Authors

Dla (potencjalnych) autorów


Czy jest Pan / Pani zainteresowana? Czy chciałby Pan/Pani dla nas pisać?

Czy zainteresowały Pana / Panią artykuły w naszym wydawnictwie? Czy chciałby Pan / Pani zareagować na któryś z aktualnych artykułów opublikowanych w tomie 2014 CYIL lub CYArb®, lub zgłosić tekst do kolejnych tomów? Szukamy autorów do Czech Yearbook of International Law® (CYIL) oraz Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®.

Prosimy o przesłanie na adres mailowy redakcji yearbook@ablegal.cz tytułu i streszczenia artykułu, które pozwoli nam ocenić, czy jego temat mieści się w ramach tematycznych danego wydania rocznika. Artykuł należy przygotować zgodnie ze standardami redakcyjnymi i autorskimi, dostępnymi pod adresem

Po ocenie proponowanego tematu artykułu skontaktuje się z Państwem członek zespołu redakcyjnego w celu uzgodnienia terminu dostarczenia ostatecznej wersji artykułu oraz zawarcia umowy autorskiej. Celem zapewnienia właściwego poziomu językowego i merytorycznego artykuły będą kontrolowane przez rodzimych użytkowników języka i edytorów z wykształceniem prawniczym. Niemniej jednak redakcja oczekuje wysokiego poziomu językowego i merytorycznego wszystkich dostarczonych artykułów. Językiem wszystkich artykułów jest angielski. Jeżeli chodzi o streszczenia w innych językach, odsyłamy do naszego portalu internetowego (vide wspomniana powyżej sekcja „Dla autorów“).

Oprócz zgłaszania głównych artykułów zapraszamy do pisania krótkich wiadomości do rubryki „News and Reports“, recenzji do rubryki „Book Reviews“ lub streszczeń interesującego orzecznictwa do rubryki „Case Law“ pod warunkiem, że informacje te odpowiadają tematyce roczników, tj. dotyczą międzynarodowego prawa publicznego, międzynarodowego prawa prywatnego, prawa UE, politologii i prawa konstytucyjnego z rysem międzynarodowym w przypadku CYIL, tudzież postępowania arbitrażowego i ADR w przypadku CYArb®.

Rada redakcyjna Projektu Czeskich Roczników zatwierdziła już tematy przewodnie tomów na rok 2016 / 2017:

CYIL 2016

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych
[International Dispute Resolution]

Artykuły w dotychczasowych rocznikach CYIL dotyczyły głównie problematyki materialnoprawnej. Celem siódmego rocznika jest podjęcie tematyki postępowań międzynarodowych i ich specyfiki, zarówno z punktu widzenia prawa prywatnego, jak i publicznego. Uwaga będzie koncentrowała się wokół sporów czysto prywatnych, sporów z udziałem państw i podmiotów publicznoprawnych, jak również sporów będących przedmiotem wyłącznie prawa publicznego, zwłaszcza międzynarodowego prawa publicznego. Oczekujemy głównie artykułów dotyczących problematyki procesowej, choć to wydanie rocznika nie będzie ograniczone tylko do zagadnień procesowych. Celem jest m.in. scharakteryzowanie zastosowania prawa majątkowego w postępowaniach międzynarodowych, problematyki statusu osobowego itp. Chcemy tu określić i przeanalizować specyfikę postępowania w sporach międzynarodowych oraz trendy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

CYArb®  2016
Prawa i obowiązki stron w postępowaniu arbitrażowym
[Rights and Duties of Parties in Arbitration]

Szósty rocznik CYArb® będzie poświęcony statusowi prawnemu stron w postępowaniu arbitrażowym, jak również pozostałych podmiotów zaangażowanych w postępowanie (poza arbitrami), na przykład osób trzecich uczestniczących w postępowaniu (interwenient uboczny, amicus curiae). Artykuły mogą również dotyczyć statusu innych osób, na przykład biegłych sądowych i świadków, zwłaszcza w odniesieniu do ich powiązań ze stronami oraz stosunku do praw i obowiązków stron. Jednocześnie zespół redakcyjny oczekuje analizy zastępców prawnych stron, w tym głównych cech ich statusu w postępowaniu arbitrażowym, w porównaniu z postępowaniem przed sądami i innymi organami państwowymi.

CYIL 2017
Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych
[Application and Interpretation of International Treaties]

Zespół redakcyjny w porozumieniu z wydawcą specjalnie wybrał tak obszerny temat. Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych jest przedmiotem szeregu publikacji oraz orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Pomimo to materia skrywa cały szereg zagadnień wymagających otwartej dyskusji w gronie ekspertów. Celem jest analiza międzynarodowych umów w praktyce z punku widzenia procesowego (w różnych postępowaniach prywatno- i publicznoprawnych) oraz w praktyce zawierania umów i w innych przypadkach. Zapraszamy również do przesyłania artykułów dotyczących umów międzynarodowych w świetle zasad stosowanych w ramach regionalnych organizacji integracyjnych, w tym Unii Europejskiej itp., praktyki interpretacyjnej w ramach organizacji międzynarodowych, itp.

CYArb®  2017
Przebieg postępowania arbitrażowego
[Conduct of Arbitration]

To wydanie CYArb® zostanie poświęcone metodom i procedurom rozpatrywania sporów, w tym postępowaniu dowodowemu. Celem jest głównie (ale nie tylko) podjęcie tematu różnic pomiędzy procedurami postępowania arbitrażowego i sądowego. Charakter, a zwłaszcza skutki orzeczeń w postępowaniu arbitrażowym są różne od decyzji sądów i innych organów publicznych. Dzięki opartej na umowie autonomii stron i arbitrów oraz zmienności standardów stosowanych w postępowaniu arbitrażowym dysponuje ono potencjałem, który nie zawsze jest w pełni wykorzystywany. Zamierzeniem zespołu autorskiego jest poddanie analizie właśnie owej autonomii i elastyczności postępowania arbitrażowego i zaprezentowanie w siódmym roczniku CYArb® obszernej dyskusji na temat jego potencjału.

Wszystkie zgłoszone artykuły wymagają zatwierdzenia Rady Redakcyjnej danego Rocznika. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym i przedstawienie tematu pracy do zatwierdzenia.

Materiały konieczne do przygotowania tekstu

Wymagania dla artykułów i przykładowe formaty cytatów do ściągnięcia tutaj