Pre (potenciálnych) autorov


Máte záujem? Chceli by ste sa stať autorom?

Považujete články v našich publikáciách za zaujímavé? Chceli by ste sa vyjadriť k niektorému z existujúcich článkov publikovaných vo zväzkoch Českej ročenky medzinárodného práva (CYIL) 2012 alebo Českej (a stredoeurópskej) ročenky rozhodcovského konania (CYArb®) 2012, ktoré už vyšli, alebo prispieť do budúcich vydaní? Hľadáme autorov ako pre Českú ročenku medzinárodného práva, tak pre Českú (& stredoeurópsku) ročenku rozhodcovského konania.

Redakčné rady Projektu českých ročeniek už schválili hlavné témy pre zväzky, ktoré budú vydané v rokoch 2013 / 2014 / 2015:

CYIL 2013:     Regulatory Measures and Foreign Trade [Regulačné opatrenia a zahraničný obchod]
CYArb 2013Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings (Civil versus Common Law Perspectives) [Hranice procesného a hmotného práva v rozhodcovskom konaní (z pohľadu civilnoprávnej doktríny a naproti tomu doktríny common law)]

CYIL 2014:     The Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century
CYArb 2014: Independency and Impartiality of Arbitrators  

CYIL 2015:     International Transportation
CYArb 2015: Interaction of Arbitration (Arbitrators) and Courts

Všetky predložené články podliehajú schváleniu redakčnej rady príslušnej Ročenky. V prípade záujmu sa, prosím, najprv obráťte sa svojou otázkou týkajúcou sa navrhnutej témy na príslušnú redakčnú radu.

Materiály potrebné na vyhotovenie príspevku

Pokyny na písanie článkov a vzorový spôsob citácie na prevzatie tu