Authors

Pro (potenciální) autory


Chtěli byste se stát naším autorem?

Zaujalo Vás tematické zaměření našich ročenek a materiály v nich publikované?
Chcete nám odpovědět Vaším článkem a přispět do budoucího vydání?
 

Neváhejte nás prosím kdykoliv kontaktovat. 

Hledáme autory pro CYIL - Czech Yearbook of International Law® - Českou ročenku mezinárodního práva® a pro CYArb® - Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® - Českou (& Středoevropskou) ročenku rozhodčího řízení®.

Prosíme, neváhejte kontaktovat naši redakční radu emailem na yearbook@ablegal.cz

Po posouzení navrhovaného tématu konkrétního příspěvku Vás bude kontaktovat člen redakčního týmu za účelem projednání termínu dodání finální podoby článku a uzavření autorské smlouvy. Rukopisy příspěvků jsou předmětem revize rodilým mluvčím a editory s právním vzděláním tak, aby splňovaly jazykovou i profesionální úroveň. Přesto redakce očekává, že všechny příspěvky budou již ze strany autorů dodány ve výborné odborné i jazykové kvalitě. Jazykem všech příspěvků je angličtina. Ohledně anotací v dalších jazycích odkazujeme na náš internetový portál (viz níže ohledně pokynů „Pro autory“).

Vedle kmenových odborných článků přivítáme i stručné zprávy pro rubriku „News and Reports“, recenze pro rubriku „Book Reviews“, či anotace zajímavé judikatury pro rubriku „Case Law“ za předpokladu, že takové informace a materiály spadají pod tematické zaměření ročenek, tj. mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé, právo EU, politologie a ústavní právo s nadnárodním přesahem v případě CYIL, resp. rozhodčí řízení a ADR v případě CYArb®.


Redakční rada již schválila hlavní témata pro oba projekty na rok 2016 / 2017:

CYIL 2016

International Dispute Resolution
[Rozhodování mezinárodních sporů]

Příspěvky v dosavadních ročnících CYIL se převážně zaměřovaly na hmotněprávní problematiku. Cílem sedmého ročníku je zabývat se řízeními s mezinárodním prvkem a jejich specifiky, a to jak z pohledu soukromého práva, tak z pohledu práva veřejného. Pozornost bude proto věnována jak čistě soukromým sporům, sporům s účastí států a veřejnoprávních subjektů, jakož i sporů, které jsou výlučně předmětem veřejného práva, zejména mezinárodního práva veřejného. Očekávány jsou příspěvky především s procesní problematikou, byť toto vydání ročenky se nebude omezovat jen na procesní otázky. Cílem je tedy zaměřit se například i na zvláštnosti aplikace hmotného práva v řízeních s mezinárodním prvkem, problematiku osobního statusu apod. Záměrem je zejména identifikovat a analyzovat specifika řízení o mezinárodních sporech, jakož i trendy při řešení konfliktních situací.


CYArb® 2016
Rights and Duties of Parties in Arbitration
[Práva a povinnosti stran v rozhodčím řízení]

Šestý ročník ročenky CYArb® se zaměří na status stran v rozhodčím řízení, jakož i dalších subjektů involvovaných do řízení (mimo rozhodců), jako například třetích osob zúčastněných na řízení (vedlejší účastník, amicus curiae). Příspěvky se mohou zabývat též zvláštnostmi postavení jiných osob, jako třeba znalců a svědků, a to především pokud jde o jejich vazbu na strany a práva a povinnosti stran. Současně však redakční tým očekává i odborná pojednání týkající se právních zástupců stran, včetně zvláštností ohledně jejich statusu v rozhodčím řízení ve srovnání s řízeními před soudy a jinými orgány státní moci.

CYIL 2017
Application and Interpretation of International Treaties
[Aplikace a výklad mezinárodních smluv]

Redakční tým spolu s vydavatelem záměrně zvolili velmi široké téma. Aplikace a výklad mezinárodních smluv je předmětem řady publikací a rozsáhlé jak mezinárodní tak národní judikatury. Přesto jde o materii, která skýtá nepřeberné množství úskalí a otevřená odborná diskuse je proto nezbytná. Cílem je analyzovat mezinárodní smlouvy při běžné aplikační praxi jak z procesního hlediska (v různých soukromoprávních i veřejnoprávních řízeních), stejně jako ve smluvní praxi
a v jiných případech. Vítány jsou i příspěvky ohledně mezinárodních smluv v návaznosti na pravidla používaná v rámci regionálních integračních uskupení, včetně Evropské unie apod., na výkladovou praxi v rámci mezinárodních organizací apod.


CYArb® 2017
Conduct of Arbitration
[Průběh rozhodčího řízení]

Toto vydání CYArb® bude věnována metodám a postupům při projednávání sporů, včetně dokazování. Cílem je zabývat se především (nikoliv ovšem jen) tím, jak se liší postupy v rozhodčím řízení od řízení před soudy. Rozhodčí řízení se svým charakterem a zejména účinky rozhodčích nálezů blíží rozhodnutím vydávaným soudy a jinými orgány veřejné moci. Díky smluvní autonomii stran
i rozhodců a variabilitě standardů používaných v rozhodčím řízení však právě rozhodčí řízení disponuje potenciálem, který není vždy zcela využíván. Záměrem autorského týmu je tak podrobit především tuto autonomii a flexibilitu rozhodčího řízení analýze a představit v sedmém ročníku CYArb® širokou diskusi ohledně tohoto potenciálu.

Potřebné materiály pro přípravu příspěvku:

Pokyny pro autora & citační normu naleznete  zde

Příručka pro autory a překladatele v Evropské komisi zde

Prohlášení o publikační etice a publikačních pochybeních zde