Beseda izdajateljev

Projekt „Češki letopis“ si je zamislil cilj, da bo vzpostavil odprt forum za predstavitev in izmenjavo najrazličnejših pravnih pogledov avtorjev iz srednje in vzhodne Evrope na takšen način, ki bo lahko dostopen bralcem vsega sveta. Prof. Alexander J. Bělohlávek

Projekt „Češkega letopisa“, ki ga aktualno sestavljata Češki letopis mednarodnega prava (Czech Yearbook of International Law) in Češki (ter vzhodnoevropski) letopis arbitražnega postopka (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration), je nastal kot zamisel o ustanovitvi odprte platforme za predstavitev razvoja tako pravne teorije, kot tudi pravne prakse v srednji in vzhodni Evropi ter za njuno približanje bralcem po vsem svetu. Takšna platforma naj bi -kot odprt forum- služila ne le zainteresiranim akademikom, avtorjem in obetavnim študentom, ampak tudi pravnikom v praksi, in sicer za izmenjavo različnih pristopov k problemom, analiziranim s strani avtorjev z različnih jurisdikcij, s čemer bi ponudila zanimiv vpogled v vprašanja, katera se po posameznih državah obravnavajo na različen način. Odprtost omenjene platforme ne temelji samo na širokem spektru jezikov, ki jih pokriva, temveč tudi na načinu pristopa k bralcem in avtorjem, za katere si štejemo v čast, da jih lahko vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju najširšega odprtega foruma za odgovarjajoča interesna področja.

Upamo, da ste veseli naših prizadevanj za ustvarjanje tako ambicioznega projekta; prisrčno Vas vabimo k sodelovanju pri njegovi realizaciji!

Češki letopis mednarodnega prava (The Czech Yearbook of International Law, CYIL) predstavlja najbolj široko, akademsko obravnavano, pravno znanost in prakso v srednji in vzhodni Evropi. Analitični pogledi, kot jih zagovarja CYIL, so relevantni za dejanska vprašanja javnega in zasebnega mednarodnega prava in se dotikajo ne le vidikov evropskega prava, ampak tudi ustavnega prava. Kakovost CYIL je nedvoumno podprta s številom strokovnjakov s pomembnih institucij tako Češke republike, Slovaške republike ter Poljske, kot tudi drugih držav regije, ki sodelujejo pri dejavnostih Znanstvenega sveta in Uredniškega sveta.

Češki letopis mednarodnega prava je skupek člankov, napisanih strokovnjaki, ki nudijo edinstven vpogled v specifična pravna vprašanja, katera se urejajo v okviru evropske pravne kulture. CYIL vsebuje članke akademikov, odvetnikov, delavcev na sodiščih in pravnikov iz prakse na področju mednarodnega prava, kot tudi recenzije izbranih publikacij; dalje nudi informacije in preglede akademskega dela na polju mednarodnega prava. CYIL podpira razvoj mednarodnega prava in novih analitičnih pristopov, ki bodo prispevali večjemu razumevanje tega pravnega področja in njegovih ciljev v sedanjem globalnem čase. Najbolj pomembne točke, s katerimi se CYIL 2010 ukvarja s posebnim zanimanjem, so aktualna vprašanja, ki se nanašajo na mednarodne sporazume v kontekstu prava Evropske unije, mednarodnih pogodbenih odnosov, zaščite človekovih pravic v mednarodnem kontekstu, vidikov kazenskega prava in mednarodnega arbitražnega postopka.

Češka republika nudi pomemben vir informacij za tiste akademike, ki se specializirajo na primerjalno in mednarodno pravo, kot tudi za strokovnjake, katerih specializacija se dotika s tem povezanim področjem ustavnega in evropskega prava. Cilj tega projekta je nadaljnje poglabljanje in razvijanje analize mednarodnega prava, in to predvsem v državah srednje in vzhodne Evrope.

Drugi projekt v okviru Projekta „Čeških letopisov“ se predvsem usmerja k problematiki arbitražnega postopka z nacionalnega in nadnacionalnega vidika.

Uporaba arbitražnega postopka, kot metode za reševanje sporov, še vedno pridobiva na pomembnosti. V srednji in vzhodni Evropi se arbitražni postopek smatra kot napreden, zahvaljujoč se svojim praktičnim vidikom in tudi temu, da spolnjuje potrebe strokovne javnosti v določenih praktičnih situacijah. Področje tega projekta v srednji in vzhodni Evropi izhaja -primarno, vendar ne izključno- z rimskih pravnih tradicij kontinentalne Evrope, kjer je arbitražni postopek zasnovan na principu avtonomije volje strank in na neformalnem pristopu. Takšen klasični pristop se nekoliko razlikuje od principov, na katerih je zasnovan sistem arbitražnega postopka v tistih državah, katerih pravni sistem izhaja iz običajnega prava. Tudi kljub podobnosti med posameznimi državami v regiji je arbitražni postopek v srednji in vzhodni Evropi zelo partikulariziran in fragmentiran sistem.

Ena od neugodnosti arbitražnega postopka v vzhodni in srednji Evropi je odsotnost komparativnih standardov oziroma referenčne linije, ki bi olajšala identificiranje skupnih okvirjev in razlik po posameznih državah in s tem pripomogla k rešitvam težav, ki se pojavljajo po vsej regiji. Projekt CYArb si prizadeva ukvarjati se s prikazano problematiko in ponuditi forum ne le za primerjavo arbitražne prakse in doktrine med državami regije, ampak tudi v odnosu do prakse v mednarodnem merilu. Osvetljuje tudi praktične in akademske vidike, ki obstajajo v omenjenih državah in te pristope nato primerja s širšo evropsko in mednarodno prakso. Ponujeni projekt prav tako nudi prostor za širšo izmenjavo zaključkov pravnih raziskav in drugih informacij iz tega področja.

Poglavitna tema prve številke CYArb je napetost med sistemom arbitražnega postopka in javnim pravom, predvsem pa neodtujljivimi pravicami, za katere jamči ustava. Usmerja se v presečišča osnovnih principov obeh sistemov – koncepcije avtonomije volje udeležencev arbitražnega postopka po eni strani in omejitve avtonomije volje v odnosu k neodtujljivim pravicam istih udeležencev po drugi strani. Konfrontacijo teh trenj je možno opazovati v določenih procesnih zadevah, ki se pojavljajo, in sicer predvsem glede pravice do pravičnega sojenja, ki je vgrajena v mednarodnih sporazumih o varstvu človekovih pravic, kot tudi v ustavah posameznih držav in drugih zakonih. CYArb poudarja dvojnost koncepcije arbitražnega postopka v odnosu do človekovih pravic in drugih ustavnih vrednot, ki jamčijo za varstvo človekovih pravic. V dandanašnjem obdobju globalizacije (v evropskem kontekstu pa še medsebojne povezave v okviru Evropske unije) se pojavlja široka paleta vprašanj, na katera -vsaj doslej- še ni odgovorov, kar nudi popolnoma nove poglede in izzive v tistih primerih, ko gre za vprašanja, ki so se celo vrsto let smatrala za odgovorjena.

Tema uvodne številke CYArb je zelo interdisciplinarno raziskovanje dosega človekovih pravic v kontekstu arbitražnega postopka kot sredstva za reševanje sporov. Tukaj obstaja širok prostor za obsežen komparativni pristop nacionalnih tribunalov z vidika različnih pravnih tradicij. Sicer pa je ta tema tudi pomembna zaradi svojih čisto praktičnih vidikov, na primer vročitve sodnih pisanj v arbitražnem postopku.

Koncepcijo in udeležence projekta CYArb smo prevzeli s projekta Češkega letopisa mednarodnega prava (CYIL), katerega druga izdaja se sedaj pripravlja in ki ga bo izdal založnik Juris Publishing Inc. z New Yorka. Takšna, gotovo ideološka, podobnost se zrcali predvsem v obliki letopisa kot periodika. Letopis bo izdan samo v angleščini s tem, da anotacije k člankom bodo na razpolago v češčini/slovaščini, francoščini, nemščini, poljščini in ruščini.