A
Accetto, Matej
Minulosť a potenciálny budúci vývoj súdnej moci Európskej únie

Matej Accetto študoval právo na Univerzite v Ľubľane, pregraduálne štúdium zavŕšil titulom LL.B. v roku 2000; v roku 2001 získal titul LL.M. na Právnickej fakulte Harvardskej univerzity a v roku 2006 si urobil doktorát z odboru právo na Univerzite v Ľubľane, kde pôsobí ako docent v odbore európskeho práva. Medzi ďalšie významné udalosti z jeho odbornej kariéry patrí stáž pri Súdnom dvore Európskej únie (2003), stáž v Nadácii európskeho práva Lorda Slynna z Hadley [Lord Slynn of Hadley European Law Foundation] (2003 – 2004) a postgraduálna stáž v rámci grantu Monica Partridge Visiting Fellowship na Univerzite v Cambridge, Fitzwilliam College (2006).

see author`s profile
A
Anurov, Vasily N.
Autonómia rozhodcovskej zmluvy: nebezpečenstvo širokej interpretácie

Vasily N. Anurov je kandidátom právnych vied, prednáša na Fakulte medzinárodného práva súkromného Moskovskej štátnej právnickej akadémie a je rozhodcom na Súde pre obchodnú arbitráž vo Vilniuse. Tiež získal titul LL.M. v odbore práva a politiky nerastných surovín s vyznamenaním (Dundee, Škótsko).

E-mail: vasily.anurov@googlemail.com

see author`s profile
A
Azud, Ján

Profesor medzinárodného práva so zameraním predovšetkým na problematiku medzinárodných vzťahov, kozmického práva a ľudských práv. Spoluzakladateľ Kabinetu právnych vied Slovenskej akadémie vied. Československo a neskôr Slovensko zastupoval v množstve medzinárodných organizácií. Je členom Stáleho rozhodcovského súdu [Permanent Court of Arbitration] (Haag), Medzinárodného mierového inštitútu a ďalších. V súčasnosti je vedúcim katedry diplomacie a právnej histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici [SVK] a vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

see author`s profile
B
Bakeš, Milan
DAŇOVÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ

Milan Bakeš je profesorom finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a hosťujúcim profesorom na UCLA v Los Angeles. Vo svojom odbore publikoval celý rad monografií a viac než 150 odborných článkov. Medzi jeho najvýznamnejšie monografie patria Teoretické otázky finančného práva (Karlova univerzita, Praha 1979) a Taxation and Investment [preklad titulu: Dane a investície] (IBFD Amsterdam). Okrem pedagogickej a akademickej činnosti sa tiež venuje advokácii so špecializáciou na finančné právo.

see author`s profile
B
Bán, Dániel
Meniaca sa problematika nepodpísaných rozhodcovských zmlúv

Dániel Bán, advokát; advokátska kancelária Perényi & Bán (Budapešť), externý prednášajúci; katedra občianskeho práva, Právnická fakulta, zakladajúci člen „Magánjogot Oktatók Egyesülete“ (Spoločnosti učiteľov občianskeho práva) na Univerzite v Pécsi; odborné zameranie: zmluvné právo, medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie.

E-mail: bandaniel@ajk.pte.hu

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
Právny rámec a charakter rozhodcovského súdnictva v Poľsku

Prof., dr. hab., dr. h. c. Bogusław Banaszak: profesor právnych vied, profesor honoris causa troch univerzít, odborník na ústavné právo; je vedúcim katedry ústavného práva na Univerzite vo Vroclavi. Prof. B. Banaszak bol v minulosti prezidentom poľskej legislatívnej rady pri úrade predsedu vlády (2006 – 2010). Je tiež členom Európskej akadémie vied, umenia a literatúry [European Academy of Science, Art and Literature] (Paríž). Prof. Banaszak napísal viac než 300 publikácií, z toho 20 v angličtine a 50 v nemčine, vrátane dvoch vysoko cenených kníh o poľskom ústavnom práve a medzinárodných právnických encyklopédiách (Kluwers 2005). Je členom redakčnej rady niekoľkých odborných časopisov a jeho prednášková činnosť zahŕňa viac než 60 prednášok v rôznych krajinách Európy, Latinskej Ameriky a Severnej Ameriky.

see author`s profile
B
Barancová, Helena

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, vedúca katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Je autorkou 24 akademických monografií a viac než 360 akademických a odborných štúdií a článkov. Z tohto počtu bola približne jedna tretina publikovaná v zahraničí. V širšej akademickej a odbornej komunite je známa vďaka množstvu svojich kníh a odborných článkov o medzinárodnom a európskom pracovnom práve. Za vedeckú činnosť v odbore európskeho a medzinárodného pracovného práva jej bol v novembri 2008 udelený Rád vicepremiéra Slovenskej republiky.

see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Verejný verzus súkromný záujem – možno právne vymedziť hranice?

JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., je odborným asistentom na katedre ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde v rokoch 2006 a 2007 zastával aj funkciu prodekana pre záležitosti študentov. Je členom pracovného výboru Legislatívnej rady vlády Českej republiky, predsedom Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Palackého a predsedom legislatívneho výboru Akademického senátu Univerzity Palackého.

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
Autonómia v spotrebiteľských sporoch v rozhodcovskom konaní: je európsky model ochrany spotrebiteľa skutočne primeraný?Dôvernosť a neverejnosť v rozhodcovskom konaní v investičných sporoch, verejný záujem a rozsah oprávnení rozhodcovských senátovRozhodcovské konanie z pohľadu práva na právnu ochranu a práva na súdne konanie (právo každého, aby jeho prípad riešil súd): Význam autonómie a rozsah práva na spravodlivý procesVerejný poriadok a verejný záujem v medzinárodnom práve a v práve EÚ

Univ. profesor, Dr. iur., Mgr., Dipl. Ing. oec/MB, Dr. h. c. Advokát s oprávnením na výkon praxe v Prahe [CZE] (pobočka N. J., Spojené štáty), starší partner advokátskej kancelárie AK Bělohlávek, katedra práva, Ekonomická fakulta, Ostrava [CZE], katedra medzinárodného a európskeho práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno [CZE] (hosťujúci profesor), predseda Komisie ICC [Medzinárodná obchodná komora] pre medzinárodnú arbitráž, Národný výbor CZE, rozhodca v Prahe, vo Viedni, v Kyjeve atď. Člen ASA, DIS, Rakúskej rozhodcovskej asociácie. Prvý viceprezident WJA – Svetovej asociácie právnikov [World Jurist Association], Washington, D.C., Spojené štáty americké.

see author`s profile
B
Brodec, Jan

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej. Prednáša o medzinárodnom práve súkromnom a práve medzinárodného obchodu. Je tiež advokátom. Vo svojej praxi sa zaoberá prevažne prípadmi z odboru medzinárodného práva súkromného.

see author`s profile
B
Burketová, Veronika
Konkurencia za akú cenu? Pohľad na európske bankové trhy

JUDr. Veronika Burketová, LL.M., Ph.D., advokátka pôsobiaca v Prahe a poskytujúca poradenstvo medzinárodným spoločnostiam a bankám; v rámci svojej odbornej činnosti na Karlovej univerzite v Prahe a Technickej univerzite v Sydney sa špecializovala na otázky súťažného práva, ktoré ovplyvňujú väčší počet národných trhov.

E-mail: veronika.burketova@seznam.cz

see author`s profile
Černý, Filip
Krátky let Fénixa: niekoľko zamyslení nad dobrou vierou, zneužitím práv a legalitou v investičnom rozhodcovskom konaní

JUDr. Filip Černý (*1982) pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii prof. Bělohlávka v Prahe, Česká republika, a venuje sa postgraduálnemu štúdiu (Ph.D.) v odbore medzinárodného práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 2010 získal aj titul JUDr. V roku 2007 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity (Brno), v roku 2006 študoval v rámci výmenného programu Erasmus na Právnickej fakulte Univerzity v Rotterdame. Záujmová oblasť: rozhodcovské konanie a medzinárodné právo verejné, so zvláštnym zameraním na rozhodcovské konanie v oblasti ochrany investícií.

see author`s profile
C
Cornel, Marian
Obmedzená absoluta: využitie princípu zmluvnej autonómie na odstránenie rozporov medzi absolútnou imunitou a liberálnym štandardom obmedzenej (reštriktívnej) imunity prijatým švédskym Najvyšším súdom v rozhodnutí Sedelmayer

Marian Cornel je pridruženým členom Strediska pre rozhodcovské a súdne konanie v Štokholme [Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC)] Advokatbyrå. Je advokátom v Spojených štátoch s oprávnením vystupovať pred súdmi štátu New York. Na Štokholmskej univerzite získal titul LL.M. v odbore medzinárodnej obchodnej arbitráže.

E-mail: cornel.marian@salc.se

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Zmluvy o výbere súdu pri medzinárodnej investičnej arbitráži

Dr. Marcin Czepelak vyučuje na Jagellonskej univerzite v Krakove a pôsobí ako odborný poradca Európskej komisie – člen skupiny PRM III.

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Arbitrážne dočasné opatrenie a právo byť vypočutý

Matija Damjan, Ph.D., je vedeckým pracovníkom Inštitútu pre porovnávacie právo Právnickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasti súkromného a obchodného práva. Bol členom odbornej skupiny, ktorá pripravila koncept slovinského zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý bol potom v roku 2008 prijatý.

see author`s profile
D
Dobiáš, Petr

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., v súčasnosti zastáva funkciu odborného asistenta na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojej odbornej činnosti sa venuje predovšetkým investičnému rozhodcovskému konaniu a európskemu medzinárodnému právu súkromnému (zmluvnému právu, najmä podľa Rímskeho dohovoru o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy a Nariadenia Rím I). Petr Dobiáš je spoluautorom publikácie Medzinárodné obchodné právo.

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
Aplikácia doložky najvyšších výhod na ustanovenie upravujúce právomoc (príslušnosť) vo svetle rozhodcovského nálezu vo veci Austrian Airlines v. Slovensko

Grzegorz Domański je profesorom na Univerzite vo Varšave a partnerom advokátskej kancelárie Domański Zakrzewski Palinka vo Varšave. G. Domański vykonáva funkciu rozhodcu a zastupuje klientov v rozhodcovských konaniach, vrátane sporov z dohôd o ochrane investícií. Zastupoval ako investorov, tak žalované štáty.

see author`s profile
E
Ehle, Bernd
Účinné používanie vizuálnych prostriedkov v medzinárodnom rozhodcovskom konaní

Dr. Bernd Ehle, LL.M. (Northwestern), MCIArb, Avocat (Ženeva), Rechtsanwalt (Nemecko), je partnerom advokátskej kancelárie LALIVE (Ženeva/Zürich). Autor sa špecializuje na medzinárodné spory a pôsobí ako právny zástupca a rozhodca v mnohých medzinárodných rozhodcovských konaniach vedených podľa najrôznejších procesných a hmotno-právnych noriem. Vykonáva funkciu spolupredsedu Ženevskej skupiny ASA, Švajčiarskej rozhodcovskej asociácie a je členom výboru Európskej pobočky Autorizovaného rozhodcovského inštitútu (CIArb).

E-mail: behle@lalive.ch

see author`s profile
E
Engström, Dan
Obmedzená absoluta: využitie princípu zmluvnej autonómie na odstránenie rozporov medzi absolútnou imunitou a liberálnym štandardom obmedzenej (reštriktívnej) imunity prijatým švédskym Najvyšším súdom v rozhodnutí Sedelmayer

Dan Engström je riadiacim partnerom Strediska pre rozhodcovské a súdne konanie v Štokholme [Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC)] Advokatbyrå, ktoré je prvou advokátskou kanceláriou vo Švédsku s praxou výlučne obmedzenou na súdne konanie a riešenie sporov. Členovia SALC pôsobia ako právni zástupcovia a rozhodcovia vo Švédsku i v zahraničí.

E-mail: dan.engstrom@salc.se

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
ZAHRANIČÝ INVESTOR A HOSTITEĽSKÝ ŠTÁT: POTREBA VYVÁŽENIA ZÁUJMOV

Insur Zabirovich Farkhutdinov, doktor práv, vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva (odbor medzinárodného právneho výskumu) Ruskej akadémie vied, šéfredaktor Eurasian Law Journal [Časopis pre eurázijské právo] (Moskva). Oblasti špecializácie: medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo ochrany investícií, štátna suverenita. Autor monografií a článkov o niektorých aspektoch právnej úpravy zahraničných investícií.

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DrSc. (*1961), je na plný úväzok profesorom trestného práva, trestného procesu, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, ďalej na čiastočný úväzok profesorom na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a súkromným univerzitným profesorom na Právnickej fakulte Univerzity v Miškovci v Maďarsku; pravidelne prednáša na zahraničných univerzitách (Viedeň, Chicago, Bratislava atď.). Publikoval už približne 20 vedeckých kníh a viac než 100 článkov a vedeckých štúdií. Je advokátom, v minulosti vykonával funkciu prvého námestníka Najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky, bol tiež členom Legislatívnej rady vlády Českej republiky a je prezidentom Asociácie českých právnikov na ochranu finančných záujmov ES. Je členom Medzinárodnej asociácie pre trestné právo (AIDP) a náhradným členom Dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

see author`s profile
F
Fyrbach, David
Právomoc rozhodcovských súdov v investičných rozhodcovských konaniach k podávaniu predbežných otázok na súdoch EÚ

David Fyrbach je partnerom advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL so zvláštnou špecializáciou na medzinárodnú obchodnú arbitráž a spory z investícií. David Fyrbach je členom tímov, ktoré zastupujú štáty a obchodné spoločnosti v sporoch z investícií a v medzinárodnom rozhodcovskom konaní v obchodných veciach.

see author`s profile
G
Guglya, Leonila
MEDZINÁRODNÝ PREHĽAD ROZHODNUTÍ, KTORÉ SA TÝKAJÚ UZNÁVANIA A VÝKONU ROZHODCOVSKÝCH NÁLEZOV CUDZÍCH ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV (S DÔRAZOM NA UDALOSTI, KU KTORÝM DOCHÁDZA PRI PREROKÚVANÍ TAKÝCH SPOROV ROZHODCOVSKÝMI SÚDMI, KTORÉ SÚVISIA S MEDZINÁRODNÝMI INVESTÍCIAMI) – OHROZENIE ŠTÁTNEJ ZVRCHOVANOSTI ALEBO (ZATIAĽ EŠTE LEN) ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO?Vzdanie sa práva na zrušenie rozhodcovského nálezu v rozhodcovskom konaní: progresívny vývoj v celosvetovom meradle, realita súčasnej Ruskej federácie a perspektívy do budúcnosti (Iné postele – podobné sny?)ZNEUŽÍVANIE SLUŽOBNÉHO POSTAVENIA V ROZHODCOVSKOM KONANÍ: NOVINKY Z RUSKEJ FEDERÁCIE

Leonila Guglya je pridruženou vedeckou pracovníčkou Multidisciplinárneho projektu medzinárodnej investičnej arbitráže vedeného Katedrou medzinárodného práva súkromného na Právnickej fakulte Univerzity v Ženeve. Je držiteľkou titulu S.J.D. (doktor právnej vedy), titulu udeleného Stredoeurópskou univerzitou (Budapešť, Maďarsko); titulu MIS v odbore Medzinárodné riešenie sporov udeleného v rámci Ženevského magisterského programu medzinárodného riešenia sporov (Ženeva, Švajčiarsko); titulu LL.M. v odbore medzinárodného obchodného práva udeleného Stredoeurópskou univerzitou; je tiež držiteľkou titulov špecialista v odbore právo a bakalár v odbore právo udelených Univerzitou-akadémiou Kyjev-Mohyla (Kyjev, Ukrajina).

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Bohuslav Halfar je vedúcim katedry práva na Ekonomickej fakulte VŠB – Technickej univerzity v Ostrave. Špecializuje sa na hospodársku trestnú činnosť. V posledných rokoch sa tiež intenzívne zaoberal otázkami medzinárodnej kriminality, medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach a právomoci (pôsobnosti) orgánov činných v trestnom konaní a súdov vo vzťahu k trestným činom s medzinárodným prvkom. Je tiež obhajcom v trestnom konaní a do roku 1989 pôsobil deväť rokov ako sudca (pre trestné veci) na Okresnom súde v Ostrave ako súde prvého stupňa. Je tiež členom WJA – Svetovej asociácie právnikov (Washington, D.C., Spojené štáty americké) atď.

see author`s profile
H
Halonen, Laura
O dostupnosti protinárokov v arbitráži týkajúcej sa investičných dohôd

Laura Halonen je advokátkou na Najvyššom súde pre Anglicko a Wales a pridruženou advokátkou kancelárie Lalive v Ženeve. Špecializuje sa na medzinárodné právo verejné a medzinárodné rozhodcovské konanie, so zvláštnym dôrazom na investičnú arbitráž.

see author`s profile
H
Havlíček, Jan

Autor je rozhodcom pre medzinárodné a vnútroštátne spory, postgraduálnym študentom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, znalcom v Centre ekonomických a právnych štúdií Masarykovej univerzity pre modul Medzinárodný obchod a členom mnohých medzinárodných rozhodcovských inštitúcií (profil: www.janhavlicek.com).

E-mail: info@janhavlicek.com

see author`s profile
H
Hrnčiříková, Miluše

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., prednášajúca na katedre obchodného práva a medzinárodného práva súkromného Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

E-mail: miluse.hrncirikova@upol.cz

see author`s profile
H
Hučková, Regina
Autonómia rozhodcov a rozhodovania na základe zásady ex aequo et bonoRozhodcovské konanie - permanentne nevyužitá šanca v riešení sporov?

JUDr. Regina Palková, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Postgraduálne štúdium ukončila v roku 2009 úspešnou obhajobou svojej dizertačnej práce na tému „Rozhodcovské konanie v obchodných veciach – súčasný stav a návrhy budúceho vývoja práva“. Vo svojej vedeckej práci sa aj naďalej zaoberá problémami v oblasti rozhodcovského konania, ako aj problematikou mimosúdneho riešenia sporov všeobecne. Je manažérkou grantového projektu „Mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov na Slovensku“.

see author`s profile
J
Jančářová, Ilona
Hodnotenie cezhraničných dopadov zo stredoeurópskeho hľadiska

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., prednáša na katedre práva životného prostredia a pozemkového práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. Autorka sa špecializuje na zodpovednosť v oblasti životného prostredia, právne aspekty globálneho otepľovania a nakladania s odpadmi. Publikuje v Českej republike i v zahraničí.

E-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz

see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
DAŇOVÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ

Zdeněk Karfík je advokátom, rozhodcom pri Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky a členom rozkladovej komisie Ministerstva financií Českej republiky; je dlhoročným externým pracovníkom na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojej advokátskej praxi sa špecializuje na finančné, občianske a obchodné právo. V tomto odbore publikoval už množstvo článkov.

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
DAŇOVÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ

Marie Karfíková je profesorkou finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojej akademickej práci sa špecializuje na daňové a poisťovacie právo. Pravidelne publikuje články na túto tému v odborných časopisoch. Ako spoluautorka sa podieľala na celom rade učebníc a monografií. V období rokov 1999 až 2006 bola členkou Legislatívnej rady Českej republiky; od roku 2006 je členkou rozkladovej komisie Českej národnej banky a od roku 2009 je členkou Prezídia Rady pre verejný dohľad nad auditom. Je tiež rozhodcom na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

see author`s profile
K
Kecskés, László
Meniaca sa problematika nepodpísaných rozhodcovských zmlúv

László Kecskés, profesor a vedúci katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity v Pécsi; doktor maďarskej Akadémie vied; predseda Rozhodcovského súdu pri maďarskej Obchodnej a priemyselnej komore (Budapešť). Oblasti odborného zamerania: občianske právo, medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo EÚ a zbližovanie právnych poriadkov.

E-mail: kecskeslaszlo@ajk.pte

see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
ÚSTAVNÉ ZÁKLADY ROZHODCOVSKÉHO RIADENIA A ARBITRABILITA SPOROV V RUSKU A INÝCH KRAJINÁCH SNS

Vladimir Khvalei, MCIArb [člen Chartered Institute of Arbitrators] je partnerom moskovskej pobočky advokátskej kancelárie Baker & McKenzie a vedúcim jej Skupiny pre riešenie sporov v SNS. Pán Khvalei je viceprezidentom Medzinárodného rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), predsedá Rozhodcovskej komisii ICC v Rusku a je tiež zapísaný v zozname rozhodcov rozhodcovských inštitúcií v Rakúsku, Rusku, Bielorusku a v Kazachstane.

see author`s profile
K
Klíma, Karel

Prof. nzw. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., je univerzitným pedagógom, v súčasnosti vedúcim katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Je tiež dlhoročným členom Rady Medzinárodnej asociácie ústavného práva (IACL), členom Akadémie porovnávacieho práva, členom Svetovej asociácie právnikov a jej prezidentom pre Českú republiku.

see author`s profile
K
Klimek, Libor
Európsky zatýkací rozkaz: procesný nástroj vymáhania verejného poriadku v priestore slobody, bezpečnosti a práva Európskej únie

JUDr. Libor Klimek absolvoval v roku 2010 Právnickú fakultu Bratislavskej vysokej školy práva. Následne sa stal postgraduálnym študentom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (predtým známej pod názvom Bratislavská vysoká škola práva). Je autorom niekoľkých publikácií, domácich i zahraničných. Všetka jeho vedecká činnosť, články a publikácie sú zamerané výlučne na medzinárodné a európske aspekty trestného práva.

E-mail: libor.klimek@yahoo.com

see author`s profile
K
Knief, Inken
Zodpovednosť rozhodcov – sudcovská imunita verzus zmluvná zodpovednosť

Dr. Inken Knief je advokátkou v rámci skupiny pre rozhodcovské konanie advokátskej kancelárie Hogan Lovells v Mníchove. Vo svojej praxi sa venuje medzinárodnému rozhodcovskému konaniu vedenému podľa najrôznejších pravidiel prijatých samotnými rozhodcovskými inštitúciami a podľa národných rozhodcovských režimov.

E-mail: inken.knief@hoganlovells.com

see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Arbitráž v nerovnocenných vzťahoch – na hrane spravodlivosti. Ústavné limity arbitráže.

Mgr. Jana Koláčková, Ph.D., je študentka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, katedry ústavného práva a politológie, asistentka na Najvyššom správnom súde; bývalá námestníčka ministra pre ľudské práva a národnostné menšiny a riaditeľka sekcie pre ľudské práva na Úrade vlády ČR.

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Medzinárodné investičné právo: Nastal čas zmeniť tradičný systém bilaterálnych investičných dohôd?

Dr. Oleksiy Kononov – vzdelanie: Fakulta ekonómie a práva na Doneckej národnej univerzite v Donecku, Ukrajina, špecialista v odbore právo (2003); katedra právnych štúdií Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, Maďarsko – LL.M. (2007), S.J.D. (2010). Predtým sa venoval praktickému výkonu advokácie na Ukrajine.

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar

Prof. Dr. Oskar Krejčí, CSc. (*1948), je prorektorom na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, vedeckým pracovníkom Inštitútu politológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a pedagógom na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Publikoval približne dvadsať odborných kníh a viac než tisíc rôznych štúdií a článkov. Bol poradcom dvoch predsedov československej federálnej vlády.

see author`s profile
K
Kubas, Andrzej
see author`s profile
L
Lalive, Pierre
O dostupnosti protinárokov v arbitráži týkajúcej sa investičných dohôd

Profesor Pierre Lalive je starším partnerom a zakladateľom advokátskej kancelárie Lalive, s viac než päťdesiatročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného práva a rozhodcovského konania. Pôsobil ako rozhodca alebo právny zástupca v stovkách medzinárodných rozhodcovských konaní. V rámci svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na spory medzi štátmi navzájom a spormi medzi investormi na jednej strane a štátmi na druhej strane. Profesor Lalive zastával množstvo akademických funkcií vo Švajčiarsku aj v zahraničí a je autorom viac než 200 publikácií.

see author`s profile
L
Leaua, Crenguta
Aplikovateľnosť zásady autonómie vôle strán pri menovaní rozhodcov

Crenguta Leaua Dr. iur.; prednášajúca na katedre obchodného práva Vysokej školy ekonomickej v Bukurešti a hosťujúca prednášajúca v odbore medzinárodnej obchodnej arbitráže na Univerzite Petru Maior v Târgu Mureş v Rumunsku; viceprezidentka Súdu pre medzinárodnú obchodnú arbitráž pri rumunskej Obchodnej a priemyselnej komore; členka Rozhodcovskej komisie Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) ako zástupkyňa rumunského národného Výboru ICC; hlavná partnerka advokátskej kancelárie „Leaua & Asociatii“ v Bukurešti v Rumunsku.

E-mail: crenguta.leaua@leaua.ro

see author`s profile
M
Maisner, Martin
Zodpovednosť a nezávislosť rozhodcu

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., je partnerom advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL. Je renomovaným odborníkom na právo a riešenie sporov v odvetví informácií, komunikácií a technológií, oblasť outsourcingu a kybernetickej bezpečnosti. Je autorom mnohých publikácií a článkov, prednáša a vystupuje na medzinárodných konferenciách; pravidelne prednáša na mnohých univerzitách, vrátane pražskej Vysokej školy ekonomickej, Masarykovej univerzity v Brne a Paneurópskej univerzity v Bratislave. Súčasne sa aktívne venuje výkonu funkcie rozhodcu v tuzemských i medzinárodných rozhodcovských sporoch, vrátane špecializovaných prípadov z odvetvia informácií, komunikácií a technológií a duševného vlastníctva; zastupuje klientov v rozhodcovských konaniach v Prahe, Ženeve, Zürichu, Haagu a Londýne.

E-mail: maisner@rowanlegal.com

see author`s profile
M
Marková, Hana
Rozpočtové právne následky porušenia podmienok investičných stimulov

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., je docentkou finančného práva a finančnej vedy na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je prodekankou fakulty. Zaoberá sa pedagogickou a vedeckou činnosťou. Oblasť špecializácie: rozpočtové právo, daňové právo a finančná činnosť samospráv. Na tieto témy publikovala tiež celý rad článkov v odborných časopisoch.

see author`s profile
M
Martynenka, Ihar
Verejný poriadok a ochrana kultúrneho dedičstva: vymáhanie dohôd UNESCO a UNIDROIT v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov

Ihar Martynenka je vedúcim katedry občianskeho práva hmotného a procesného na Grodnianskej štátnej univerzite Janka Kupalu (Bielorusko), docentom, členom bieloruského výboru Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) a vedúcim projektu medzinárodných a národných právnych systémov ochrany historického a kultúrneho dedičstva krajín SNS. V rámci svojej odbornej činnosti sa zaoberá problémami ochrany kultúrneho dedičstva a porovnávacou analýzou právnych predpisov európskych krajín týkajúcich sa ochrany kultúrneho dedičstva. Už 24 rokov sa pracovne venuje právnej vede, z toho 14 rokov pôsobil v Úrade verejného prokurátora. Je autorom 210 odborných článkov, vrátane 6 kníh publikovaných v 12 krajinách.

E-mail: martinenko@tut.by

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Verejný verzus súkromný záujem – možno právne vymedziť hranice?

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., prednáša správne právo na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe, špecializuje sa na správne sankcie a právo informačných systémov – na túto tému publikoval niekoľko monografií a veľký počet článkov vo vedeckých publikáciách. Zaoberá sa tiež ochranou súkromia v správnom práve, so zvláštnym zameraním na činnosť polície a fungovanie iných štátnych orgánov. Je aktívnym členom vládnych orgánov poverených prípravou legislatívy.

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Charta základných práv EÚ a verejný poriadok v medzinárodnom rozhodcovskom práve

Spolupracovníčka katedry verejného práva Jean Monnet (vedecká pracovníčka a prednášajúca); 1. a 2. štátna skúška z práva; pracovné skúsenosti (koncipient) z bavorského zastúpenia EÚ v Bruseli; príprava doktorskej dizertačnej práce na tému zahraničné vzťahy spolkových krajín SRN; vedecká práca zameraná na: právo EÚ, medzinárodné právo verejné a súkromné, rozhodcovské konanie.

see author`s profile
M
Merezhko, Oleksandr
Verejný poriadok (ordre public), kogentné normy a obchádzanie zákona v ukrajinskom medzinárodnom práve súkromnom

Oleksandr Merezhko – profesor, Dr. hab., vedúci katedry práva na Kyjevskej národnej lingvistickej univerzite, profesor na Krakovskej univerzite Andrzeja Frycza Modrzewskiho a autor mnohých prác venovaných otázkam medzinárodného práva verejného a súkromného.

E-mail: amerezhko@yahoo.com

see author`s profile
M
Mrázek, Josef
Verejný poriadok (ordre public) a normy jus agens

Dr. Josef Mrázek, DrSc., pôsobí v Inštitúte štátu a práva Akadémie vied Českej republiky a na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni v Českej republike.

E-mail: josef.mrazek@telecom.cz

see author`s profile
N
Natov, Nikolay
Autonómia rozhodcov pri určovaní práva rozhodného pre meritum veci

Nikolay Natov, profesor medzinárodného práva súkromného na Právnickej fakulte Univerzity sv. Klimenta Ohridského v Sofii v Bulharsku; rozhodca a zmierovací sudca pre Bulharsko v ICSID; v rokoch 1993 až 2007 rozhodca v CA/BCCI; od roku 2008 predseda Medzinárodného rozhodcovského súdu v Združení právnej vzájomnosti (Sofia, Bulharsko); ad hoc rozhodca v Medzinárodnej obchodnej komore (ICC) – tri prípady; autor štyroch kníh, viac než 100 článkov zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi medzinárodného práva súkromného (v bulharčine a v angličtine).

E-mail: natov.nikolay@gmail.com

see author`s profile
N
Nový, Daniel
see author`s profile
O
Olík, Miloš
Právomoc rozhodcovských súdov v investičných rozhodcovských konaniach k podávaniu predbežných otázok na súdoch EÚ

Miloš Olík je partnerom advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti sporov z investícií, medzinárodného rozhodcovského konania v obchodných veciach a rôznych druhov alternatívneho riešenia sporov. Vedie tímy právnikov, ktorí haja záujmy štátov v investičných sporoch a zastupujú nadnárodné korporácie v medzinárodných komerčných arbitrážach vedených podľa rôznych rozhodcovských pravidiel (ICC, ICSID, SCC a UNCITRAL). Je rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v sporoch z domény.cz.

see author`s profile
O
Ostřanský, Josef
Tabakové investičné spory – verejný poriadok, fragmentácia medzinárodného práva a ozveny Calvovej doktríny

Josef Ostřanský je pridruženým advokátom advokátskej kancelárie Ambruz & Dark, Deloitte Legal. Študoval na Právnickej fakulte Aarhus Universitet v Dánsku a na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Českej republike, kde získal magisterský titul. V súčasnosti je študentom Ženevského magisterského programu medzinárodného riešenia sporov (MIDS) na Vysokoškolskom inštitúte a univerzite v Ženeve. Zameriava sa predovšetkým na právo ochrany medzinárodných investícií a rozhodcovské konania, ako aj na medzinárodné právo verejné.

E-mail: josef.ostransky@graduateinstitute.cz

see author`s profile
P
Pauknerová, Monika

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., je profesorkou medzinárodného práva súkromného a medzinárodného obchodného práva na Právnické fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, a ďalej vedeckou pracovníčkou Ústavu štátu a práva, v.v.i., Akadémie vied Českej republiky. Je členkou Európskej skupiny pre medzinárodné právo súkromné a Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva (IACL); predsedníčkou Českého národného komitétu IACL atď.; prof. Pauknerová takisto vykonáva už od roku 1985 funkciu rozhodcu a je autorkou viac než 140 publikácií.

see author`s profile
P
Pilich, Mateusz
Právo rozhodné pre meritum sporu predloženého na prerokovanie a rozhodnutie v rozhodcovskom konaní v prípade absencie určenia rozhodného práva stranami

Mateusz Pilich, Dr. iur., docent – vedúci katedry medzinárodného práva súkromného a obchodného na Právnickej fakulte Varšavskej univerzity v Poľsku; člen Študijného a analytického úradu na Najvyššom súde Poľskej republiky.

E-mail: m.pilich@wpia.uw.edu.pl

see author`s profile
P
Pörnbacher, Karl
Zodpovednosť rozhodcov – sudcovská imunita verzus zmluvná zodpovednosť

Karl Pörnbacher je partnerom mníchovskej pobočky advokátskej kancelárie Hogan Lovells a vedúcim nemeckej sekcie firmy pre rozhodcovské konanie. Vo svojej práci sa zameriava na vnútroštátne a medzinárodné rozhodcovské a súdne konanie a alternatívne riešenie sporov. Má prax v odbore riešenia sporov v oblasti projektov, energetiky, fúzií a akvizícií, poistenia a zaistenia a všeobecných obchodných vzťahov. Karl Pörnbacher je predsedom rozhodcovského súdu v Nemecko-poľskej obchodnej komore. Vzhľadom na svoje špecifické skúsenosti často vystupuje v cezhraničných sporoch, ktorých účastníkom je Poľsko a iné krajiny strednej a východnej Európy, a to ako rozhodca i ako právny zástupca.

E-mail: karl.poernbacher@hoganlovells.com

see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Charta základných práv EÚ a verejný poriadok v medzinárodnom rozhodcovskom práve

Profesor na plný úväzok na Univerzite v Rezne, katedre verejného práva, porovnávacieho práva, práva EÚ a hospodárskeho správneho práva, Jean Monnet Chair ad personam (právne vzťahy EÚ s krajinami strednej, východnej a juhovýchodnej Európy), predtým Jean Monnet Chair práva EÚ; už dlhý čas hosťujúci profesor na univerzitách Paríž I a Paríž II; v minulosti bol tiež hosťujúcim profesorom na univerzitách v Štrasburgu, v Ríme (La Sapienza), na Bolonskej univerzite; vedúci štúdií nemeckého práva na Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite; vedúci Centra práva EÚ na univerzite Bahcesehir v Istanbule; korešpondent Bolonskej akadémie vied; čestný člen Ruskej a Slovinskej asociácie ústavného práva.

see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., profesorka medzinárodného a európskeho práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Oblasti špecializácie: medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo obchodné, rozhodcovské konanie. Autorka množstva odborných monografií a článkov v odborných časopisoch v Českej republike i v zahraničí. Od roku 2007 je dekankou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity.

see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Konanie o zrušení rozhodcovského nálezu vydaného rozhodcovským súdom konštituovaným v rámci ICSID v dôsledku závažného porušenia základného procesného pravidla (článok 52 ods. 1 písm. d) Dohovoru ICSID)

Matthias Scherer, Partner, LALIVE (Ženeva). Autor by sa rád poďakoval pánovi Guillaumovi Aréou a pánovi Georgeovi Walkerovi, študentom vykonávajúcim prax v advokátskej kancelárii LALIVE, za ich pomoc pri príprave tohto príspevku.

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
TRI CIELE V OBLASTI UROVNÁVANIA SPOROV

Odborný asistent na Univerzite v Ženeve, podporoval Graduate Institute of International and Development Studies [Postgraduálny inštitút medzinárodných a rozvojových štúdií]; výkonný riaditeľ Geneva Master in International Dispute Settlement [Postgraduálne štúdium medzinárodného riešenia sporov v Ženeve] (MIDS); šéfredaktor Journal of International Dispute Settlement [Časopis pre medzinárodné riešenia sporov]. Predchádzajúca verzia tejto eseje bola publikovaná pod názvom „Theoretical Musings on the Roles of Dispute Resolution Systems – With Special Consideration of Online Dispute Resolution“ [preklad titulu: Teoretické úvahy o úlohe systémov riešenia sporov – so zvláštnym zreteľom na riešenie sporov on-line], v ADR IN BUSINESS [Alternatívne riešenie sporov v obchodnom styku] (A. Ingen-Housz, ed, 2010). Výskum podporuje Swiss National Science Foundation [Švajčiarska národná vedecká nadácia].

see author`s profile
S
Simon, Pavel
Arbitráž v nerovnocenných vzťahoch – na hrane spravodlivosti. Ústavné limity arbitráže.

JUDr. a sudca Okresného súdu v Chebe, v súčasnosti pridelený k Najvyššiemu súdu Českej republiky. Autor komentára k Európskemu medzinárodnému civilnému právu procesnému in Drápal, Bureš a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár.

see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Akceptovanie ľudských práv a ústavných hodnôt pri preskúmavaní rozhodcovských nálezov súdmi Slovenskej republiky

Je univerzitným pedagógom, toho času vedúcim katedry medzinárodného a európskeho práva na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Oblasti špecializácie: európske právo a ústavné právo. Vo svojej súčasnej vedeckej práci sa zameriava na súdnu ochranu práva Európskej únie pri Súdnom dvore a pri národných súdoch členských štátov EÚ.

see author`s profile
S
Steindl, Barbara Helene
Autonómia strán podľa rozhodcovských pravidiel ICC 2012

RA Mag. Barbara Helene Steindl, LL.M. (Columbia) MCIArb pôsobí ako právna zástupkyňa a rozhodca v medzinárodných rozhodcovských konaniach vedených podľa všetkých hlavných rozhodcovských pravidiel. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na rozhodcovské konania v oblasti výstavby, ochrany investícií, cezhraničného obchodu, distribúcie a športu. Barbara Steindl je členkou advokátskej komory vo Viedni a zložila advokátske skúšky v Newyorskej komore. Predtým pôsobila ako právna zástupkyňa na Medzinárodnom rozhodcovskom súde v Medzinárodnej obchodnej komore (ICC); teraz vykonáva funkciu zástupkyne YIAG pre strednú Európu v LCIA. Právne služby poskytuje v jazyku anglickom, francúzskom a nemeckom.

E-mail: b.steindl@bkp.at

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
Autonómia rozhodcov a rozhodovania na základe zásady ex aequo et bonoRozhodcovské konanie - permanentne nevyužitá šanca v riešení sporov?

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., je uznávanou autoritou v odbore obchodného práva. Je autorom niekoľkých odborných monografií a veľkého množstva odborných článkov a štúdií; je tiež spoluautorom prvej ucelenej slovenskej učebnice obchodného práva. Je členom Vedeckej rady Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR v Prahe a medzinárodným rozhodcom zapísaným na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. V súčasnosti vykonáva funkciu projektového manažéra projektu financovaného slovenskou Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja (APVV), ktorý je zameraný na otázku mimosúdneho riešenia sporov na Slovensku (LPP-0076-09 – Mimosúdne/alternatívne riešenie sporov na Slovensku).

see author`s profile
Świątkowski, Marek
Aplikácia doložky najvyšších výhod na ustanovenie upravujúce právomoc (príslušnosť) vo svetle rozhodcovského nálezu vo veci Austrian Airlines v. Slovensko

Marek Świątkowski je partnerom advokátskej kancelárie Domański Zakrzewski Palinka vo Varšave. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na fúzie & akvizície a arbitráže z dohôd o ochrane investícií. V sporoch z dohôd o ochrane investícií zastupuje ako investorov, tak žalované štáty.

see author`s profile
T
Tomášek, Michal

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc. – profesor európskeho práva, vedúci katedry európskeho práva. Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, Univerzitu Sorbonne v Paríži, Pekinskú univerzitu v Číne a Univerzitu vo Virgínii. Je autorom alebo spoluautorom množstva kníh o európskom a čínskom práve, vrátane Toward Constitutionalism and Democracy in Central and Eastern Europe [preklad titulu: Smerom ku konštitucionalizmu a demokracii v strednej a východnej Európe] (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Brusel, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Tübingen, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Würzburg, 2005) a La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Santiago de Compostela, 2006).

see author`s profile
V
Valdhans, Jiří

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. – odborný asistent na katedre medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. Oblasti špecializácie: medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo obchodné, rozhodcovské konanie. Vo svojej vedeckej práci sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na mimozmluvné záväzkové vzťahy s cudzím prvkom. Publikuje v Českej republike aj v zahraničí.

see author`s profile
V
Viktorova, Natalia
Verejný poriadok v praxi ruských súdov

Doc. iur. Natalia Viktorova, docentka na Moskovskej štátnej právnickej akadémii. Oblasti jej špecializácie sú medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo ochrany investícií a medzinárodná investičná arbitráž.

E-mail: vozgik@mail.mipt.ru

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
Snaha o vyššiu doktrinálnu prehľadnosť v arbitrážach investor – štát: Zrušenie rozhodcovských nálezov v prípadoch CMS, Enron a Sempra

Andreas von Staden je docentom pri Medzinárodnej organizácii pri Univerzite v St. Gallen vo Švajčiarsku. Medzi hlavné oblasti jeho vedeckého záujmu patria ľudské práva, právo medzinárodných investícií, inštitucionálny dizajn a demokratická legitimita usporiadania vlády nad rámec štátu. Pred pôsobením na fakulte v St. Gallen pracoval ako odborný asistent vo vedeckej skupine „The Formation of Normative Orders“ [Tvorba normatívnych poriadkov] so sídlom vo Frankfurte. Je držiteľom titulu Ph.D. z Univerzity v Princetone a magisterských titulov z univerzít v Princetone, Yale a Hamburgu.

see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
Rozpočtové právne následky porušenia podmienok investičných stimulov

Mgr. Miroslava Zajíčková, kandidátka na titul Ph.D. na katedre finančného práva a finančnej vedy na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Oblasť špecializácie: daňové právo, rozpočtové právo, predovšetkým v kontexte právnych predpisov EÚ, ako aj štúdium daňových systémov členských štátov Európskej únie a ich komparácia. Od roku 2009 je vedúcou pracovníčkou grantu GAUK č. 9815/2009 nazvaného „Daňový základ vo vybraných krajinách Európskej únie“.

see author`s profile
Żukowski, Łukasz
Právny rámec a charakter rozhodcovského súdnictva v Poľsku

Dr. Łukasz Żukowski sa narodil vo Vroclavi v roku 1975. Magisterské štúdium ukončil na Fakulte práva, správy a ekonómie Univerzity vo Vroclavi v roku 1999. V súčasnosti je zamestnaný ako docent na katedre ústavného práva na Univerzite vo Vroclavi. Dr. Żukowski je autorom článkov o poľskom ústavnom práve a ľudských právach. Hlavnou oblasťou jeho záujmu je ústavná regulácia verejných fondov. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval otázke postavenia poľskej centrálnej banky podľa ústavného práva v kontexte prístupu Poľska k eurozóne.

see author`s profile