A
Accetto, Matej
Zgodovina in možen prihodnji razvoj sodne moči Evropske unije

Matej Accetto je študiral pravo na Univerzi v Ljubljani, pregradualni študij pa je v letu 2000 zaključil z naslovom LL.B.; v letu 2001 je na Pravni fakulteti Harvardske univerze pridobil naslov LL.M. in v letu 2006 je izdelal doktorat iz specializacije pravo na Univerzi v Ljubljani, kjer deluje kot docent na področju evropskega prava. Med ostale pomembne dogodke v njegovi strokovni karieri spada staž pri Sodnem dvoru Evropske unije (2003), staž pri Fundaciji evropskega prava Lorda Slynna iz Hadley [Lord Slynn of Hadley European Law Foundation] (2003–04) ter podiplomski staž v okviru subvencije Monica Partridge Visiting Fellowship na Univerzi v Cambridge, Fitzwilliam College (2006).

see author`s profile
A
Anurov, Vasily N.
Avtonomija arbitražne pogodbe: nevarnost široke interpretacije

Vasily N. Anurov je kandidat sodne prakse, predavatelj na Fakulteti zasebnega mednarodnega prava na Državni pravni akademiji v Moskvi, arbiter Sodišča trgovske arbitraže Vilnius. Prav tako magister prava na področju energetskega prava in politike (Dundee, Škotska).

E-pošta: vasily.anurov@googlemail.com

see author`s profile
A
Azud, Ján

Profesor mednarodnega prava, s poudarkom na specializacijo v problematiki mednarodnih odnosov, prava v vesolju in človekovih pravic. Je eden od ustanoviteljev Kabineta pravnih znanosti Slovaške akademije znanosti. Zastopal je Češkoslovaško, pozneje pa Slovaško, v vrsti mednarodnih organizacij. Je član Stalnega arbitražnega sodišča [Permanent Court of Arbitration] (Haag), Mednarodnega mirovnega inštituta in drugih. V tem trenutku je predstojnik katedre za diplomacijo in zgodovino prava na Univerzi Mateja Bela v Banski Bystrici [SVK] in vodilni znanstveni sodelavec Zavoda za državo in pravo Slovaške akademije znanosti.

see author`s profile
B
Bakeš, Milan
DAVČNI VIDIKI TUJIH INVESTICIJ

Milan Bakeš je profesor finančnega prava na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi in gostujoči profesor na UCLA v Los Angeles. V svoji stroki je objavil celo vrsto monografij in več kot 150 strokovnih člankov. Med njegove najbolj pomembne monografije sodi Teoretična vprašanja finančnega prava (Karlova univerza, Praga, 1979) in Taxation and Investment [prevod naslova je: Davki in investicije] (IBFD Amsterdam). Poleg pedagoške in akademske dejavnosti se posveča tudi odvetništvu, s specializacijo na finančno pravo.

see author`s profile
B
Bán, Dániel
Spreminjajoča se problematika nepodpisanih arbitražnih pogodb

Dániel Bán, odvetnik; odvetniška pisarna Perényi & Bán (Budimpešta) zunanji predavatelj; oddelek civilnega prava na Pravni fakulteti na Naravoslovni univerzi Pécs, ustanovni član “Magánjogot Oktatók Egyesülete (društvo učiteljev civilnega prava) Obseg raziskav: pogodbeno pravo, mednarodno zasebno pravo, arbitraža.

E-pošta: bandaniel@ajk.pte.hu

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
Pravni okvir in karakter arbitražnega sodstva na Poljskem

Prof., dr. hab., dr. h. c. Bogusław Banaszak: profesor pravnih znanosti, profesor honoris causa treh univerz, strokovnjak za ustavno pravo; je predstojnik katedre za ustavno pravo na Univerzi v Vratislavi. Prof. B. Banaszak je bil v preteklosti predsednik poljskega sveta za zakonodajo pri Uradu predsednika vlade (2006–2010). Je tudi član Evropske akademije znanosti, umetnosti in književnosti [European Academy of Science, Art and Literature] (Pariz). Prof. Banaszak je napisal več kot 300 publikacij, vključujoč 20 v angleščini in 50 v nemščini, vključno z dvema visoko cenjenima knjigama o poljskem ustavnem pravu in mednarodnih pravniških enciklopedijah (Kluwers 2005). Je član uredniškega sveta več strokovnih časopisov, njegova predavateljska dejavnost pa zajema več kot 60 predavanj v različnih državah Evrope, Latinske Amerike in Severne Amerike.

see author`s profile
B
Barancová, Helena

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dekanka Pravne fakultete - univerze v Trnavi, predstojnica katedre za delovno pravo in pravo socialnega varstva. Je avtorica 24 akademskih monografij in več kot 360 akademskih in strokovnih študij in člankov. Od tega števila je bila približno ena tretjina objavljena na tujem. V širši akademski in strokovni javnosti je znana zahvaljujoč se celi vrsti svojih knjig in strokovnih člankov o mednarodnem in evropskem delovnem pravu. Za znanstveno dejavnost na področju evropskega in mednarodnega delovnega prava je v novembru 2008 prejela odlikovanje pod nazivom »Řád vicepremiéra Slovaške republike«.

see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Javni interes nasproti zasebnemu – ali je možna pravna določitev meja?

JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. je strokovni asistent na katedri za ustavno pravo na Pravni fakulteti Palackého Univerze v Olomoucu, kjer je v letih 2006 in 2007 opravljal tudi funkcijo prodekana za zadeve študentov. Je član delovnega odbora Sveta Češke republike za zakonodajo, predsednik Akademskega senata Pravne fakultete Palackého Univerze in predsednik odbora za zakonodajo Akademskega senata Palackého Univerze.

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
Arbitražni postopek z vidika pravice do pravnega varstva in pravice do sodnega postopka (pravica vsakega, da bi njegov primer reševalo sodišče): Pomen avtonomije in obseg pravice do procesaAvtonomija v potrošniških sporih v arbitražnem postopku: ali je evropski model varstva potrošnika resnično primeren?Javni red in javni interes v mednarodnem pravu in v pravu EUZaupnost in zaprtost arbitražnega postopka o investicijskih sporih, javni interes in obseg pristojnosti arbitražnih senatov

Univ. profesor, Dr. iur., Mgr., Dipl. Ing. oec/MB, Dr. h. c. Odvetnik, pristojen k opravljanju dejavnosti v Pragi [CZE], (podružnica N.J., ZDA), starejši partner odvetniške pisarne AK Bělohlávek, katedra za pravo Ekonomske fakultete v Ostravi [CZE], katedra za mednarodno in evropsko pravo Pravne fakultete Masarykove univerze v Brnu [CZE] (gostujoči profesor), predsednik Komisije ICC [Mednarodna trgovinska zbornica] za mednarodno arbitražo, Nacionalni odbor CZE, arbiter v Pragi, na Dunaju, v Kijevu itd. Član ASA, DIS, Avstrijske arbitražne asociacije. Prvi viceprezident WJA – Svetovne asociacije pravnikov [World Jurist Association], Washington, D.C., Združene države Amerike.

see author`s profile
B
Brodec, Jan

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., poučuje na Pravni fakulteti Karlove Univerze. Predava mednarodno zasebno pravo in pravo mednarodne trgovine. Hkrati je tudi odvetnik. V svoji praksi se ukvarja predvsem s primeri z naslova mednarodnega zasebnega prava.

see author`s profile
B
Burketová, Veronika

JUDr. Veronika Burketová, magister prava, doktor filozofije Odvetnica v Pragi nudi svetovanje mednarodnim podjetjem in bankam; med njenimi raziskavami na univerzi Charles v Pragi in Tehnološki univerzi v Sydney-ju se je specializirana na področju vprašanj konkurence, ki vplivajo na bolj nacionalne trge.

E-pošta: veronika.burketova@seznam.cz

see author`s profile
Černý, Filip
Kratek polet »Phoenixa«: nekaj misli o dobri veri, zlorabi pravic in legalnosti v investicijskem arbitražnem postopku

JUDr. Filip Černý (*1982) opravlja poklic odvetniškega pripravnika v odvetniški pisarni prof. Bělohlávka v Pragi, Češka republika, posveča pa se tudi podiplomskemu študiju (Ph.D.) na področju mednarodnega prava na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi, kjer je tudi v letu 2010 pridobil naslov JUDr. V letu 2007 je zaključil magistrski študij na Pravni fakulteti Masarykove univerze (Brno), v letu 2006 je v okviru izmenjalnega programa Erasmus študiral na Pravni fakulteti Univerze v Rotterdamu. Interesno področje: arbitražni postopek in javno mednarodno pravo, s posebno usmeritvijo na arbitražne postopke na področju zaščite investicij.

see author`s profile
C
Cornel, Marian
Omejena absoluta: uporaba principa pogodbene avtonomije za odstranitev nasprotja med absolutno imuniteteto in liberalnim standardom omejene (restriktivne) imunitetete, sprejetim s strani švedskega Najvišjega sodišča v odločbi Sedelmayer

Cornel Marian je družabnik v odvetniški pisarni Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå. Je v Ameriki šolan odvetnik, sprejet pred sodiščem v zvezni državi New York. Na univerzi v Stockholmu je prejel magister prava na področju mednarodne trgovinske arbitraže.

E-pošta: cornel.marian@salc.se

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Pogodbe o izbiri sodišča pri mednarodni investicijski arbitraži

Dr. Marcin Czepelak poučuje na Jagellonski univerzi v Krakovu in deluje kot strokovni svetovalec Evropske komisije – član skupine PRM III.

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Arbitrážni začasni ukrepi in pravica do »biti slišan«

Matija Damjan, Ph.D., je znanstveni sodelavec Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Pri svojem znanstvenem delovanju se prvenstveno ukvarja s področjem zasebnega in trgovinskega prava. Bil je član strokovne skupine, katera je pripravila koncept slovenskega zakona o arbitražnem postopku in ki je bil sprejet v letu 2008.

see author`s profile
D
Dobiáš, Petr

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. v tem trenutku opravlja funkcijo strokovnega asistenta na Karlovi Univerzi v Pragi. Pri svoji strokovni dejavnosti se posveča predvsem investicijskemu arbitražnemu postopku in evropskemu zasebnemu mednarodnemu pravu (pogodbenemu pravu, predvsem po Rimski konvenciji o pravu, odločilnem za pogodbene obveznostne odnose in Uredbi Rim I). Petr Dobiáš je soavtor publikacije Mednarodno trgovinsko pravo.

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
Aplikacija klavzule najvišjih ugodnosti na določila, ki urejajo pravnomočnost (pristojnost) v luči arbitražne razsodbe v zadevi Austrian Airlines v. Slovaška.

Grzegorz Domański je profesor na Univerzi v Varšavi in partner odvetniške pisarne Domański Zakrzewski Palinka v Varšavi. G. Domański opravlja funkcijo arbitra in zastopa stranke v arbitražnih postopkih, vključno s spori iz sporazumov o zaščiti investicij. Zastopal je tako investitorje, kot tudi tožene države.

see author`s profile
E
Ehle, Bernd

Dr. Bernd Ehle, magister prava (Northwestern), MCIArb, Avocat (Geneva), Rechtsanwalt (Germany) partner pri LALIVE (Ženeva/Zürich). Avtor se specializira na področju mednarodnih sporov in deluje kot svetovalec in arbiter v številnih mednarodnih arbitražnih postopkih, ki urejajo različno procesno in materialno pravo. Deluje kot sopredsednik skupine ASA, Združenja švicarske arbitraže, v Ženevi, in član komiteja Evropske veje instituta Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

E-pošta: behle@lalive.ch

see author`s profile
E
Engström, Dan
Omejena absoluta: uporaba principa pogodbene avtonomije za odstranitev nasprotja med absolutno imuniteteto in liberalnim standardom omejene (restriktivne) imunitetete, sprejetim s strani švedskega Najvišjega sodišča v odločbi Sedelmayer

Dan Engström je upravni partner v pisarni Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå, ki je prva odvetniška pisarna na Švedskem s prakso, ki je izključno omejena na pravde in reševanje sporov. Člani SALC na Švedskem in v tujini delujejo kot svetovalci in arbitri.

E-pošta: dan.engstrom@salc.se

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
TUJI INVESTITOR IN DRŽAVA – GOSTITELJICA: POTREBA PO RAVNOTEŽJU INTERESOV

Insur Zabirovich Farkhutdinov, doktor prav, vodstveni znanstveni sodelavec Zavoda za državo in pravo (odbor za mednarodno pravne raziskave) Ruske akademije znanosti, odgovorni urednik Eurasian Law Journal [Časopis za euro-azijsko pravo] (Moskva). Področja specializacije: javno mednarodno pravo, mednarodno pravo za zaščito investicij, državna suverenost. Avtor monografij in člankov o nekaterih vidikih pravne ureditve tujih investicij.

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DrSc. (*1961), v polnem razmerju opravlja delo profesorja za kazensko pravo, kazenski postopek, kriminologijo in kriminalistiko na Pravni fakulteti Masarykove univerze v Brnu, v delnem razmerju pa je profesor na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi in zasebni univerzitetni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Miškovcu na Madžarskem; redno predava na tujih univerzah (Dunaj, Chicago, Bratislava itd.). Objavil je že približno 20 znanstvenih knjig in več kot 100 člankov in znanstvenih študij. Je odvetnik, v preteklosti je opravljal funkcijo prvega namestnika Najvišjega državnega tožilca Češke republike, bil je tudi član sveta za zakonodajo vlade Češke republike in je predsednik Asociacije čeških pravnikov za zaščito finančnih interesov ES. Je član Mednarodne asociacije za kazensko pravo (AIDP) in nadomestni član Nadzornega odbora Evropskega urada za borbo zoper goljufije (OLAF).

see author`s profile
F
Fyrbach, David
Pravnomočnost arbitražnih sodišč v investicijskih arbitražnih postopkih k polaganju predhodnih vprašanj pri sodiščih EU

David Fyrbach je partner odvetniške pisarne ROWAN LEGAL, s posebno specializacijo za mednarodno trgovinsko arbitražo in spore z naslova investicij. David Fyrbach je član skupin, ki zastopajo države in gospodarske družbe v sporih z naslova investicij in v mednarodnem arbitražnem postopku v trgovinskih zadevah.

see author`s profile
G
Guglya, Leonila
MEDNARODNI PREGLED ODLOČB, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNAVANJE IN IZVRŠEVANJE ARBITRAŽNIH RAZSODB TUJIH ARBITRAŽNIH SODIŠČ (S POUDARKOM NA DOGODKE, KI NASTAJAJO MED OBRAVNAVANJEM SPOROV PRI ARBITRAŽNIH SODIŠČIH, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI INVESTICIJAMI) – GROŽNJA DRŽAVNI SUVERENOSTI, ALI [DOSLEJ SAMO LE] POVEČANA NEVARNOST?Odpoved pravici do preklica arbitražne odločbe v arbitražnem postopku: progresiven razvoj v vsesvetovnem merilu, realno stanje v današnji Ruski federaciji in perspektiva za prihodnost (Drugačne postelje – podobne sanje?)ZLORABLJANJE SLUŽBENE POZICIJE V ARBITRAŽNEM POSTOPKU: NOVICE IZ RUSKE FEDERACIJE

Leonila Guglya je pridružena znanstvena sodelavka Multidisciplinarnega projekta mednarodne investicijske arbitraže, ki ga vodi katedra za mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ženevi. Je nosilka akademskega naslova S.J.D. (doktor pravnih znanosti), naslova, ki ga podeljuje Srednjeevropska univerza (Budimpešta, Madžarska); naslova MIS na področju Mednarodnega reševanja sporov, podeljenega v okviru Ženevskega magistrskega programa mednarodnega reševanja sporov (Ženeva, Švica); naslova LL.M. na področju mednarodnega trgovinskega prava, podeljenega s strani Srednjeevropske univerze; je pa tudi nosilka naslovov specialist na področju prava in bakalaver na področju prava, podeljenih s strani Univerze -akademije Kijev-Mohyla (Kijev, Ukrajina).

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Bohuslav Halfar je predstojnik katedre za pravo na Ekonomski fakulteti VŠB – Tehnične univerze v Ostravi. Specializira se na gospodarska kazniva dejanja. V zadnjih letih se je tudi intenzivno ukvarjal z vprašanji mednarodnega kriminala, mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah in pravnomočnosti (pristojnosti) organov, ki sodelujejo v kazenskih postopkih ter sodišč v odnosu h kaznivim dejanjem z mednarodnim elementom. Je tudi zagovornik v kazenskih postopkih in do leta 1989 je devet let deloval kot sodnik (za kazenske zadeve) pri okrajnem sodišču »Okresní soud v Ostravi«, kot sodišču na prvi stopnji. Je tudi član WJA – Svetovne asociacije pravnikov (Washington, D.C., Združene države Amerike) itd.

see author`s profile
H
Halonen, Laura
O dostopnosti nasprotnih zahtevkov v arbitraži, ki se nanaša na investicijske sporazume

Laura Halonen je odvetnica pri Najvišjem sodišču za Anglijo in Wales ter pridružena odvetnica pisarne Lalive v Ženevi. Specializira se na javno mednarodno pravo in mednarodni arbitražni postopek, s posebnim poudarkom na investicijsko arbitražo.

see author`s profile
H
Havlíček, Jan

Avtor je arbiter za mednarodne in notranje spore, podiplomski študent Pravne fakultete Univerze Masaryk, v Brnu, strokovnjak v Centru za ekonomske in pravne študije na univerzi Masaryk za mednarodno trgovino in član mednarodnih arbitražnih institucij (profil: www.janhavlicek.com).

E-pošta: info@janhavlicek.com

see author`s profile
H
Hrnčiříková, Miluše

JUDr. Miluše Hrnčiříková, doktor filozofije, predavatelj na Oddelku za gospodarsko pravo in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze Palacký v Olomouc-u.

E-pošta: miluse.hrncirikova@upol.cz

see author`s profile
H
Hučková, Regina
Arbitražni postopek – vseskozi neizkoriščena možnost za reševanje sporov?Avtonomija arbitrov in odločanje na osnovi principa ex aequo et bono

JUDr. Regina Palková, Ph.D., je strokovna asistentka na katedri za trgovinsko pravo in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze Pavola Jozefa Šafárika v Košicih. Podiplomski študij je zaključila v letu 2009 z uspešnim zagovorom svoje dizertacijske naloge na temo „Arbitražni postopek v trgovinskih zadevah – sedanje stanje in predlogi za prihodnji razvoj prava“. V svojem znanstvenem delu se tudi naprej ukvarja s problemi na področju arbitražnega postopka, kot tudi s problematiko zunajsodnega reševanja sporov nasploh. Je manažerka subvencioniranega projekta „Zunajsodno (alternativno) reševanje sporov na Slovaškem“.

see author`s profile
J
Jančářová, Ilona
Ocenjevanje čezmejnih posledic s srednjeevropskega vidika

Doc. JUDr. Ilona Jančářová, doktorica filozofije, univerzitetna predavateljica na Oddelku za okoljsko pravo in zemljiško pravo na Pravni fakulteti univerze Masaryk. Avtorica se specializira na področju okoljske odgovornosti, pravnih vidikih globalnega segrevanja in ravnanja z odpadki. Dela objavlja tako na Češkem kot v tujini.

E-pošta: ilona.jancarova@law.muni.cz

see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
DAVČNI VIDIKI TUJIH INVESTICIJ

Zdeněk Karfík je odvetnik, arbiter Arbitražnega sodišča pri Gospodarski zbornici Češke republike in Agrarni zbornici Češke republike ter član Komisije za razlago pri Finančnem ministrstvu Češke republike; je tudi dolgoletni sodelavec Pravne fakultete Karlove Univerze v Pragi. V svoji odvetniški praksi se specializira na finančno, občansko in trgovinsko pravo. V omenjeni stroki je objavil že celo vrsto člankov.

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
DAVČNI VIDIKI TUJIH INVESTICIJ

Marie Karfíková je profesorica za finančno pravo na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi. Pri svojem akademskem delu se specializira na davčno in zavarovalno pravo. Članke o omenjeni temi redno objavlja v strokovnih časopisih. Kot soavtorica je sodelovala pri celi vrsti učbenikov in monografij. V obdobju let 1999 do 2006 je bila članica sveta Češke republike za zakonodajo; od leta 2006 je članica Komisije za razlago pri Češki narodni banki in od leta 2009 je članica Predsedništva Sveta za javni nadzor nad avditom. Je tudi arbiter Arbitražnega sodišča pri Gospodarski zbornici Češke republike in Agrarni zbornici Češke republike.

see author`s profile
K
Kecskés, László
Spreminjajoča se problematika nepodpisanih arbitražnih pogodb

László Kecskés, profesor in predstojnik Oddelka za civilno pravo na Pravni fakulteti Univerze za znanstvene vede v Péc-us; Doktor madžarske Akademije znanstvenih ved; predsednik arbitražnega sodišča pri Zbornici za gospodarstvo in industrijo Madžarske (Budimpešta) Obseg raziskav: civilno pravo, zasebno mednarodno pravo, arbitraža, EU pravo in prilagajanje zakonov.

E-pošta: kecskeslaszlo@ajk.pte

see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
USTAVNE OSNOVE ZA ARBITRAŽNI POSTOPEK IN ARBITRABILNOST SPOROV V RUSIJI IN DRUGIH DRŽAVAH SND

Vladimir Khvalei, MCIArb [član Chartered Institute of Arbitrators], je partner moskovske podružnice pisarne Baker & McKenzie in predstojnik njene Skupine za reševanje sporov v SNS. Gospod Khvalei je Viceprezident Mednarodnega arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), predsednik Arbitražne komisije ICC v Rusiji in je vpisan na seznamu arbitrov arbitražnih institucij v Avstriji, Rusiji, Belorusiji in Kazahstanu.

see author`s profile
K
Klíma, Karel

Prof. nzw. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., je univerzitetni pedagog, v tem trenutku predstojnik katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti Zahodnočeške univerze v Plzni. Je tudi dolgoletni član Sveta Mednarodne asociacije ustavnega prava (IACL), član Akademije za primerjalno pravo, član Svetovne asociacije pravníkov in njen predsednik za Češko republiko.

see author`s profile
K
Klimek, Libor
Evropski nalog za prijetje: procesno orodje za zagotavljanje javnega reda v prostoru svoboščin, varnosti in prava Evropske unije

JUDr. Libor Klimek je diplomiral na Pravni fakulteti, Bratislava College of Law leta 2010. Zatem je študiral za doktorja filozofije na Pravni fakulteti Pan-evropske univerze v Bratislava (predhodno znana kot Bratislava College of Law). Je avtor mnogih publikacij, tako domačih kot tujih. Vse njegovo raziskovalno delo, znanstvene razprave in objave so osredotočene izključno na mednarodni in evropski vidik kazenskega prava.

E-pošta: libor.klimek@yahoo.com

see author`s profile
K
Knief, Inken
Odgovornost arbitrov – imuniteteta sodnikov versus pogodbena odgovornost

Dr. Inken Knief je višji družabnik arbitražne skupine Hogan Lovells v Munich-u. Njena praksa vključuje področja mednarodne arbitraže, v skladu z različnimi institucionalnimi pravili in arbitražnimi ureditvami.

E-pošta: inken.knief@hoganlovells.com

see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Arbitraža v neenakovrednih odnosih – na robu pravičnosti. Ustavni limiti arbitraže.

Mgr. Jana Koláčková, Ph.D., je študentka na Pravni fakulteti Masarykove univerze, katedri za ustavno pravo in politologijo, asistentka na Najvišjem upravnem sodišču; bivša namestnica ministra za človekove pravice in nacionalne manjšine ter direktorica sekcije za človekove pravice pri Uradu vlade ČR.

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Mednarodno investicijsko pravo: Ali je prišel čas za spremembo obstoječega sistema bilateralnih investicijskih sporazumov?

Dr. Oleksiy Kononov – izobrazba: Fakulteta za ekonomijo in pravo na »Donjecki nacionalni univerzi v Donjecku, Ukrajina, specialist na področju prava (2003); katedra za pravni študij Srednjeevropske univerze v Budimpešti, Madžarska – LL.M. (2007), S.J.D. (2010). Pred tem se je ukvarjal s praktičnim izvajanjem odvetništva na Ukrajini.

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar

Prof. Dr. Oskar Krejčí, CSc. (*1948), je prorektor na Visoki šoli za mednarodne in javne odnose v Pragi, znanstveni sodelavec Inštituta za politologijo Slovaške akademije znanosti v Bratislavi in pedagog na Fakulteti za politične znanosti in mednarodne odnose Univerze Mateja Bela v Banski Bystrici. Objavil je približno dvajset strokovnih knjig in več kot tisoč različnih študij in člankov. Bil je svetovalec dveh predsednikov češkoslovaške federalne vlade

see author`s profile
L
Lalive, Pierre
O dostopnosti nasprotnih zahtevkov v arbitraži, ki se nanaša na investicijske sporazume

Profesor Pierre Lalive je starejši partner in ustanovitelj odvetniške pisarne Lalive, z več kot petdesetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega prava in arbitražnega postopka. Deloval je kot arbiter oziroma pravni zastopnik v več sto mednarodnih arbitražnih postopkih. V okviru svojega delovanja se ukvarja predvsem z medsebojnimi spori med državama in spori med investitorji na eni strani in državama na drugi strani. Profesor Lalive je opravljal celo vrsto akademskih funkcij v Švici in v tujini ter je avtor več kot 200 publikacij.

see author`s profile
L
Leaua, Crenguta
Možnost aplikacije principa avtonomije volje strank pri imenovanju arbitrov

Crenguta Leaua Dr. iur.; univerzitetni predavatelj poslovnega prava na Ekonomski univerzi v Bukarešti in gostujoči predavatelj na Univerzi za mednarodno gospodarsko arbitražo na univerzi “Petru Maior” v Tg, Mures, Romunija; podpredsednik mednarodne gospodarske arbitraže, ki je priključena Zbornici za gospodarstvo in industrijo v Romuniji; član ICC Komisije za arbitražo kot predstavnik romunskega nacionalnega komiteja ICC, partner odvetniške pisarne “ Leaua & Asociatii” v Bukarešti, Romunija.

E-pošta: crenguta.leaua@leaua.ro

see author`s profile
M
Maisner, Martin
Odgovornost in neodvisnost arbitra

JUDr. Martin Maisner, doktor filozofije, partner pri ROWAN LEGAL. Je priznan strokovnjak na področju ICT prava, uporabe zunanjih virov, reševanja sporov na področju ICT in CyberSecurity. Napisal je mnoge publikacije in članke, predaval in imel predstavitve na mednarodnih konferencah; redno predava na različnih univerzah vključno z Ekonomsko univerzo v Pragi, univerzo Masaryk University v Brnu in Pan-evropsko univerzo v Bratislavi. Prav tako je aktiven arbiter za domače in mednarodne arbitražne spore, ki vključujejo specializirane primere ICT in intelektualne lastnine, ter je zastopal stranke v arbitražah v Pragi, Ženevi, Zurich-u, Hag-u in London-u.

E-pošta: maisner@rowanlegal.com

see author`s profile
M
Marková, Hana
Proračunske pravne posledice neupoštevanja pogojev investicijskih pobud

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., je docentka finančnega prava in finančnih znanosti na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi. Je prodekanka fakultete. Ukvarja se s pedagoško in znanstveno dejavnostjo. Področje specializacije: proračunsko pravo, davčno pravo in finančna dejavnost samouprav. V zvezi z omenjeno temo je tudi objavila celo vrsto člankov v strokovnih časopisih.

see author`s profile
M
Martynenka, Ihar
Javni red in skrb za varovanje kulturne dediščine: zagotavljanje sporazumov UNESCO in UNIDROIT v državah Zveze neodvisnih držav

Ihar Martynenka je predstojnik katedre za civilno pravo in postopke na državni univerzi Yanka Kupala v Grodnem (Belorusija), znanstveni sodelavec, član beloruskega komiteja Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij (ICOMOS) in predstojnik mednarodnih projektov o mednarodnih in nacionalnih pravnih sistemih zaščite zgodovinske in kulturne dediščine v državah CIS. Področje njegovih znanstvenih zanimanj vključuje: težave ob zaščiti kulturne dediščine in primerjalna analiza zakonodaje evropskih držav na področju zaščite kulturne dediščine. Ima več kot 24 let delovnih izkušenj na področju sodne prakse, vključno s 14 leti dela v pisarni javnega tožilstva. Je avtor 210 znanstvenih člankov, vključno s 6 knjigami, ki so izšle v 12 državah.

E-pošta: martinenko@tut.by

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Javni interes nasproti zasebnemu – ali je možna pravna določitev meja?

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., predava upravno pravo na Pravni fakulteti Zahodnočeške univerze v Plzni in na Visoki finančni in upravni šoli v Pragi, specializira pa se na upravne sankcije in pravo informacijskih sistemov – v zvezi z omenjeno temo je objavil nekaj monografij in veliko število člankov v znanstvenih publikacijah. Prav tako se ukvarja z varovanjem zasebnosti v upravnem pravu, s posebno usmeritvijo na dejavnost policije in delovanje ostalih državnih organov. Je aktivni član vladnih organov, katerim je zaupana priprava zakonodaje.

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Listina temeljnih pravic EU in javni red v mednarodnem arbitražnem pravu

Sodelavka katedre za javno pravo Jean Monnet (znanstvena sodelavka in predavateljica); 1. in 2. državni izpit iz prava; delovne izkušnje (pripravnik) na bavarskem zastopništvu EU v Bruslju; priprava doktorske dizertacijske naloge na temo Zunanji odnosi zveznih držav ZRN; znanstveno delo je usmerjeno na: pravo EU, javno in zasebno mednarodno pravo, arbitražni postopek.

see author`s profile
M
Merezhko, Oleksandr
Javni red (ordre public), kogentne norme in izigravanje zakona v ukrajinskem mednarodnem zasebnem pravu

Oleksandr Merezhko – profesor, Dr hab., predstojnik Katedre za pravo na Nacionalni univerzi za lingvistiko Kiev, profesor na univerzi Andrzej Frycz Modrzewski Krakow in avtor številnih del posvečenih vprašanjem javnega in zasebnega mednarodnega prava.

E-pošta: amerezhko@yahoo.com

see author`s profile
M
Mrázek, Josef
Javni red (ordre public) in norme ius agens

Dr. Josef Mrázek, DrSc. Institut za državo in pravo na Akademiji znanosti Češke Republike; Pravna fakulteta; Univerza West Bohemia, Pilsen, Ceška republika.

E-pošta: josef.mrazek@telecom.cz

see author`s profile
N
Natov, Nikolay
Avtonomija arbitrov pri določanju prava, odločilnega za meritum zadeve

Nikolay Natov, profesor PIL na Pravni fakulteti univerze St. Kliment Ohridski Sofija, Bolgarija; arbiter in konciliator za Bolgarijo pri ICSID; od leta 1993 do 2007 – arbiter pri CA/BCCI; od leta 2008 – predstojnik mednarodnega arbitražnega sodišča združenja Legal Interaction Alliance (Sofija, Bolgarija); ICC priložnosten arbiter – 3 primeri, avtor 4. knjig, več kot 100 člankov o različnih vidikih zasebnega mednarodnega prava (v bolgarskem in angleškem jeziku).

E-pošta: natov.nikolay@gmail.com

see author`s profile
O
Olík, Miloš
Pravnomočnost arbitražnih sodišč v investicijskih arbitražnih postopkih k polaganju predhodnih vprašanj pri sodiščih EU

Miloš Olík je partner odvetniške pisarne ROWAN LEGAL, s širokimi izkušnjami na področju sporov z naslova investicij, mednarodnega arbitražnega postopka v trgovinskih zadevah in različnih vrst alternativnega reševanja sporov. Vodi skupine pravnikov, ki zagovarjajo interese držav v investicijskih sporih in zastopajo nadnarodne korporacije v mednarodnih komercialnih arbitražah, vodenih po različnih arbitražnih pravilih (ICC, ICSID, SCC in UNCITRAL). Je arbiter Arbitražnega sodišča pri Gospodarski zbornici Češke republike in Agrarni zbornici Češke republike v sporih iz domene.cz.

see author`s profile
O
Ostřanský, Josef
Tobačni investicijski spori – javni red, fragmentacija mednarodnega prava in odzivi Calvove doktrine

Josef Ostřanský družabnik pri Ambruz & Dark, Deloitte Legal. Študiral je na Pravni šoli Univerze Aarhus, Danska in Pravni fakulteti Univerze Masaryk v Češki republiki, kjer je tudi pridobil svojo diplomo. Trenutno v Ženevi zaključuje diplomo na področju mednarodnega reševanja sporov (MIDS) na Graduate Institute in Univerzi v Ženevi. V veliki meri se osredotoča na mednarodno naložbeno pravo in arbitražo in javno mednarodno pravo.

E-pošta: josef.ostransky@graduateinstitute.cz

see author`s profile
P
Pauknerová, Monika

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., je profesorica zasebnega mednarodnega prava in mednarodnega trgovinskega prava na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi in na Pravni fakulteti Zahodnočeške univerze v Plzni in tudi znanstvena sodelavka Zavoda za državo in pravo, v.v.i., Akademije znanosti Češke republike. Je članica Evropske skupine za zasebno mednarodno pravo in Mednarodne akademije za primerjalno pravo (IACL); predsednica Češkega nacionalnega komiteja IACL itd.; Prof. Pauknerová opravlja funkcijo arbitra že od leta 1985 in je avtorica več kot 140 publikacij.

see author`s profile
P
Pilich, Mateusz
Odločilno pravo za meritum spora, predloženega v obravnavo in odločba v arbitražnem postopku v primeru odsotnosti določitve odločilnega prava s strani strank

Mateusz Pilich, Dr. iur., docent – Katedra za mednarodno zasebno in trgovinsko pravo na Pravni fakulteti na Univerzi v Varšavi, Poljska; član Urada za študije in analize na vrhovnem sodišču Republike Poljske.

E-pošta: m.pilich@wpia.uw.edu.pl

see author`s profile
P
Pörnbacher, Karl
Odgovornost arbitrov – imuniteteta sodnikov versus pogodbena odgovornost

Karl Pörnbacher je partner v pisarni Hogan Lovells’ v München-u in predstojnik arbitražne prakse v Nemčiji. Središče njegovega dela je nacionalna in mednarodna arbitraža, ter pravdni spori in alternativna reševanja sporov. Njegova praksa obsega spore, ki izhajajo iz projektov, energije, M&A, zavarovalništva in ponovnega zavarovanja in splošnih gospodarskih odnosov. Mr. Pörnbacher je predsednik arbitražnega sodišča na Nemško – poljski gospodarski zbornici. Zaradi njegovih posebnih izkušenj pogosto sodeluje v čezmejnih sporih, ki vključujejo Poljsko in druge države Osrednje in Vzhodne Evrope, tako kot arbiter kot tudi svetovalec.

E-pošta: karl.poernbacher@hoganlovells.com

see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Listina temeljnih pravic EU in javni red v mednarodnem arbitražnem pravu

V polnem razmerju je profesor na Univerzi v Regenesburgu, na katedri za javno pravo, primerjalno pravo, pravo EU in gospodarsko upravno pravo, Jean Monnet Chair ad personam (pravni odnosi EU z državami srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope), prej Jean Monnet Chair prava EU; že dolgoročno gostujoči profesor na univerzah Pariz I in Pariz II; v preteklosti je bil tudi gostujoči profesor na univerzah v Strasbourgu, Rimu (La Sapienza), na Bolonjski univerzi; je predstojnik študija nemškega prava na Moskovski državni Lomonosovovi univerzi; predstojnik Centra prava EU na univerzi Bahcesehir v Istanbulu; korespondent Bolonjske akademije znanosti; častni član Ruske in Slovenske asociacije ustavnega prava.

see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., profesorica za mednarodno in evropsko pravo na Pravni fakulteti Masarykove univerze. Področja specializacije: zasebno mednarodno pravo, trgovinsko mednarodno pravo, arbitražni postopek. Je avtorica cele vrste strokovnih monografij in člankov v strokovnih časopisih v Češki republiki in na tujem. Od leta 2007 je dekanka Pravne fakultete Masarykove univerze.

see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Postopek o razveljavitvi arbitražne razsodbe, ki jo je izdalo arbitražno sodišče, ustanovljeno v okviru ICSID, kot posledice resne kršitve osnovnega procesnega pravila (alineja d), prvega odstavka, 52. člena, Sporazuma ICSID)

Matthias Scherer, Partner, LALIVE (Ženeva). Avtor bi se rad zahvalil gospodu Guillaumovi Aréou in gospodu Georgu Walkerovi, študentom, ki opravljajo prakso v odvetniški pisarni LALIVE, za njihovo pomoč pri pripravi tega prispevka.

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
TRIJE CILJI NA PODROČJU PORAVNAVANJA SPOROV

Strokovni asistent na Univerzi v Ženevi, podpornik Graduate Institute of International and Development Studies [Podiplomski inštitut za mednarodna in razvojna študija]; izvršni direktor Geneva Master in International Dispute Settlement [Podiplomski študij za mednarodno reševanje sporov v Ženevi] (MIDS); odgovorni urednik Journal of International Dispute Settlement [Časopis za mednarodno reševanje sporov]. Prejšnja inačica tega eseja je bila objavljena pod naslovom „Theoretical Musings on the Roles of Dispute Resolution Systems – With Special Consideration of Online Dispute Resolution“ [prevod naslova: Teoretična razmišljanja o vlogi sistemov reševanja sporov – s posebnim poudarkom na reševanju sporov on-line], v ADR IN BUSINESS [Alternativno reševanje sporov v trgovinskem stiku] (A. Ingen-Housz, ed, 2010). Raziskave podpira Swiss National Science Foundation [Švicarska nacionalna znanstvena fundacija].

see author`s profile
S
Simon, Pavel
Arbitraža v neenakovrednih odnosih – na robu pravičnosti. Ustavni limiti arbitraže.

JUDr. in sodnik okrajnega sodišča »Okresní soud v Chebu«, v tem trenutku je prerazporejen na Najvišje sodišče Češke republike. Je avtor komentarja k Evropskemu mednarodnemu civilnemu procesnemu pravu in Drápal, Bureš in kol.: Občanski sodni red. Komentar.

see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Akceptiranje človekovih pravic in ustavnih vrednot pri preizkusu arbitražne razsodbe s strani sodišč Slovaške republike

Je pedagog na univerzi, v tem trenutku predstojnik katedre za mednarodno in evropsko pravo na Pravni fakulteti Panevropske visoke šole v Bratislavi. Področje specializacije: evropsko pravo in ustavno pravo. V svojem aktualnem znanstvenem delu se usmerja na sodno varstvo prava Evropske unije pri Sodnem dvoru in pri nacionalnih sodiščih držav članic EU.

see author`s profile
S
Steindl, Barbara Helene
Avtonomija strank glede na arbitražna pravila ICC 2012

RA Mag. Barbara Helene Steindl, magister prava (Columbia) MCIArb deluje kot svetovalka in arbiter v mednarodnih arbitražah v skladu z vsemi glavnimi pravili arbitraže. Velik del njenega dela vključuje gradbeništvo, zaščito naložb, čezmejno trgovanje, distribucijo in športno arbitražo. Gospa Steindl je vključena v Odvetniško zbornico na Dunaju in je uspešno opravila odvetniški izpit v New York-u. Bila je namestnica svetnika pri ICC Mednarodnem arbitražnem sodišču in deluje kot predstavnik LCIA pri YIAG za Osrednjo Evropo. Dela opravlja v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

E-pošta: b.steindl@bkp.at

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
Arbitražni postopek – vseskozi neizkoriščena možnost za reševanje sporov?Avtonomija arbitrov in odločanje na osnovi principa ex aequo et bono

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., je priznana avtoriteta na področju trgovinskega prava. Je avtor več strokovnih monografij in velikega števila strokovnih člankov in študij; je tudi soavtor prvega celovitega slovaškega učbenika trgovinskega prava. Je član Znanstvenega sveta Zavoda za vlado in pravo Akademije znanosti ČR v Pragi in mednarodni arbiter, vpisani v seznamu arbitrov Arbitražnega sodišča pri Slovaški trgovinski in industrijski zbornici in Arbitražnega sodišča pri Gospodarski zbornici Češke republike ter Agrarni zbornici Češke republike. V tem trenutku opravlja funkcijo projektnega menežerja projekta, financiranega s strani slovaške Agencije za podporo raziskav in razvoja (APVV), ki je usmerjen na vprašanje zunajsodnega reševanja sporov na Slovaškem (LPP-0076-09 – Zunajsodno/ alternativno reševanje sporov na Slovaškem).

see author`s profile
Świątkowski, Marek
Aplikacija klavzule najvišjih ugodnosti na določila, ki urejajo pravnomočnost (pristojnost) v luči arbitražne razsodbe v zadevi Austrian Airlines v. Slovaška.

Marek Świątkowski je partner odvetniške pisarne Domański Zakrzewski Palinka v Varšavi. V svoji praksi se usmerja predvsem na fuzije & akvizicije ter arbitraže iz sporazumov o zaščiti investicij. V sporih v zvezi s sporazumi o zaščiti investicij zastopa kot investitorje, tako tudi tožene države.

see author`s profile
T
Tomášek, Michal

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc. – profesor evropskega prava, predstojnik katedre za evropsko pravo. Uspešno je zaključil Karlovo univerzo v Pragi, Univerzo Sorbonne v Parizu, Pekinško univerzo na Kitajskem in Univerzo v Virginiji. Je avtor oziroma soavtor cele vrste knjig o evropskem in kitajskem pravu, vključno s Toward Constitutionalism and Democracy in Central and Eastern Europe [prevod naslova: V smeri h konstitucionalizmu in demokraciji v srednji in vzhodni Evropi] (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Bruselj, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Tübingen, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Würzburg, 2005) in La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Santiago de Compostela, 2006).

see author`s profile
V
Valdhans, Jiří

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. – strokovni asistent na katedri za mednarodno in evropsko pravo Pravne fakultete Masarykove univerze. Področja specializacije: zasebno mednarodno pravo, trgovinsko mednarodno pravo, arbitražni postopek. V svojem znanstvenem delu se v tem trenutku usmerja predvsem na zunajpogodbene obveznostne odnose s tujim elementom. Objavlja v Češki republiki in na tujem.

see author`s profile
V
Viktorova, Natalia
Javni red v praksi ruskih sodišč

Doc. iur. Natalia Viktorova starejša predavateljica na Državni pravni akademiji v Moskvi. Področja specializacije: zasebno mednarodno pravo, mednarodno naložbeno pravo, mednarodna naložbena arbitraža.

E-pošta: vozgik@mail.mipt.ru

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
Prizadevanja za večjo doktrinalno transparentnost pri arbitražah investitor-država: Razveljavitev arbitražnih ugotovitev v primerih CMS, Enron in Sempra

Andreas von Staden je docent Mednarodne organizacije pri Univerzi v St. Gallen v Švici. Med poglavitna področja njegovega znanstvenega zanimanja sodijo človekove pravice, pravo mednarodnih investicij, institucionalni design in demokratska legitimnost ureditve vlade čez državni okvir. Preden je nastopil na fakulteti v St. Gallen, je svoje delo opravljal kot strokovni asistent v znanstveni skupini „The Formation of Normative Orders“ [Ustvarjanje normativnih redov] s sedežem v Frankfurtu. Je nosilec naslova Ph.D. iz Univerze v Princetonu in magistrskih naslovov iz univerz v Princetonu, Yale in Hamburgu.

see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
Proračunske pravne posledice neupoštevanja pogojev investicijskih pobud

Mgr. Miroslava Zajíčková, kandidatka za naslov Ph.D. na katedri za finančno pravo in finančne znanosti na Pravni fakulteti Karlove Univerze v Pragi. Področje specializacije: davčno pravo, proračunsko pravo, predvsem v kontekstu pravnih predpisov EU, kot tudi študij davčnih sistemov držav članic Evropske unije in njihova primerjava. Od leta 2009 je vodilni sodelavec pri subvenciji GAUK štev. 9815/2009, imenovani „Davčna osnova v izbranih državah Evropske unije“.

see author`s profile
Żukowski, Łukasz
Pravni okvir in karakter arbitražnega sodstva na Poljskem

Dr. Łukasz Żukowski se je rodil v Vratislavi leta 1975. Magistrski študij je končal na Fakulteti za pravo, upravo in ekonomijo na Univerz v Vratislavi leta 1999. V tem trenutku je zaposlen kot docent na katedri za ustavno pravo na Univerzi v Vratislavi. Dr. Żukowski je avtor člankov o poljskem ustavnem pravu in človekovih pravicah. Glavno področje njegovega zanimanja je ustavna regulacija javnih skladov. V svoji dizertacijski nalogi se je posvetil vprašanju pozicije poljske centralne banke po ustavnem pravu, v kontekstu pristopa Poljske k območju EUR.

see author`s profile