynarodowego, specjalizujący się w problematyce stosunków międzynarodowych, prawa kosmicznego i prawa humanitarnego. Współzałożyciel Cabinet of the Legal Sciences Słowackiej Akademii Nauk (Slovak Academy of Sciences). Reprezentował Czechosłowację, a następnie Słowację w różnych organizacjach międzynarodowych. Członek między innymi Stałego Trybunału Arbitrażowego (w Hadze) oraz Międzynarodowej Akademii Pokoju. Obecnie przewodniczący Wydziału Historii Dyplomacji i Prawa na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz czołowy pracownik naukowy w Instytucie Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk.

see author`s profile
B
Bagnaru, Alina Mioara Cobuz
Odpowiedzialność arbitrów
see author`s profile
B
Bakeš, Milan
ASPEKTY PODATKOWE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCHUregulowania prawne instytucji międzynarodowych i wpływ na rynki finansowe

Milan Bakeš jest profesorem prawa finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, a jednocześnie profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Autor wielu opublikowanych monografii oraz ponad 150 ekspertyz naukowych w tej dziedzinie. Do najbardziej znaczących monografii należą Theoretical Issues of Financial Law [Zagadnienia teoretyczne prawa finansowego] (Uniwersytet Karola, Praga, 1979) oraz Taxation and Investment [Podatki i inwestycje] (IBDF Amsterdam). Poza nauczaniem oraz pracą akademicką prowadzi również praktykę adwokacką specjalizującą się w dziedzinie prawa finansowego.

see author`s profile
B
Bán, Dániel
Zmiany aspektów niepodpisanych umów arbitrażowych

Dániel Bán, adwokat; kancelaria Perényi & Bán (Budapeszt), wykładowca eksternistyczny; Instytut Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Uniwersytet Nauk Pecz, członek-założyciel „Magánjogot Oktatók Egyesülete (Stowarzyszenie Wykładowców Prawa Cywilnego). Zakres badań: prawo umowne, prawo prywatne międzynarodowe, arbitraż.

e-mail: bandaniel@ajk.pte.hu

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
Ramy prawne i charakter sądownictwa polubownego w Polsce

Prof. dr hab. dr h. c. Bogusław Banaszak: Profesor prawa, profesor honoris causa trzech uniwersytetów, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego; kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. B. Banaszak piastował stanowisko Przewodniczącego Polskiej Rady Legislacyjnej przy Premierze (2006-2010). Członek Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Paryż). Autor ponad 300 publikacji, w tym 20 w języku angielskim oraz 50 w języku niemieckim i dwóch niezwykle cenionych pozycji literaturowych: Prawo konstytucyjne oraz Encyklopedia prawa międzynarodowego (Kluwers 2005). Członek rady wydawniczej kilku czasopism naukowych oraz prelegent ponad 60 wykładów w Europie oraz Ameryce Łacińskiej i Północnej.

see author`s profile
B
Barancová, Helena
Aktualne rozwiązania prawne Międzynarodowej Organizacji Pracy w świetle prawa UEProblemy słowackiego prawa pracy a wymogi prawa wspólnotowego

Prof. Dr nauk prawn. Helena Barancová, DrSc., dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Autorka 24 monografii akademickich i ponad 360 artykułów oraz ekspertyz badawczych i akademickich. Ponad jedna trzecia z powyższych prac została opublikowana za granicą. Znana szerszej społeczności akademickiej i zawodowej jako autorka wielu pozycji literaturowych oraz artykułów specjalistycznych z dziedziny międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. W listopadzie 2008 została odznaczona Orderem zasługi przez Wicepremiera Republiki Słowackiej za zasługi naukowe w dziedzinie międzynarodowego i europejskiego prawa pracy.

see author`s profile
B
Bardina, Marina P.
W stronę określania prawa materialnego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym w sprawach handlowych zgodnie z prawem rosyjskim, zasadami Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. handlowych i praktyką arbitrażową
see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Interes publiczny a interes prywatny – czy granice między nimi można prawnie określić?

Dr nauk prawn. Michal Bartoň, asystent naukowy Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, w roku akademickim 2006/2007 piastował stanowisko wicedziekana ds. studenckich. Członek komitetu Rady Legislacyjnej Rządu Republiki Czeskiej, przewodniczący Senatu Akademickiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego oraz przewodniczący Komisji Legislacyjnej Senatu Akademickiego Uniwersytetu Palackiego.

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
Autonomia w sporach konsumenckich w ramach postępowania arbitrażowego: czy europejski model ochrony konsumenta jest rzeczywiście adekwatny?Porządek publiczny i interes publiczny w prawie międzynarodowym i prawie UEPostępowanie arbitrażowe w perspektywie prawa do ochrony prawnej oraz prawa do postępowania sądowego (prawa osoby do oddania swej sprawy pod rozstrzygnięcie sądu): znaczenie autonomii i zakres prawa do sprawiedliwego procesuPoufność i elementy niejawne w postępowaniu arbitrażowym w sporach inwestycyjnych, interes publiczny i zakres uprawnień trybunałów arbitrażowychPrawo właściwe dla przedmiotu sporu w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym a aktualne tendencje w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym: normy kolizyjne a stosowanie konwencji rzymskiej, rozporządzenia Rzym I i innych norm prawa wspólnotowego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowymPrawo właściwe dla umów w transporcie i przewozie międzynarodowym: prawo UE a umowy międzynarodoweRegulacja rynków finansowych i pranie brudnych pieniędzy: aktualne trendy we współpracy europejskiej i międzynarodowejSiedziba postępowania arbitrażowego oraz pomocnicza i kontrolna funkcja sądówStosowanie prawa w postępowaniu arbitrażowym, ex aequo et bono i amiable compositeurSubiektywna i obiektywna bezstronność arbitrów i osób upoważnionych do wyznaczania arbitrów (appointing authority) jako element procesowego porządku publicznego (ordre public) w postępowaniu arbitrażowymZinstytucjonalizowane wsparcie i ochrona inwestycji w energetyce

Prof. uniw., mgr i dr nauk prawn., mgr inż. ekotrof., dr h.c., członek adwokatury praktykujący w Pradze (Rep. Czeska) (Oddział w N. Jorku/USA), starszy partner w kancelarii adwokackiej Bělohlávek, Katedra Prawa Wydz. Ekonomii Uniw. w Ostrawie (Rep. Czeska), Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydz. Prawa Uniw. Masaryka w Brnie (Rep. Czeska) (prof. wizytujący), przewodniczący Komisji Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Komitetu Narodowego (Rep. Czeska), arbiter m.in. w Pradze, Wiedniu, Kijowie. Członek ASA, DIS, Austriackiego Stow. ds. Postępowań Arbitrażowych; pierwszy wiceprezes WJA – Światowego Stowarzyszenia Prawników, Waszyngton D.C. (USA).

see author`s profile
B
Brodec, Jan
O przebijaniu muru osobowości prawnej i kolizyjnoprawnych aspektach międzynarodowego postępowania upadłościowego

Jan Brodec jest dr nauk prawn., posiada tytuł LL.M i jest wykładowcą na Wydz. Prawa Uniw. Karola w Pradze. Wykłada prawo prywatne międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo handlowe. Jest także adwokatem – w swojej praktyce adwokackiej zajmuje się głównie sprawami z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego.

see author`s profile
B
Burketová, Veronika
Konkurencja: za jaką cenę? Spojrzenie na europejskie rynki bankowe

JUDr. Veronika Burketová, LL.M, PhD. adwokat w Pradze, świadcząca usługi adwokackie dla międzynarodowych firm i banków. W swych badaniach na praskim Uniwersytecie Karola i Politechnice w Sydney koncentrowała się na rosnącym wpływie, jaki kwestie związane z konkurencją wywierają na rynki krajowe.

e-mail: veronika.burketova@seznam.cz

see author`s profile
Čeladník, Filip
Angielskie podejście od odwołań w miejscu siedziby sądu: czy zgodnie z ustawą modelową sądy nie powinny odstąpić od badania spraw ad meritum?
see author`s profile
Černý, Filip
Kilka refleksji na temat wspólnej europejskiej regulacji sprzedażyKrótki lot feniksa: Kilka refleksji na temat dobrej wiary, nadużywania praw i legalności w arbitrażu inwestycyjnym

Filip Černý (*1982) jest dr nauk prawn. i aplikantem w kancelarii adwokackiej Bělohlávek w Pradze (Rep. Czeska), a także doktorantem w dziedzinie prawa międzynarodowego na Wydz. Prawa Uniw. Karola w Pradze, gdzie w 2010 r. uzyskał tytuł doktora utriusque iuris. Absolwent Wydz. Prawa Uniw. Masaryka w Brnie (2007 r.), stypendysta w ramach programu wymiany studentów na Wydz. Prawa Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (2006 r.). Specjalizuje się w postępowaniu arbitrażowym i prawie międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu inwestycyjnego.

see author`s profile
C
Cornel, Marian
Względne absoluty: Wykorzystywanie autonomii stron w celu pogodzenia immunitetu bezwzględnego z liberalną normą immunitetu względnego, przyjętą przez Szwedzki Sąd Najwyższy w postanowieniu Sedelmayer

Cornel Marian jest prawnikiem w Sztokholmskim Centrum Sporów Sądowych i Arbitrażowych (SALC) Advokatbyrå. Kształcił się jako adwokat w USA, dopuszczony do występowania przed sądami w stanie Nowy Jork. Otrzymał tytuł LLM na kierunku międzynarodowego arbitrażu handlowego na Uniwersytecie Sztokholmskim.

e-mail: cornel.marian@salc.se

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Prawo właściwe dla umowy przewozu w rozporządzeniu „Rzym I“Umowy o wybór sądu w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym

Dr Marcin Czepelak jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ekspertem Komisji Europejskiej – członkiem grupy PRM III.

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Arbitrażowe środki tymczasowe i prawo do bycia wysłuchanym

Dr Matija Damjan jest pracownikiem naukowym w Instytucie Prawa Porównawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublanie. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie prawem prywatnym i handlowym. Był członkiem zespołu ekspertów, który opracował projekt Słoweńskiej Ustawy o Arbitrażu uchwalonej w 2008 r.

see author`s profile
D
Dermendjiev, Ivaylo
Czy prawo UE ma wpływ na niezawisłość i bezstronność arbitra?
see author`s profile
D
Dobiáš, Petr
Cechy charakterystyczne bezstronności i niezawisłości arbitrów w sprawach ubezpieczeniowychZasady Europejskiego Prawa Umów Ubezpieczenia w porównaniu z czeskim prawem umów ubezbieczenia

Dr nauk prawn. Petr Dobiáš pracuje aktualnie jako adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze. W swojej pracy naukowej zajmuje się w głównej mierze arbitrażem inwestycyjnym oraz europejskim prawem prywatnym międzynarodowym (a zwłaszcza prawem umów, zgodnie z Konwencją o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwartą do podpisu w Rzymie oraz Rozporządzeniem Rzym I). Petr Dobiáš jest współautorem publikacji International Commercial Law.

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
Stosowanie klauzuli największego uprzywilejowania dla postanowień dotyczących jurysdykcji w świetle orzeczenia Austrian Airlines vs Słowacja

Prof. Grzegorz Domański wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz jest partnerem warszawskiej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Prof. Domański występuje jako arbiter i reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych, np. w sporach na gruncie traktatów inwestycyjnych. Reprezentuje zarówno inwestorów, jak i pozwane państwa.

see author`s profile
D
Drličková, Klára
Prawo właściwe dla umowy arbitrażowej – „Lex Arbitri“ czy „Lex Causae“ umowy głównej?
see author`s profile
D
Dumbryte, Aiste
Niezastąpiona rola organizacji pozarządowych w ukonstytuowaniu i funkcjonowaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego
see author`s profile
D
Dunmore, Michael
Wykonywanie orzeczeń arbitrażowych: rola sądów w miejscu siedziby postępowania arbitrażowego
see author`s profile
E
Ehle, Bernd
Skuteczne stosowanie dowodów rzeczowych w arbitrażu międzynarodowym

Dr. Bernd Ehle, LL.M. (Northwestern), MCIArb, Avocat (Genewa), Rechtsanwalt (Niemcy), jest jednym z partnerów w LALIVE (Genewa/Zurich). Autor specjalizuje się w sporach międzynarodowych i występował jako radca i arbiter w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na mocy różnego prawa procesowego i materialnego. Jest współprzewodniczącym Grupy Genewskiej ASA, Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, a także członkiem komitetu Europejskiej Filii Stowarzyszenia Licencjonowanych Arbitrów (CIArb).

e-mail: behle@lalive.ch

see author`s profile
E
Engström, Dan
Względne absoluty: Wykorzystywanie autonomii stron w celu pogodzenia immunitetu bezwzględnego z liberalną normą immunitetu względnego, przyjętą przez Szwedzki Sąd Najwyższy w postanowieniu Sedelmayer

Dan Engström jest wspólnikiem zarządzającym w Sztokholmskim Centrum Sporów Sądowych i Arbitrażowych (SALC) Advokatbyrå, pierwszej kancelarii prawnej w Szwecji, której działalność ograniczona jest wyłącznie do rozstrzygania sporów arbitrażowych i sądowych. Członkowie SALC pracują jako radcy i rozjemcy w Szwecji i zagranicą.

e-mail: dan.engstrom@salc.se

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
INWESTOR ZAGRANICZNY A PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE: KONIECZNOŚĆ WYWAŻENIA INTERESÓW

Insur Zabirovich Farkhutdinov, dr nauk prawn., jeden z głównych badaczy w Instytucie Państwa i Prawa (Sekcja badań w dziedzinie prawa międzynarodowego) Rosyjskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny czasopisma Eurasian Law Journal (Moskwa). Ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego, międzynarodowego prawa inwestycyjnego i suwerenności państwowej. Autor monografii i artykułów poświęconych uregulowaniom prawnym inwestycji zagranicznych.

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav
Europejski oskarżyciel publiczny – krok ku zasadzie wzajemnego uznania czy ukonstytuowanie Europejskiej Sprawiedliwości Federalnej?

Prof. Jaroslav Fenyk, dr nauk prawn. i DSc. (*1961), specjalista w dziedzinie prawa karnego, postępowania karnego, kryminologii i kryminalistyki; aktualnie pracuje w pełnym wymiarze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz w niepełnym wymiarze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze; profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry); regularnie wygłasza wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych (m.in. Wiedeń, Chicago, Bratysława). Autor ok. 20 książek naukowych oraz ponad 100 artykułów i opracowań naukowych. Praktykujący prawnik, pełnił funkcję pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Republiki Czeskiej. Członek Rady Legislacyjnej rządu Rep. Czeskiej, Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Ochrony Interesów Finansowych WE. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) oraz członek zastępca Komitetu Nadzoru Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

see author`s profile
F
Florescu, Cristina Ioana
Nadmierna judycjalizacja, przeszkoda dla efektywności postępowania arbitrażowego
see author`s profile
F
Fonseca, Elena Zucconi Galli
Arbiter versus sędziaBezstronność arbitrów we włoskim systemie prawnym: analiza kodeksu postępowania cywilnego oraz reguł stałych instytucji arbitrażowych
see author`s profile
F
Fyrbach, David
Kompetencje trybunałów arbitrażu inwestycyjnego w zakresie wnioskowania o orzeczenia wstępne do sądów europejskich

David Fyrbach jest partnerem w kancelarii ROWAN LEGAL i ekspertem w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz sporów inwestycyjnych. Jest także członkiem zespołów prawnych reprezentujących rządy i korporacje w sporach inwestycyjnych oraz w międzynarodowych handlowych postępowaniach arbitrażowych.

see author`s profile
G
Gheorghe, Carmen Adriana
Reklama i ochrona. Analiza porównawcza europejskiej ochrony prawnej przysługującej konsumentom w zakresie kredytów i przeżyć
see author`s profile
G
Grmelová, Nicole
Ramy instytucjonalne walki z praniem brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej
see author`s profile
G
Grygar, Jiří
Wzajemna interakcja między arbitrażem i mediacjami w stosunku do sądownictwa
see author`s profile
G
Guglya, Leonila
MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD DECYZJI DOTYCZĄCYCH UZNAWANIA I WYKONYWANIA ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDARZEŃ ZACHODZĄCYCH PODCZAS ROZPATRYWANIA PRZEZ SĄDY ARBITRAŻOWE SPRAW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM) – ZAGROŻENIE DLA SUWERENNOŚCI PAŃSTW, CZY TEŻ [JAK DOTĄD] WYOLBRZYMIANE RYZYKO?SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW W ARBITRAŻU: AKTUALNA SYTUACJA W FEDERACJI ROSYJSKIEJZrzeczenie się skargi o stwierdzenie nieważności w arbitrażu: Rozwój progresywny w perspektywie globalnej, stan rzeczywisty i perspektywy Federacji Rosyjskiej (śpimy w różnych łóżkach, ale mamy podobne sny?)

Leonila Guglya jest asystentem-członkiem Multidyscyplinarnego Projektu w zakresie Międzynarodowego Arbitrażu Inwestycyjnego, realizowanego przez Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Genewskiego. Posiada następujące tytuły i stopnie naukowe: dr nauk prawn. (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie); MIDS – rozstrzyganie sporów międzynarodowych (studia podypl. Master in International Dispute Settlement Program, Genewa,Szwajcaria); tytuł LL.M. w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego (Uniwersytet Środkowoeuropejski); stopień specjalisty w dziedzinie prawa oraz licencjat na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów (Ukraina).

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Bohuslav Halfar jest kierownikiem Katedry Prawa na Wydziale Ekonomii VŠB (Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie). Specjalizuje się w dziedzinie przestępczości gospodarczej. Od kilku lat zajmuje się także kwestiami związanymi z przestępczością międzynarodową, międzynarodową pomocą prawną w sprawach karnych oraz właściwością (jurysdykcją) organów ścigania i sądów w postępowaniach karnych w sprawach transgranicznych (międzynarodowych). Obrońca w sprawach karnych; przez dziewięć lat (do 1989 r.) pełnił funkcję sędziego (w sprawach karnych) w sądzie rejonowym (pierwszej instancji) w Ostrawie. Członek m.in. WJA – Światowego Stowarzyszenia Prawników, Waszyngton D.C. (USA).

see author`s profile
H
Halonen, Laura
Dostępność roszczeń wzajemnych w arbitrażu w oparciu o umowy inwestycyjne

Laura Halonen jest adwokatem przy Sądzie Najwyższym Anglii i Walii oraz współpracownikiem w kancelarii prawnej Lalive (Genewa). Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym i międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym (zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnym).

see author`s profile
H
Hamerník, Pavel
Niepaństwowe rozstrzyganie sporów przez Sportowy Sąd Arbitrażowy jako inspirująca alternatywa efektywnej metody rozstrzygania sporów
see author`s profile
H
Havlíček, Jan
Kilka refleksji na temat wspólnej europejskiej regulacji sprzedażyStronniczość arbitra

Autor jest arbitrem w sporach międzynarodowych i krajowych, doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, ekspertem w Centrum Studiów Ekonomicznych i Prawniczych Uniwersytetu Masaryka w zakresie handlu międzynarodowego oraz członkiem wielu międzynarodowych organów arbitrażowych (profil: www.janhavlicek.com).

e-mail: info@janhavlicek.com

see author`s profile
H
Horník, Jiří
Czy należy ratować krajowe spółki lotnicze?
see author`s profile
H
Hrnčiříková, Miluše
Kilka refleksji na temat wspólnej europejskiej regulacji sprzedaży

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., wykładowca w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

e-mail: miluse.hrncirikova@upol.cz

see author`s profile
H
Hučková, Regina
Autonomia arbitrów – rozstrzyganie na mocy reguły ex aequo et bonoАрбитражное производство - шанс в разрешении споров утрачен навсегда?

Dr nauk prawn. Regina Palková jest pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Uzyskała stopień naukowy doktora w 2009 r. po przedstawieniu rozprawy pt.: „Procedury arbitrażowe w sprawach handlowych – stan bieżący i propozycje przyszłego rozwoju prawnego”. W swojej pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętym arbitrażem oraz pozasądowym rozstrzyganiem sporów. Kieruje realizowanym w ramach przyznanego grantu projektem pt.: „Pozasądowe (alternatywne) rozstrzyganie sporów w Słowacji”.

see author`s profile
J
Jančářová, Ilona
Transgraniczna ocena oddziaływania z perspektywy środkowoeuropejskiej

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. jest wykładowcą uniwersyteckim w Katedrze Prawa Środowiska i Prawa Ziemskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka. Autorka specjalizuje się w odpowiedzialności środowiskowej, prawnych aspektach globalnego ocieplania klimatu i gospodarce odpadami. Posiada na swym koncie publikacje w Czechach i zagranicą.

e-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz

see author`s profile
J
Jelonek-Jarco, Barbara
Wpływ naruszenia reguł niezależności i bezstronności na wykonalność i skuteczność wyroku sądu arbitrażowego
see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
ASPEKTY PODATKOWE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCHRola fundacji na początku XXI wieku

Prawnik, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Rep. Czeskiej oraz Izbie Rolniczej Rep. Czeskiej, członek Komisji Apelacyjnej Ministra Finansów Rep. Czeskiej; wieloletni współpracownik ekstern. Wydziału Prawa na Uniwersytecie Karola w Pradze. W praktyce prawniczej specjalizuje się w obszarach prawa finansowego, cywilnego i handlowego. Autor licznych artykułów poświęconych tej dziedzinie.

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
ASPEKTY PODATKOWE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCHRola fundacji na początku XXI wieku

Marie Karfíková jest profesorem prawa finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. W swojej pracy akademickiej specjalizuje się w prawie podatkowym i ubezpieczeniowym. Regularnie publikuje w czasopismach naukowych artykuły poświęcone tej tematyce. Współautorka licznych podręczników i monografii. W latach 1999 - 2006 była członkiem Rady Legislacyjnej Rep. Czeskiej; od 2006 r. jest członkiem Komisji Apelacyjnej Narodowego Banku Czeskiego, a od 2009 r. członkiem Prezydium Publicznej Rady Nadzoru Audytowego. Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Rep. Czeskiej oraz Izbie Rolniczej Rep. Czeskiej.

see author`s profile
K
Kecskés, László
Zmiany aspektów niepodpisanych umów arbitrażowych

László Kecskés, profesor i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nauk w Peczu; doktor Węgierskiej Akademii Nauk; przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Węgierskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej (Budapeszt). Zakres badań: prawo cywilne, prywatne prawo międzynarodowe, arbitraż, prawo UE i zbliżanie porządków prawnych.

e-mail: kecskeslaszlo@ajk.pte

see author`s profile
K
Kennedy, Jesse
Regulacyjne środki ochronne w prawie umownym w ochronie inwestycji
see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
PRZESŁANKI KONSTYTUCYJNE ARBITRAŻU ORAZ ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA SPORÓW W ROSJI I POZOSTAŁYCH KRAJACH WNP

Vladimir Khvalei, członek stowarzyszenia CIArb, partner w moskiewskim oddziale kancelarii Baker & McKenzie, Przewodniczący Grupy ds. Praktyki Rozstrzygania Sporów dot. WNP. Khvalei jest Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC). Przewodniczy także Komisji Arbitrażu przy ICC w Rosji oraz jest członkiem zespołów arbitrażowych w instytucjach arbitrażowych w Austrii, Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

see author`s profile
K
Klee, Lukáš
Construction Dispute BoardsFIDIC i jego znaczenie w budownictwie
see author`s profile
K
Klíma, Karel
Europejskie prawo konstytucyjne – oczekiwany model czy rzeczywistośćFenomen wpływu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemy konstytucyjne państw należących do Rady Europy

Prof. nadzw., dr hab. nauk prawn. i CSc. Karel Klíma jest pracownikiem akademickim, pełni aktualnie funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Jest wieloletnim członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (IACL) i Akademii Prawa Porównawczego; członkiem Światowego Stowarzyszenia Prawników (WJA) i Prezesem tego stowarzyszenia na obszar Rep. Czeskiej.

see author`s profile
K
Klimek, Libor
Efektywne wykonywanie sankcji dotyczących nadużyć na rynku w UE: wprowadzenie do sankcji karnychEuropejski nakaz aresztowania: narzędzie proceduralne w celu egzekwowania porządku publicznego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UEEuropejski Urząd Policji (Europol): Przeszłość, teraźniejszość i przyszłośćTransgraniczna przestępczość związana z pojazdami mechanicznymi: reakcja Unii Europejskiej

JUDr. Libor Klimek ukończył Wydział Prawa w bratysławskim Kolegium Prawa w 2010 roku. Następnie został doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paneuropejskiego w Bratysławie (wcześniejsze bratysławskie Kolegium Prawa). Jest autorem kilku publikacji w kraju i zagranicą. Jego praca badawcza, artykuły naukowe i publikacje poświęcone są wyłącznie międzynarodowym i europejskim aspektom prawa karnego.

e-mail: libor.klimek@yahoo.com

see author`s profile
K
Kliment, Luboš
see author`s profile
K
Knief, Inken
Odpowiedzialność arbitrów – immunitet jurysdykcyjny a odpowiedzialność umowna

Dr. Inken Knief jest starszym prawnikiem w grupie arbitrażowej Hogan Lovells w Monachium. Jej praktyka obejmuje obszar międzynarodowego arbitrażu w różnych porządkach instytucjonalnych i krajowych systemach arbitrażowych.

e-mail: inken.knief@hoganlovells.com

see author`s profile
K
Kociubiński, Jakub
Transport lotniczy jako narzędzie rozwoju regionalnego w państwach członkowskich UE centralnej i wschodniej europy – szanse i wyzwania obowiązku użyteczności publicznej
see author`s profile
K
Kohajda, Michael
Uregulowania prawne instytucji międzynarodowych i wpływ na rynki finansowe
see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Arbitraż w stosunkach nierównoprawnych – na krawędzi sprawiedliwości. Ograniczenia konstytucyjne arbitrażu.

Absolwentka i doktorantka na Wydziale Prawa (w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Masaryka; konsultant przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym; była wiceminister Ministra ds. Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych oraz Dyrektor Sekcji Praw Człowieka w Kancelarii Rządu RCz.

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Międzynarodowe prawo inwestycyjne: czas na zmiany w tradycyjnym systemie BIT?

Dr Oleksiy Kononov – absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego (Donieck, Ukraina) z tytułem specjalisty w dziedzinie prawa (2003 r.); posiada tytuł LL.M (2007 r.) i jest doktorem nauk prawn. (2010) na Wydziale Nauk Prawnych węgierskiego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Dawniej praktykujący prawnik na terenie Ukrainy.

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar
Geopolityka a prawo międzynarodoweUnia Europejska i NATO: Współpraca, konkurencja czy jedność?

Prof. dr Oskar Krejčí, CSc. (*1948) jest prorektorem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Publicznych w Pradze, pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie oraz wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Opublikował ok. 20 książek naukowych oraz ponad 1000 artykułów i opracowań naukowych o różnej tematyce. Był doradcą dwóch premierów rządu Rep. Czeskiej

see author`s profile
K
Kubas, Andrzej
Dwa przykłady interakcji sądownictwa państwowego i arbitrażowego: rozstrzyganie o właściwości trybunału arbitrażowego w sprawie i zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w arbitrażuZakres bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa procesowego i materialnego, wiążących dla trybunału arbitrażowego
see author`s profile
L
Lalive, Pierre
Dostępność roszczeń wzajemnych w arbitrażu w oparciu o umowy inwestycyjne

Prof. Pierre Lalive jest starszym partnerem i założycielem kancelarii Lalive, o ponad 50-letnim doświadczeniu w prawie międzynarodowym i arbitrażu. Występował jako arbiter lub adwokat w kilkuset międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Specjalizuje się zwłaszcza w sporach międzypaństwowych oraz sporach między państwami a inwestorami. Prof. Lalive pełnił liczne funkcje akademickie w Szwajcarii oraz poza jej granicami. Jest autorem ponad 200 publikacji.

see author`s profile
L
Lapaš, Davorin
Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs) jako strona w międzynarodowym procesie legislacyjnym: Przykłady z dziedziny ochrony środowiska i prawa przestrzeni kosmicznej
see author`s profile
L
Lazaroiu, Petre
Interakcja między postępowaniem arbitrażowym i sądami konstytucyjnymi
see author`s profile
L
Leaua, Crenguta
Stosowalność autonomii stron do wyznaczania arbitrów

Crenguta Leaua Dr. iur.; wykładowca uniwersytecki prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bukareszcie, wizytujący wykładowca w katedrze Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego na Uniwersytecie „Petru Maior” w Tg, Mures, Rumunia; wiceprzewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażu Handlowego przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Rumunii; członek Komisji Arbitrażowej ICC reprezentujący rumuński krajowy Komitet ICC; wspólnik zarządzający w kancelarii „Leaua & Asociatii” w Bukareszcie (Rumunia).

e-mail: crenguta.leaua@leaua.ro

see author`s profile
L
Lhotský, Jan
Mechanizmy ONZ w zakresie ochrony praw człowieka: Wzmocnienie komitetów traktatowych w świetle planu stworzenia Światowego Trybunału Praw Człowieka
see author`s profile
L
Lojda, Jiří
Znaczenie konwencji CMR dla transportu kombinowanego
see author`s profile
M
Maisner, Martin
Odpowiedzialność i Niezawisłość Arbitra

JUDr. Martin Maisner, PhD. jest wspólnikiem w ROWAN LEGAL. Jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa ICT, outsourcingu, rozstrzygania sporów ICT i cyber-bezpieczeństwa. Napisał wiele prac i artykułów, wykładał i przemawiał na międzynarodowych konferencjach. Regularnie wykłada na kilku uniwersytetach, w tym na Praskim Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i na Paneuropejskim Uniwersytecie w Bratysławie. Ponadto jest czynnym arbitrem w sporach arbitrażowych w kraju i zagranicą, w tym w specjalistycznych sprawach z zakresu ICT i własności intelektualnej, reprezentował klientów podczas arbitraży w Pradze, Genewie, Zurychu, Hadze i Londynie.

e-mail: maisner@rowanlegal.com

see author`s profile
M
Makarius, Vít
Charakter ciężaru dowodowego i standardu dowodowego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym w sprawach handlowych
see author`s profile
M
Marková, Hana
Konsekwencje prawno budżetowe naruszenia warunków bodźców inwestycyjnychRamy instytucjonalne walki z praniem brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej

Doc. dr nauk prawn. i CSc. Hana Marková wykłada prawo finansowe i nauki ekonomiczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Pełni funkcję zastępcy dziekana. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zajmuje się prawem budżetowym, prawem podatkowym oraz polityką finansową samorządów. Autorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce w czasopismach branżowych.

see author`s profile
M
Martynenka, Ihar
Porządek publiczny oraz ochrona dziedzictwa kulturowego: egzekwowanie Konwencji UNESCO i UNIDROIT w krajach WNP

Ihar Martynenka jest dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego i Procesowego na Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś), profesor nadzwyczajny, członek białoruskiego komitetu Międzynarodowej Rady Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), lider międzynarodowego projektu w zakresie krajowych i międzynarodowych systemów prawnych ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego krajów WNP. Obszary zainteresowań naukowych: problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i analiza porównawcza przepisów prawnych krajów europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiada 24-letnie doświadczenie prawoznawcze, z czego 14 lat spędził w biurze prokuratury. Autor 210 artykułów naukowych, w tym 6 książek opublikowanych w 12 krajach.

e-mail: martinenko@tut.by

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Czy państwo opiekuńcze może być szczupłe?Interes publiczny a interes prywatny – czy granice między nimi można prawnie określić?

Doc. dr nauk prawn., CSc., Pavel Mates wykłada prawo administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie oraz na Uniwersytecie Finansów i Administracji w Pradze. Jest ekspertem od kar administracyjnych oraz prawa systemów informatycznych. W tych dziedzinach jest również autorem kilku monografii oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych. Zajmuje się również ochroną prywatności w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań policji oraz innych organów publicznych. Jest aktywnym członkiem instytucji rządowych odpowiedzialnych za przygotowywanie projektów legislacyjnych.

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Karta Praw Podstawowych UE i porządek publiczny w międzynarodowym prawie arbitrażowym

Współpracownik w Katedrze Prawa Publicznego/Katedrze Jeana Monneta (pracownik naukowo-dydaktyczny); egzamin państwowy z prawa (1 i 2 stopnia); doświadczenie zawodowe (staż) w przedstawicielstwie Bawarii przy UE w Brukseli; aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat stosunków zagranicznych krajów związkowych RFN. Główne obszary zainteresowania: prawo UE, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, arbitraż.

see author`s profile
M
Merezhko, Oleksandr
Porządek publiczny (Ordre Public), normy obligatoryjne i uchylanie się przed prawem w ukraińskim prawie międzynarodowym prywatnym

Oleksandr Merezhko – profesor, dr hab., kierownik Katedry Prawa na Krajowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Kijowie, profesor na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor licznych prac poświęconych kwestiom międzynarodowego prawa publicznego i prywatnego.

e-mail: amerezhko@yahoo.com

see author`s profile
M
Moškvan, Dominik
Łączenie punktów: harmonizacja europejskiego prawa upadłościowego jako sposób na przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
see author`s profile
M
Mrázek, Josef
Porządek publiczny (ordre public) i normy Jus Cogens

Dr. Josef Mrázek, DrSc. Instytut Państwa i Prawa Akademii Nauk Republiki Czeskiej; Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodnio-czeskiego w Pilznie (Czechy).

e-mail: josef.mrazek@telecom.cz

see author`s profile
M
Mrljić, Robert
Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs) jako strona w międzynarodowym procesie legislacyjnym: Przykłady z dziedziny ochrony środowiska i prawa przestrzeni kosmicznej
see author`s profile
N
Natov, Nikolay
Autonomia Arbitrów w Zakresie Ustalania Prawa Regulującego Meritum SprawyUnia Europejska a inwestycje zagraniczne – kilka pytań w świetle nowoprzyjętego rozporządzenia]

Nikolay Natov, profesor międzynarodowego prawa prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Klimenta Ohridskiego w Sofii (Bułgaria); bułgarski rozjemca i mediator w ICSID; w latach 1993-2007 – arbiter w CA/BCCI; od 2008 – przewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Stowarzyszenia Stosunków Prawnych (Sofia, Bułgaria); arbiter ad hoc ICC  – 3 sprawy; autor 4 książek, ponad 100 artykułów na temat różnych aspektów międzynarodowego prawa prywatnego (po bułgarsku i angielsku).

e-mail: natov.nikolay@gmail.com

see author`s profile
N
Nový, Daniel
Construction Dispute Boards
see author`s profile
N
Nový, Zdeněk
Rola UNIDROIT w unifikacji międzynarodowego prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad międzynarodowych umów handlowych
see author`s profile
O
Olík, Miloš
Kompetencje trybunałów arbitrażu inwestycyjnego w zakresie wnioskowania o orzeczenia wstępne do sądów europejskich

Miloš Olík jest partnerem kancelarii ROWAN LEGAL i dysponuje dużym doświadczeniem w dziedzinie sporów inwestycyjnych, międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz różnych form alternatywnego rozstrzygania sporów. Przewodniczył zespołom reprezentującym interesy rządów w sporach inwestycyjnych oraz korporacji międzynarodowych w międzynarodowych handlowych postępowaniach arbitrażowych według różnych regulacji (ICC, ICSID, SCC i UNCITRAL). Pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Rep. Czeskiej oraz Izbie Rolniczej Rep. Czeskiej w sprawach dot. sporów o domeny internetowe .cz.

see author`s profile
O
Ostřanský, Josef
Spory Inwestycyjne w Przemyśle Tytoniowym – Porządek Publiczny, Fragmentaryzacja Prawa Międzynarodowego i Echa Doktryny Calvo

Josef Ostřanský, prawnik w Ambruz & Dark, Deloitte Legal. Studiował na Aarhus Universitet, Akademia Prawa, (Dania) i Uniwersytecie Masaryka, Wydział Prawa (Czechy), gdzie uzyskał tytuł magistra. Aktualnie realizuje program magisterski w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych (MIDS) w Podyplomowym Instytucie na Uniwersytecie Genewskim. Głównie zajmuje się międzynarodowym prawem inwestycyjnym i arbitrażowym oraz międzynarodowym prawem publicznym.

e-mail: josef.ostransky@graduateinstitute.cz

see author`s profile
P
Patti, Salvatore
Rozstrzyganie przez sądy kontynentalne i arbitrażowe według zasad proporcjonalności
see author`s profile
P
Pauknerová, Monika
Przepisy koniecznego zastosowania a prawo czeskie

Prof. dr nauk prawn. CSc., DSc., Monika Pauknerová wykłada prawo prywatne międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo handlowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Prowadzi także badania w Instytucie Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Europejskiej Grupy ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (IACL), a także prezesem czeskiego Komitetu Narodowego IACL. Jest również arbitrem (od 1985 r.) oraz autorką ponad 140 publikacji.

see author`s profile
P
Pilich, Mateusz
Prawo regulujące meritum sporu przekazanego do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny w razie braku wyboru prawa przez strony

Mateusz Pilich, Dr. iur., adiunkt – kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.

e-mail: m.pilich@wpia.uw.edu.pl

see author`s profile
P
Plašil, Filip
see author`s profile
P
Poláček, Bohumil
Rozstrzyganie sporów dotyczących transportu rzecznego i morskiego w postępowaniu arbitrażowym
see author`s profile
P
Pörnbacher, Karl
Odpowiedzialność arbitrów – immunitet jurysdykcyjny a odpowiedzialność umowna

Karl Pörnbacher jest prawnikiem w kancelarii Hogan Lovells w Monachium i kierownikiem niemieckiej praktyki arbitrażowej kancelarii. Zajmuje się głównie arbitrażem i sporami krajowymi i międzynarodowymi oraz alternatywnym rozstrzyganiem sporów. Jego praktyka obejmuje spory z tytułu projektów, energii, M&A, ubezpieczenia i reasekuracji i ogólnie stosunków handlowych. Karl Pörnbacher jest przewodniczącym sądu arbitrażowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej. Ze względu na swoje nietypowe doświadczenie często uczestniczy w transgranicznych sporach z udziałem Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno jako arbiter jak i radca.

e-mail: karl.poernbacher@hoganlovells.com

see author`s profile
P
Potocnik, Corinna
Czy sąd arbitrażowy może wystąpić o pomoc do sądów krajowych w celu uzyskania opinii ETS UE odnośnie pytania prejudycjalnego w sprawach dotyczących prawa konkurencji UE?
see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Karta Praw Podstawowych UE i porządek publiczny w międzynarodowym prawie arbitrażowym

Prof. Uniw. w Ratyzbonie, Katedra Prawa Publ., Prawa Porównawczego, Prawa UE oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego, wykładowca Katedry Jeana Monneta ad personam (Relacje prawne UE z krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej), były wykładowca Katedry Prawa Europejskiego Jeana Monneta; wieloletni wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Paryskim I i II; wielokrotnie wygłaszał wykłady gościnne na Uniwersytecie w Strasburgu, Rzymie (La Sapienza) i Bolonii; Dyrektor Instytutu Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie; Dyrektor Ośrodka Prawa UE na Uniwersytecie Bahcesehir w Stambule; Członek Korespondent Bolońskiej Akademii Nauk; Honorowy Członek Rosyjskiego i Słoweńskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego.

see author`s profile
R
Rasia, Carlo
Arbiter versus sędziaBezstronność arbitrów we włoskim systemie prawnym: analiza kodeksu postępowania cywilnego oraz reguł stałych instytucji arbitrażowych
see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda
Kilka uwag o wyborze prawa

Prof. dr nauk prawn., CSc., Naděžda Rozehnalová jest profesorem prawa międzynarodowego i prawa UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka. Specjalizuje się w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz arbitrażu. Autorka licznych monografii oraz artykułów opublikowanych w czeskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Od 2007 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka.

see author`s profile
R
Ručka, Ondřej
FIDIC i jego znaczenie w budownictwie
see author`s profile
S
Safta, Marieta
Interakcja między postępowaniem arbitrażowym i sądami konstytucyjnymi
see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Kryzys Gospodarczy lub Finansowy jako Obrona w Arbitrażach Handlowych i InwestycyjnychPostępowanie o uchylenie orzeczenia ICSID w przypadku poważnego odstępstwa od podstawowej zasady proceduralnej (artykuł 52(1)(d) Konwencji ICSID)

Matthias Scherer – partner w kancelarii prawnej LALIVE (Genewa). Autor dziękuje aplikantom z kancelarii LALIVE Guillaume’owi Aréou i George’owi Walkerowi za pomoc przy opracowaniu artykułu.

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
Potrójna funkcja rozstrzygania sporów

Starszy wykładowca na Uniwersytecie Genewskim, wykłada również w Podyplomowym Instytucie Studiów Międzynarodowych i Rozwoju; Dyrektor Wykonawczy st. podypl. Master in International Dispute Settlement Program (MIDS); redaktor prowadzący Journal of International Dispute Settlement. Wcześniejsza wersja eseju opublikowana została pt.: „Theoretical Musings on the Roles of Dispute Resolution Systems – With Special Consideration of Online Dispute Resolution” w ADR IN BUSINESS (A. Ingen-Housz, red., 2010). Badania przeprowadzono przy wsparciu Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki.

see author`s profile
S
Sękowska-Kozłowska, Katarzyna
Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ
see author`s profile
S
Sergeev, Alexander
Interakcja między postępowaniem arbitrażowym i sądami krajowymi: narastająca konfrontacja czy pokojowe współistnienie?
see author`s profile
S
Simon, Pavel
Arbitraż w stosunkach nierównoprawnych – na krawędzi sprawiedliwości. Ograniczenia konstytucyjne arbitrażu.

Dr nauk prawn., sędzia sądu okręgowego w Cheb, aktualnie oddelegowany do czeskiego Sądu Najwyższego; autor komentarza do Europejskiego Międzynarodowego Prawa Postępowania Cywilnego w: Drápal, Bureš i in.: Občanský soudní řád. Komentář.

see author`s profile
S
Sippel, Harald
Czy sąd arbitrażowy może wystąpić o pomoc do sądów krajowych w celu uzyskania opinii ETS UE odnośnie pytania prejudycjalnego w sprawach dotyczących prawa konkurencji UE?Podwójny warunek czy zdublowana norma? Porównanie niezawisłości i bezstronności arbitrów z niezawisłością i bezstronnością sędziów w Austrii i Niemczech
see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Akceptowanie praw człowieka i wartości konstytucyjnych podczas rewizji orzeczeń arbitrażowych przez sądy Republiki Słowackiej

Wykładowca akademicki, aktualnie na czele Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa Bratysławskiej Wyższej Szkoły Prawa. Ekspert w dziedzinie prawa europejskiego oraz prawa konstytucyjnego. W ostatnich badaniach koncentruje się zwłaszcza na ochronie sądowej prawa Unii Europejskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz sądami krajowymi państw członkowskich UE.

see author`s profile
S
Smbatyan, Anait
Komentarz teoretyczny odnośnie interakcji między międzynarodowym postępowaniem arbitrażowym i sądami w prawie międzynarodowym
see author`s profile
Šmíd, Jan
Czy państwo opiekuńcze może być szczupłe?
see author`s profile
S
Steindl, Barbara Helene
Autonomia stron w rozumieniu Regulaminu Arbitrażu ICC 2012

RA Mag. Barbara Helene Steindl, LL.M. (Kolumbia) MCIArb jest radcą i rozjemcą w arbitrażu międzynarodowym przeprowadzanym w trybie wszystkich najważniejszych systemów arbitrażowych. Większość jej pracy jest związana z budownictwem, ochroną inwestycji, handlem transgranicznym, arbitrażem dystrybucyjnym i sportowym. Barbara Steindl została przyjęta przez wiedeńską palestrę i zdała egzamin adwokacki w Nowym Jorku. Jest byłą wiceradcą Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC i przedstawicielem YIAG LCIA na Europę Środkową. Pracuje po angielsku, francusku i niemiecku.

e-mail: b.steindl@bkp.at

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
Autonomia arbitrów – rozstrzyganie na mocy reguły ex aequo et bonoАрбитражное производство - шанс в разрешении споров утрачен навсегда?

Prof. dr nauk prawn. Jozef Suchoža jest uznawanym autorytetem w dziedzinie prawa handlowego. Jest autorem kilku monografii naukowych, licznych specjalistycznych artykułów i opracowań, a także współautorem pierwszego kompleksowego słowackiego podręcznika prawa handlowego. Jest członkiem Rady Naukowej w Instytucie Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz międzynarodowym arbitrem wpisanym na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Słowackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej. Aktualnie zarządza projektem finansowanym przez Słowacką Agencję Badań i Rozwoju (APVV), dotyczącym pozasądowego rozstrzygania sporów na terytorium Słowacji (LPP-0076-09 – Pozasądowe/alternatywne rozstrzyganie sporów na terenie Słowacji).

see author`s profile
S
Svatoš, Martin
Interakcja między mediatorem i sędzią: czy znajdzie tu zastosowanie podejście WIN-WIN?Niezawisłość i bezstronność arbitrów i mediatorów – Kastor i Polluks w świetle alternatywnych metod rozstrzygania sporów?
see author`s profile
Świątkowski, Marek
Stosowanie klauzuli największego uprzywilejowania dla postanowień dotyczących jurysdykcji w świetle orzeczenia Austrian Airlines vs Słowacja

Marek Świątkowski jest partnerem warszawskiej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W swojej praktyce zajmuje się głównie fuzjami i przejęciami oraz arbitrażem w sporach na gruncie traktatów inwestycyjnych. Reprezentuje zarówno inwestorów, jak i pozwane państwa w sporach dot. traktatów inwestycyjnych.

see author`s profile
T
Tereshchenko, Tatiana
Interakcja między postępowaniem arbitrażowym i sądami krajowymi: narastająca konfrontacja czy pokojowe współistnienie?Umowy w międzynarodowym transporcie: co trzeba wiedzieć przed podpisaniem umowy
see author`s profile
T
Tomášek, Michal
Prawa człowieka jako instrumenty europeizacji prawa karnego

Prof. dr nauk prawn. mult. Michal Tomášek, profesor prawa europejskiego i kierownik Katedry Prawa Europejskiego. Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, paryskiej Sorbony, Uniwersytetu Pekińskiego oraz Uniwersytetu Virginia. Autor lub współautor kilku książek poświęconych prawu europejskiemu i chińskiemu, m.in. Toward Constitutionalism and Democracy in Central and Eastern Europe (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Bruksela, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Tübingen, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Würzburg, 2005) oraz La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Santiago de Compostela, 2006).

see author`s profile
T
Trzaska, Agnieszka
Dwa przykłady interakcji sądownictwa państwowego i arbitrażowego: rozstrzyganie o właściwości trybunału arbitrażowego w sprawie i zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w arbitrażu
see author`s profile
V
Valdhans, Jiří
Kilka uwag o wyborze prawa

Dr nauk prawn. Jiří Valdhans – pracownik naukowy w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka. Specjalizuje się w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz arbitrażu. Aktualnie zajmuje się głównie zobowiązaniami pozaumownymi z elementem obcym. Publikuje prace naukowe w Czechach oraz za granicą.

see author`s profile
V
Vassilakakis, Evangelos
Wniosek o wyłącznie arbitra i jego wpływ na działanie trybunału arbitrażowego
see author`s profile
V
Viktorova, Natalia
Porządek publiczny w praktyce rosyjskich sądów

Doc. iur. Natalia Viktorova, starszy wykładowca na moskiewskiej Państwowej Akademii Prawa. Obszary specjalizacji: prywatne prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawo inwestycyjne, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny.

e-mail: vozgik@mail.mipt.ru

see author`s profile
V
Vomáčka, Vojtěch
Transgraniczna ocena oddziaływania z perspektywy środkowoeuropejskiej

Mgr. Vojtěch Vomáčka is a Ph.D. Candidate at the Department of Environmental Law and  Land Law at the Faculty of Law of Masaryk University. Areas of specialization: enforcement of the EU environmental law, environmental rights.

e-mail: vojtech.vomacka@nssoud.cz

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
W stronę większej przejrzystości doktrynalnej w arbitrażu inwestor-państwo: orzeczenia uchylające w sprawie CMS, Enron i Sempra

Andreas von Staden jest adiunktem wykładającym organizację międzynarodową na szwajcarskim Uniwersytecie St. Gallen. W swojej działalności naukowej zajmuje się głównie prawami człowieka, międzynarodowym prawem inwestycyjnym, modelami instytucjonalnymi oraz legitymacją demokratyczną ustaleń w zakresie ładu na szczeblu ponadpaństwowym. Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie St. Gallen był współpracownikiem klastra naukowego „Opracowywanie Aktów Normatywnych”. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Princeton oraz tytuł mgr na Uniwersytecie Princeton, Yale oraz Uniwersytecie w Hamburgu

see author`s profile
V
Vrbová, Veronika
Łączenie punktów: harmonizacja europejskiego prawa upadłościowego jako sposób na przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
see author`s profile
W
Willheim, Johannes
Czy sąd arbitrażowy może wystąpić o pomoc do sądów krajowych w celu uzyskania opinii ETS UE odnośnie pytania prejudycjalnego w sprawach dotyczących prawa konkurencji UE?
see author`s profile
W
Wyraz, Ewelina
Res judicata: Różnice między postępowaniem sądowym a międzynarodowym postępowaniem arbitrażowym
see author`s profile
Z
Zaccaria, Márton Leó
Spory w zakresie równego traktowania w pracy: ADR i rola organu rozstrzygającego spory w zakresie równego traktowania
see author`s profile
Z
Zahradníková, Radka
Wykluczenie arbitra w instytucjonalnym postępowaniu arbitrażowym i postępowaniu arbitrażowym ad hoc, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji w znowelizowanym regulaminie UNCITRAL
see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
Konsekwencje prawno budżetowe naruszenia warunków bodźców inwestycyjnych

Mgr Miroslava Zajíčková jest aktualnie doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego i Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizuje się w prawie podatkowym i budżetowym, zwłaszcza w kontekście prawodawstwa UE. Zajmuje się badaniami porównawczymi systemów podatkowych obowiązujących w państwach członkowskich UE. Od 2009 r. jest głównym badaczem w ramach objętego grantem projektu GAUK nr 9815/2009 pt.: „Podstawa opodatkowania w wybranych krajach Unii Europejskiej”.

see author`s profile
Z
Zámožík, Jozef
Badanie orzeczeń arbitrażowych przez sądy na Słowacji: w poszukiwaniu nowej równowagi między sądami arbitrażowymi i krajowymi.
see author`s profile
Z
Zawadzka, Julita
Wpływ naruszenia reguł niezależności i bezstronności na wykonalność i skuteczność wyroku sądu arbitrażowego
see author`s profile
Z
Zawicki, Kamil
Zakres bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa procesowego i materialnego, wiążących dla trybunału arbitrażowego
see author`s profile
Żukowski, Łukasz
Ramy prawne i charakter sądownictwa polubownego w Polsce

Dr Łukasz Żukowski urodził się we Wrocławiu w 1975 r. W 1999 r. ukończył z tytułem magistra studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Żukowski jest autorem artykułów poświęconych polskiemu prawu konstytucyjnemu i prawom człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest konstytucyjna regulacja funduszy publicznych. Rozprawa doktorska dr Żukowskiego dotyczyła pozycji polskiego banku centralnego według uregulowań prawa konstytucyjnego w kontekście przystąpienia Polski do strefy euro.

see author`s profile