Слово на издателите 

Проектът „Чешки алманах“ си поставя за цел да създаде открит форум за презентация и обмяна на разнородни правни възгледи на автори от централна и източна Европа по начин, който ще бъде лесно достъпен за читателите по цял свят. проф. Александер И. Белохлавек

Проектът „Чешки алманах“, който в момента се състои от „Чешки алманах за международно право“ (Czech Yearbook of International Law) и „Чешки (и източноевропейски) алманах за арбитраж” (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration), възникна с идеята да се създаде открита платформа за презентация на развитието както на правната теория, така и на правната практика в централна и източна Европа и за тяхното приближаване до читателите по цял свят. Платформата би трябвало да служи като открит форум за заинтересованите академици, автори и перспективни студенти, но също и за практикуващи юристи, при обмяната на различни подходи към проблемите, които анализират авторите от различните съдебни юрисдикции, като по този начин да представя интересен поглед към въпроси, които биват решавани различно в различните страни. Откритостта на тази платформа се постига не само с широкия спектър на езиците, които покрива, но също и с подхода към читателите и авторите, които имаме удоволствието да поканим за сътрудничество при създаването на най – широкия открит форум в съответните области на интерес.

Надяваме се, че ще Ви зарадва стремежът ни да реализираме този амбициозен проект; сърдечно Ви каним да участвате в неговото осъществяване!

„Чешки алманах за международно право“ (The Czech Yearbook of International Law, CYIL) представя в най – широк план академичния поглед върху правната наука и практика в централна и източна Европа. Аналитичните възгледи, защитавани в CYIL, са релевантни за действителни въпроси на международното публично и частно право, като са свързани и с аспекти на европейското, а също и на конституционното право. Качеството на CYIL е ясно доказано от броя на специалистите - представители на важни институции в Чешката република, Словашката република и Полша и в други страни от региона, които участват в дейността на Научния и Редакционния съвет.

„Чешки алманах за международно право” е съвкупност от статии, написани от специалисти, които предлагат уникален поглед към спецификата на правните въпроси, уреждани в рамките на европейската правна култура. CYIL съдържа статии от академици, адвокати, служители на съда и практикуващи юристи в областта на международното право, както и рецензии за избрани публикации; също така предоставя информация и преглед на академичната работа в областта на международното право. CYIL подкрепя развитието на международното право и новите аналитични подходи, които допринасят за разбирането на тази част от правото и неговите цели в съвременното глобално време. Основният интерес на CYIL 2010 е насочен към актуалните въпроси, отнасящи се до международните договори в контекста на правото на Европейския съюз, международните договорни отношения, защитата на човешките права в международен контекст, аспекти от наказателното право и международния арбитраж.

Чешката република е важен източник на информация за академиците, специализирани в сравнителното и международното право, както и за специалисти, насочени към свързаната с него област на конституционното и европейско право. Целта на проекта е все повече да задълбочава и развива анализа на международното право и то преди всичко в страните от централна и източна Европа.

Вторият проект в рамките на Проекта „Чешки алманаси” приоритетно разглежда проблематиката на арбитража от национална и международна гледна точка.

Използването на арбитража като метод за решаване на спорове придобива все по – голяма значимост. В централна и източна Европа арбитражът се счита за прогресивен благодарение на практическите си аспекти и на това, че удовлетворява потребностите на специалистите в определени области от практиката. Централна и източна Европа е основната, макар и не единствена област, представлявяща интерес за проекта, която се основава върху римскоправната традиция на континентална Европа, при която в основата на арбитража са принципът на автономия на волята на страните и неформалният подход. Този класически подход се различава до известна степен от принципите, върху които е заложена арбитражната система в държавите, чиято правна система се основава на обичайното право. Въпреки подобността между отделните страни в региона, арбитражът в централна и източна Европа представлява силно партикуларизирана и фрагментирана система.

Един от недостатъците на арбитража в източна и централна Европа е отсъствието на компаративни стандарти или референтни линии, допринасящи за идентифицирането на общите черти и различията в отделните страни, което би помогнало за решаването на проблемите, общи за целия регион. Проектът CYArb се стреми да разглежда тази проблематика и да предоставя форум не само за сравнение на арбитражната практика и доктрина в държавите от региона, но и по отношение на практиката в международен план. Хвърля светлина и върху практическите и академични аспекти, които съществуват в тези страни, като сравнява техните подходи с по – широката европейска и международна практика. Проектът предлага възможност и за по – широка обмяна на заключения от правни проучвания и друга информация в тази област.

Основна тема на първия брой на CYArb е напрежението между ситемата на арбитража и публичното право, преди всичко неотчуждаемите права, гарантирани от конституцията. Насочва се към пресечната точка на основните принципи на двете системи – от една страна концепцията за автономната воля на участниците в арбитража, а от друга – ограничаване на автономната воля по отношение на неотчуждаемите права на тези участници. Това напрежение може да бъде наблюдавано при определени процесни въпроси, които възникват преди всичко с оглед на правото на справедлив процес, включено в международните конвенции за защита на човешките права, както и в конституциите на отделните държави и в други закони. CYArb акцентира върху дуализма на арбитражната концепция по отношение на човешките права и други конституционни стойности, гарантиращи защитата на човешките права. В този период на глобализация (а в европейски контекст и на свързване в рамките на Европейския съюз) възниква широк спектър от въпроси, на които до момента няма отговор. Това води към изцяло нов поглед и предизвикателства по отношение на въпроси, които години наред се считаха за разрешени.

Темата на уводния брой на CYArb представлява до голяма степен интердисциплинарно проучване на сферата на действие на човешките права в контекста на арбитража като средство за решаване на спорове. Тук се открива възможност за широк компаративистичен подход на националните трибунали от гледна точка на различните правни традиции. Въпреки това темата е важна и със своите чисто практически аспекти, например връчването на съдебните документи при арбитража.

Концепцията и участниците в проекта CYArb заимствахме от проекта „Чешки алманах за международно право“ (CYIL), чийто втори брой в момента се подготвя и ще бъде издаден от издателство „Юрис Пъблишинг” Инк. в Ню Йорк. Известната идеологическа подобност помежду им се отразява преди всичко във формата на алманаха като периодично издание. Алманахът ще излиза само на английски език, като анотациите към статиите са на чешки/словашки език, френски, немски, полски и руски език.